Uzdatnianie

Uzdatnianie

Ujęcie wody Oborniki (Kowanówko)

Ujęcie wody w Obornikach zasila w wodę miasto Oborniki oraz 34 miejscowości na terenie gminy Oborniki. Jest to ujęcie infiltracyjne. Głównym źródłem zasilania warstwy wodonośnej jest rzeka Wełna, której wody po określonym czasie przepływu przez piaski i żwiry o zróżnicowanej granulacji zasilają studnie ujęcia zlokalizowane wzdłuż brzegu rzeki Wełny , na wyspie oraz wzdłuż stawu infiltracyjnego. Na ujęciu wykorzystywana jest infiltracja naturalna brzegowa oraz sztuczna staw infiltracyjny. Jest to pierwszy etap oczyszczania wody. Następnie woda pobierana jest z warstwy wodonośnej przez 11 studni głębinowych które tłoczą surową wodę w ilości do 430m3/h w zależności od aktualnego zapotrzebowania do budynku Stacji Uzdatniania Wody.

Pompownia Wody Rzecznej

Pompownia wody rzecznej stanowi oddzielny budynek, w którym znajdują się dwie pompy tłoczące wodę z rzeki Wełny do basenu infiltracyjnego. Pompy te mają za zadanie utrzymanie stałego poziomu wody w basenie nr I na poziomie 56,0 m npm.

Budynek Stacji Uzdatniania Wody (technologiczny)

Budynek technologiczny składa się z następujących części:

Napowietrzalnia

Do napowietrzalni dopływa woda surowa ze studni głębinowych, która kierowana jest na 4 dysze białostockie. Zadaniem dysz białostockich jest odpowiednie nasycenie wody tlenem. Napowietrzona w ten sposób woda spływa korytem (gdzie następuje jej odgazowanie) do komory reakcji.

Komora reakcji

Na stacji znajdują się dwie niezależne komory o objętości czynnej 935m3 podstawowa i 535 m3 rezerwowa. Stacja pracuje na komorze podstawowej, komora rezerwowa użytkowana jest podczas prac eksploatacyjnych na komorze podstawowej W komorach tych zachodzą procesy utleniania związków żelaza i manganu.

Hala filtrów

Z komory reakcji woda grawitacyjnie przepływa do hali filtrów, w której eksploatowane są cztery filtry otwarte pospieszne I stopnia o powierzchni 22,8 m2 każdy. W czasie przepływu wody przez filtry (warstwę podtrzymującą 0,3m, warstwę braunsztynu 0,2 m i warstwę żwirową 1,5 m ), zatrzymywane są głównie związki żelaza i manganu, które nie zsedymentowały w komorze reakcji. Każdy z filtrów poddawany jest procesowi płukania z zachowaniem tygodniowych filtrocykli . Najpierw złoże płukane jest przeciwprądowo powietrzem następnie wodą. Popłuczyny odprowadzane są korytami do kanału zbiorczego i dalej rurociągiem do dwukomorowego osadnika wód popłucznych.

Komory ozonowania

Po filtrach I stopnia woda przepływa grawitacyjnie do 2 komór ozonowania o objętości czynnej 60 m3 każda. Ozon generowany jest z tlenu technicznego przez dwa generatory o maksymalnej produkcji 1,5 kg/h każdy. Generatory pracują naprzemiennie. Ozon wprowadzany jest do wody przez pompy saturacyjne i dysze saturacyjne. Jego głównymi zadaniami jest poprawa smaku, zapachu, barwy wody, utlenianie związków organicznych oraz dezynfekcja wody.

Pompy II stopnia oraz stanowisko dozowania węgla pylistego

Na dalszy ciąg technologiczny woda podawana jest pompami II stopnia o wydajności 250m3/h każda. Pompy pracują zależnie od aktualnej produkcji stacji. Za pompami II stopnia dozowany jest węgiel pylisty w ilość 15 – 30 g/m3 . Węgiel z stanowiska rozładunku pompą ślimakową podawany jest do zbiornika zarobowego w którym mieszany jest z wodą w zadanej ilości. Ze zbiornika zarobowego węgiel dozowany jest do rurociągu jedną lub dwiema pompami w zależności od zadanego miejsca wtłaczania.

Filtry II stopnia

Pompami II stopnia woda po ozonowaniu z zadozowanym węglem pylistym podawana jest na filtry II stopnia. 4 filtry II stopnia, otwarte o powierzchni 22,8 m2 każdy i wysokości złoża 2 metry (0,30 m garnet + 1,70 m antracyt ) mają za zadanie zatrzymanie materii organicznej utlenionej w komorach ozonowania, poprawę barwy, zapachu i smaku wody.

Dmuchawy i sprężarki

W hali filtrów wydzielono pomieszczenie na dmuchawy do płukania filtrów i sprężarki obsługujące napędy pneumatyczne.

Dezynfekcja

Woda po procesach uzdatniania poddawana jest dezynfekcji lamą UV oraz podchlorynem sodu a docelowo dwutlenkiem chloru.

Dyspozytornia

Dyspozytornia jest miejscem sterowania procesami technologicznymi stacji za pomocą systemu automatycznego sterowania oraz monitorowania i archiwizacji poszczególnych procesów:

 • praca pomp głębinowych, pomp wody rzecznej
 • praca filtrów: przepustnice, przepływy wody przez filtry, ciśnienia
 • poziomy wody w zbiornikach reakcji, filtrach, zbiornikach retencji
 • ozonowanie wody oraz dozowanie węgla pylistego
 • praca pomp sieciowych tłoczących wodę do sieci wodociągowej
 • praca pomp płucznych oraz dmuchaw
 • przepływ oraz ciśnienie wody tłoczonej do sieci i inne

Osadnik Wód Popłucznych

Oczyszczanie wód popłucznych następuje w dwukomorowym osadniku o powierzchni jednej komory F = 90 m2, wysokości 3 m i objętości czynnej 520 m3 w którym to następuje proces sedymentacji osadów. Po procesie sedymentacji czysta woda nadosadowa kierowana jest do spustu i dalej kanałem do rzeki. Woda z osadem kierowana jest na poletko ociekowe.

Poletko Ociekowe Osadu

Osad z osadnika odprowadzany jest po każdym płukaniu filtrów na poletko ociekowe osadu, który jest otwartym zbiornikiem z płyt ażurowych podzielonym na dwie części o następujących parametrach:

  • wysokość czynna h = 0,8 m
  • powierzchnia F = 400 m2
  • objętość czynna V = 320 m3

Osad wywożony jest na wysypisko.

Zbiorniki Wody Czystej

Na terenie ujęcia znajdują się dwa zbiorniki wody czystej o pojemności V = 1000 m3 każdy które mają za zadanie utrzymanie stałego zapasu wody przy zmiennym zapotrzebowaniu.

Pompownia III-stopnia

Pompownia zlokalizowana została w wydzielonym budynku, w którym znajduje się również część elektroenergetyczna oraz chlorownia.
W pompowni znajdują się:

 • 4 pompy III° pompujące wodę do sieci wodociągowej o łącznej wydajności 720 m3/h pracujące w automatyce. Ich zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej i wydajności odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu
 • 3 pompy płuczne.

Średnie zużycie wody to 4500 m3/dobę, maksymalne około 7000 m3/dobę

 

Ujęcie wody Nieczajna

Ujęcie wody w Nieczajnie zasila w wodę 9 miejscowości na terenie gminy Oborniki. Jest to ujęcie głębinowe.
W budynku technologicznym umieszczono urządzenia do uzdatniania wody oraz pompownię sieciową. Chlorownia stanowi odrębne pomieszczenie z osobnym wejściem, które zostało wydzielone z budynku technologicznego.

Napowietrzanie

Do aeratora dopływa woda surowa gdzie jest odpowiednio natlenieniona oraz odgazowana.

Filtry

W 2 filtrach (ciśnieniowych o średnicy ∅ 2000) w czasie przepływu wody zatrzymywane są głównie związki żelaza, manganu oraz jon amonowy. Każdy z filtrów poddawany jest procesowi płukania z zachowaniem trzydniowych filtrocykli . Najpierw złoże płukane jest wstecznie powietrzem następnie wodą. Popłuczyny odprowadzane do kanału zbiorczego i dalej rurociągiem do kanalizacji sanitarnej.

Zbiorniki Wody Czystej

Na terenie ujęcia znajdują się dwa zbiorniki wody czystej o pojemności V = 150 m3 każdy. Ich zadaniem jest utrzymanie stałego zapasu wody przy zmiennym zapotrzebowaniu.

Pompownia II-stopnia

Pompownia znajduje się w części technologicznej budynku w której znajduje się również część elektroenergetyczna. W pompowni znajdują się:

 • 5 pomp II° pompujące wodę do sieci wodociągowej pracujących w automatyce. Ich zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej i wydajności odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu
 • 1 pompa płuczna, oraz 1 dmuchawa służące do płukania filtrów
  Dezynfekcja
  Woda po procesach uzdatniania poddawana jest dezynfekcji lamą UV oraz podchlorynem sodu.

Ujęcie wody Pacholewo

Ujęcie wody w Pacholewie zasila w wodę 2 miejscowości na terenie gminy Oborniki. Jest to ujęcie głębinowe.
W budynku technologicznym umieszczono urządzenia do uzdatniania wody oraz pompownię sieciową.

Napowietrzanie

Do aeratora (średnica ∅ 1000 i objętość mieszania V- 1 m3 ) dopływa woda surowa gdzie jest odpowiednio natleniona oraz odgazowana.

Filtry

W filtrach (ciśnieniowych o średnicy ∅ 1800) w czasie przepływu wody zatrzymywane są głównie związki żelaza, manganu oraz jon amonowy. Każdy z filtrów poddawany jest procesowi płukania z zachowaniem tygodniowych filtrocykli. Najpierw złoże płukane jest wstecznie powietrzem a następnie wodą. Popłuczyny odprowadzane są korytami do kanału zbiorczego i dalej rurociągiem do kanalizacji sanitarnej.

Zbiorniki Wody Czystej

Na terenie ujęcia znajduje się zbiornik wody czystej o pojemności V = 100 m3, który ma za zadanie utrzymanie stałego zapasu wody przy zmiennym zapotrzebowaniu.

Pompownia II-stopnia

Pompownia znajduje się w części technologicznej budynku w której znajduje się również część elektroenergetyczna oraz chlorownia. W pompowni znajdują się:

 • 5 pomp II° pompuje wodę do sieci wodociągowej o łącznej wydajności 70 m3/h pracując w automatyce. Ich zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej i wydajności odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu
 • 1 pompa płuczna, oraz 1 dmuchawa służące do płukania filtrów

 

Ujęcie wody Maniewo

Ujęcie wody w Maniewie zasila w wodę 5 miejscowości na terenie gminy Oborniki. Jest to ujęcie głębinowe.
W budynku technologicznym umieszczono urządzenia do uzdatniania wody oraz pompownię sieciową.

Filtry

W filtrach otwartych w czasie przepływu wody zatrzymywane są głównie związki żelaza, manganu oraz jon amonowy. Każdy z filtrów poddawany jest procesowi płukania co przepracowanych 36 h. Najpierw złoże płukane jest wstecznie powietrzem a następnie wodą. Popłuczyny odprowadzane są korytami do kanału zbiorczego i dalej rurociągiem do jednokomorowego osadnika wód popłucznych.

Osadnik Wód Popłucznych

Oczyszczanie wód popłucznych następuje w jednokomorowym osadniku o powierzchni F = 8 m2, w którym to następuje proces sedymentacji osadów. Po procesie sedymentacji czysta woda nadosadowa kierowana jest do spustu i dalej kanałem rowu. Osad wywożony jest na wysypisko.

Zbiorniki Wody Czystej

Na terenie ujęcia znajduje się zbiornik wody czystej o pojemności V = 100 m3, który ma za zadanie utrzymanie stałego zapasu wody przy zmiennym zapotrzebowaniu.

Pompownia II-stopnia

Pompownia znajduje się w części technologicznej budynku w której znajduje się również część elektroenergetyczna oraz chlorownia. W pompowni znajdują się:

 • 3 pomp II° pompuje wodę do sieci wodociągowej pracując w automatyce. Ich zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej i wydajności odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu
 • 1 pompa płuczna, oraz 1 dmuchawa służące do płukania filtrów
 • punkt dezynfekcji wody podchlorynem sodu.

 

Ujęcie wody Wypalanki

Ujęcie wody w Wypalankach zasila w wodę 1 miejscowość na terenie gminy Oborniki. Jest to ujęcie głębinowe.
W obudowie studni głębinowej umieszczono urządzenia do uzdatniania wody oraz pompownię sieciową

Napowietrzanie

Do aeratora dopływa woda surowa z 1 studni, gdzie jest odpowiednio natleniona oraz odgazowana.

Filtry

W 5 kolumnach filtracyjnych w czasie przepływu wody zatrzymywane są głównie związki żelaza, manganu oraz jon amonowy. Każdy z filtrów poddawany jest procesowi płukania
z zachowaniem tygodniowych filtrocykli. Złoże płukane jest wstecznie. Popłuczyny odprowadzane są rurociągiem do jednokomorowego zbiornika wód popłucznych.

Zbiornik Wód Popłucznych

Wody popłucze są kierowane do szczelnego zbiornika i okresowo wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków.

Pompownia II-stopnia

Jedna pompa II stopnia pobiera wodę z aeratora i tłoczy ją przez filtry do sieci wodociągowej zapewniając stałe ciśnienie przy aktualnym zapotrzebowaniu. Woda dezynfekowana jest lampą UV oraz okresowo podchlorynem sodu.

Przepompownie wody

Ze względu na różnice w wysokości terenu, w obrębie gminy rozmieszczone są przepompownie wody, których zadaniem jest podnoszenie ciśnienia w sieci wodociągowej do zadanej wartości i są to:

 • Przepompownia wody Bogdanowo
 • Przepompownia wody Rożnowo
 • Przepompownia wody Rudki
 • Przepompownia wody Słonawy
 • Przepompownia wody Łukowo
 • Przepompownia wody Kiszewo
 • Przepompownia wody Uścikowo
 • Przepompownia wody Wargowo