Wodomierze

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta:

JAK ODCZYTAĆ WSKAZANIA WODOMIERZA

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Dlatego podając wskazanie wodomierza należy uwzględniać wyłącznie cyfry czarne (oznaczające pełne metry sześcienne). Przykłady:
0 0 0 1 5 2
Stan wodomierza 152 m3
0 0 9 4 7 9
Stan wodomierza 947 m3 
0 4 6 7 1 8 7 3
Stan wodomierza 4671 m3

WAŻNE!
Wskazanie wodomierza przekazane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym. Uprzejmie informujemy, iż podanie wskazań wodomierza  nie zwalnia Odbiorcy Usług z udostępnienia wodomierza głównego do odczytów planowych i kontrolnych dokonywanych przez pracowników Spółki.

ODCZYTY

Znajdziecie tu Państwo informacje o sposobach dokonywania odczytów wskazań wodomierzy, na postawie których rozliczane są usługi świadczone przez Spółkę.

Terminy odczytów
Odczyty wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców usług dokonywane są przez cały rok.
W wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pozostałe formy odczytów:

Samodzielny odczyt

formularz online

Drogą elektroniczną

e-faktura@pwik-oborniki.pl

Telefonicznie

61-29-61-502, 607 601 439

Osobiście

PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A  

SMS 

665-001-886, 697-222-454,
663-223-593

PAMIĘTAJ!

Zgłaszając stan wodomierza podaj Imię i Nazwisko / Nazwę odbiorcy usług, adres, stan wodomierzy.

WAŻNE!

Uprzejmie informujemy, iż podanie wskazań wodomierza  za pośrednictwem ww. kanałów nie zwalnia Odbiorcy Usług z udostępnienia wodomierza głównego do odczytów planowych i kontrolnych dokonywanych przez pracowników Spółki.

Obowiązki Inkasenta

Do obowiązków Inkasentów należy dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, wodomierzy głównych lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w ramach usług objętych abonamentem) oraz przeprowadzanie ich kontroli po okazaniu legitymacji służbowej lub pisemnego upoważnienia. 

UWAGA!

Pracownicy PWiK w Obornikach Sp. z o.o. nie mają obowiązku odczytywania wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużywanej do podlewania zieleni. Podanie wskazań tych urządzeń jest obowiązkiem Odbiorcy Usług.

Jeżeli jednak Odbiorca Usług będzie miał przygotowaną kartkę z odczytem wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (tzw. wodomierza ogrodowego – podlicznika), to w takim wypadku Pracownik PWiK w Obornikach Sp. z o.o. ma obowiązek przyjąć odczyt wodomierza.

WODA ZUŻYTA BEZPOWROTNIE ZUŻYTA

Najpowszechniejszym sposobem wykorzystywania wody zużytej bezpowrotnie jest podlewanie ogrodu lub trawnika. Jest ono tańsze, ponieważ za wodę zużytą do tego celu nie są naliczane opłaty związane z odprowadzaniem ścieków. Jest to możliwe po zainstalowaniu wodomierza służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika ogrodowego) za wodomierzem głównym. Ten dodatkowy licznik służy do pomiaru wody zużytej bezpowrotnie, czyli niewprowadzanej do kanalizacji sanitarnej. Po zastosowaniu takiego rozwiązania, obciążenie za odprowadzane ścieki jest pomniejszane o ilość wody zużytej bezpowrotnie np. do podlewania.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Odbiorca usług instaluje wodomierz służący do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik ogrodowy) na własny koszt.

 

UWAGA!

 

Pracownicy PWiK w Obornikach Sp. z o.o. nie mają obowiązku odczytywania wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużywanej do podlewania zieleni. Podanie wskazań tych urządzeń jest obowiązkiem Odbiorcy Usług.

 

Jeżeli jednak Odbiorca Usług będzie miał przygotowaną kartkę z odczytem wodomierza służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (tzw. wodomierza ogrodowego – podlicznika), to w takim wypadku Pracownik PWiK w Obornikach Sp. z o.o. ma obowiązek przyjąć odczyt wodomierza.

Terminy odczytów
Odczyty wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców usług dokonywane są przez cały rok.
W wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

WAŻNE!

Wodomierze dostępne na rynku posiadają ważną cechę legalizacyjną i wymagają dodatkowego plombowania przez służby techniczne Spółki. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza, wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Okres ważności cech legalizacyjnych wodomierza wynosi 5 lat.

Po zainstalowaniu wodomierza służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika ogrodowego), należy powiadomić spółkę celem założenia plomby. Od dnia montażu plomby dodatkowy wodomierz będzie podstawą dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.

Zamontowanie podlicznika można zgłaszać: 

Samodzielny odczyt

formularz online

Drogą elektroniczną

e-faktura@pwik-oborniki.pl

Telefonicznie

61-29-61-502, 607 601 439

Osobiście

PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A  

SMS 

665-001-886, 697-222-454,
663-223-593

PAMIĘTAJ!

Zgłaszając stan wodomierza podaj Imię i Nazwisko / Nazwę odbiorcy usług, adres, stan wodomierzy.Koszty eksploatacji wodomierza służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika ogrodowego) ponosi Odbiorca Usług. Dlatego przed montażem takiego urządzenia prosimy rozważyć czy jego koszty eksploatacji nie będą wyższe niż szacowana kwota odliczeń za ścieki, które nie zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)

„W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

EKSPERTYZA WODOMIERZA

LEGALIZACJA WODOMIERZA

Legalizacja – jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – prawo o miarach Dz. U. z 2020 r. poz. 2166: Art. 4 pkt 13), Legalizacja jest wykonywana przez organy administracji miar (Urzędy Miar) oraz w zakresie udzielonych upoważnień, przez upoważnione podmioty (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach – Dz. U. z 2020 r. poz. 2166; Art. 8b ust. 1). Legalizacja wodomierzy w Polsce dokonywana jest w punktach legalizacyjnych utworzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 

Legalizacja wodomierzy będących własnością PWIK w Obornikach Sp. z o.o.

PWIK w Obornikach Sp. z o.o. wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących w eksploatacji Spółki.

Wodomierze główne zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością PWiK w Obornikach Sp. z o.o..  Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. Pracownicy Spółki wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z harmonogramem, w celu zapewnienia użytkowania jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi.

 

WAŻNE!

Obowiązujące przepisy nie wymagają od Spółki instalowania wyłącznie nowych wodomierzy, czy też wodomierzy ze stanem początkowym 0,00 m3.

RÓŻNICA POMIĘDZY WSKAZANIEM WODOMIERZA GŁÓWNEGO, A SUMĄ WSKAZAŃ WODOMIERZY ODLICZAJĄCYCH

Skąd się biorą różnice  pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy odliczających? Ma na to wpływ wiele czynników, np.: 

  • klasa dokładności wskazań wodomierzy;
  • dopuszczalne błędy użytkowe wodomierzy;
  • liczba wodomierzy w mieszkaniu i w całym budynku, a także ich sposób zainstalowania (w pionie lub poziomie);
  • niepełne opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych wody, przecieki na instalacji;
  • nieprawidłowy odczyt (odczyty poszczególnych wodomierzy odliczających w lokalach powinny być prowadzone równocześnie, przy zamkniętym dopływie wody na wodomierzu głównym);
  • źle działający układ cyrkulacji ciepłej wody;
  • brak ważnej legalizacji wodomierzy;
  • uszkodzone wodomierze na instalacji wewnętrznej;
  • przecieki na instalacji wewnętrznej, które są rejestrowane przez wodomierz główny;
  • stosowanie magnesów neodymowych.

Różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy (podliczników) w lokalach dopłaca właściciel/ zarządca (wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, itp.), na podstawie odrębnie zawartej z nami umowy.