Rozliczenia i płatności

Sposób dokonywania rozliczeń wynika z „Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” zawartej z Odbiorcami Usług.

Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dokonywane są w cyklach miesięcznych lub dwumiesięcznych jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Odczyty wodomierzy głównych, przepływomierzy wykonywane są przez uprawnionego pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zgodnie z poniższym harmonogramem odczytów:

Harmonogram odczytu wodomierzy

W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub okresowego braku możliwości odczytu (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub brakiem możliwości jego odczytu. Gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż nasi przedstawiciele dokonujący odczytów wodomierzy posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia zatwierdzone przez Zarząd Spółki.

Tożsamość możecie Państwo potwierdzić dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta i prosząc o sprawdzenie, czy dana osoba jest przedstawicielem Przedsiębiorstwa.

Dział Rozliczeń i Windykacji:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie ostrożności i upewnienie się co do tożsamości osób, które są wpuszczane na teren Państwa posesji.

ZASADY ROZLICZEŃ

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami Usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązujących taryfach.

Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

Podstawą obciążenia Odbiorcy Usług należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami Usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

UWAGA!
Pracownicy Spółki nie mają obowiązku odczytywania wodomierzy służących do pomiaru wody zużywanej bezpowrotnie. Podanie wskazań tych urządzeń jest obowiązkiem Odbiorcy Usług.

Jeżeli jednak Odbiorca Usług będzie miał przygotowaną kartkę z odczytem wodomierza, to w takim wypadku pracownik PWiK, ma obowiązek przyjąć odczyt wodomierza.

W przypadku odczytu wodomierza głównego drogą radiową Odbiorca Usług jest zobowiązany do podana odczytu wodomierza w terminem wskazanych w harmonogramie odczytów wodomierzy radiowych:

Harmonogram odczytu wodomierzy 

W przypadku gdy inkasent nie zastanie Państwa w domu, mogą Państwo podać stan wodomierza dokonując zgłoszenia:

Zgłoś stan licznika 

FORMY PŁATNOŚCI

1. POLECENIE ZAPŁATY

Rozwiązanie to wprowadzono z myślą o wygodzie naszych Odbiorców Usług w celu ułatwienia płacenia faktur za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Usługa ta pozwala zapomnieć
o terminach płatności, comiesięcznych formalnościach związanych z opłacaniem rachunków i kolejkach na poczcie lub w banku. Rola Odbiorcy Usług ogranicza się do wyrażenia jednorazowej zgody na obciążanie swojego rachunku bankowego.

JAK URUCHOMIĆ POLECENIE ZAPŁATY?

Stronami kontraktu, w wyniku którego aktywowane jest Polecenie Zapłaty są:

• Wierzyciel, czyli wystawca faktury;
• Płatnik, czyli Odbiorca Usług, zobowiązany do terminowej płatności;
• Bank, w którym płatnik posiada rachunek.

Aby zlecić dokonywanie płatności z rachunku bankowego należy przesłać do Działu Rozliczeń i Windykacji „Zgodę na obciążenie rachunku bankowego”

PAMIĘTAJ!

Podpis na formularzu „Zgoda na obciążenie rachunku” powinien być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w Państwa banku, na karcie wzoru podpisu, a jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna jest również pieczątka – w przeciwnym razie, w trosce o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, bank nie zatwierdzi druku „Zgody na obciążenie rachunku bankowego”.

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ?

Należy wypełnić cały formularz, obie jego części, za pośrednictwem Państwa banku. Należy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w Państwa banku, w przeciwnym razie bank może odmówić realizacji “Polecenia zapłaty”;
Formularz “Zgody na obciążenie rachunku bankowego” powinien być dostarczony w oryginale do PWiK

JAK JEST URUCHAMIANA USŁUGA?

Od momentu aktywacji usługi przez bank płatność za fakturę dokonywana jest automatycznie.

Odbiorca Usług nadal otrzymuje faktury, by mógł kontrolować poziom swego zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków oraz wydatków;

Usługa będzie działała od momentu otrzymania następnej faktury z adnotacją “Płatne: polecenie zapłaty “;

Odbiorca Usług w każdej chwili może zrezygnować z „Polecenia zapłaty”. W tym celu należy wypełnić formularz “Odwołanie zgody na obciążenie rachunku bankowego”  w Państwa banku.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Prawidłowo wypełniony formularz Zgoda/odwołanie zgody na obciążanie rachunku należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa.

Wniosek należy złożyć:

Dział Rozliczeń i Windykacji
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A
w godzinach:
PN-PT 7.00 – 15.00

lub przesłać pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A

KONTAKT

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rozliczeń i Windykacji:

2. PŁATNOŚĆ W PLACÓWCE DOWOLNEGO BANKU, POCZTY POLSKIEJ

Fakturę za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków można uregulować w dowolnym banku, który sam ustala wysokość opłaty za przelew.

Poczta Polska realizuje usługę płatności faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków za dodatkową opłatą, wg cennika Poczty Polskiej S.A.

3. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

bankowość elektroniczna – usługa płatna/bezpłatna zgodnie z tabelą opłat za prowadzenie indywidualnego konta bankowego,

KOnta bankowe

PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

Odbiorcy Usług posiadają indywidualne konta bankowe(podane na fakturze), gdzie można dokonywać płatności za dostarczoną wodę i/lub odebrane ścieki, 6 ostatnich cyfr z numeru rachunku bankowego są Państwa numerem klienta. Każda płatność dokonana na indywidualne konto bankowe zostanie zaksięgowana na poczet płatności za wodę i ścieki.

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI POZOSTAŁE

Płatności za usługi pozostałe np. wykonanie przyłącza, czyszczenie kanalizacji dokonywane są na konto bankowe o numerze 02 1020 41 28 0000 1502 0004 9080 PKO BP S.A, w tytule przelewu należy poda numer faktury i numer klienta.

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI CENTRUM REKREACJI OBORNIKI

Płatności za usługi Centrum Rekreacji Oborniki np. Bowling, Pływalnia, Sala Konferencyjna dokonywane są na konto bankowe o numerze 95 1020 4128 0000 1402 0098 0110 PKO BP S.A, w tytule przelewu należy poda numer faktury i numer klienta.

Reklamacje faktury

Może zdarzyć się, iż zajdzie z Państwa strony konieczność reklamacji faktury.

Korekta rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być wykonana w następujących przypadkach:

  • stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań wodomierza głównego (np. pomyłka w odczycie);
  • błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania wodomierza głównego. W tym przypadku niezbędna jest ekspertyza tego urządzenia;
  • awarii przyłącza wodociągowego – istnieje możliwość odstąpienia od naliczenia części opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji. Do tego celu niezbędne jest udokumentowanie awarii przez Odbiorcę Usług oraz kontrola pracowników Działu Technicznego Przedsiębiorstwa.

 

Reklamując rozliczenie nie należy zwracać oryginału faktury

Zgodnie z umową na dostawę wody i/lub odbiór ścieków  reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku terminowego opłacania należności za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca Usług dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W przypadku uznania reklamacji Odbiorca Usług otrzymuje fakturę korygującą.

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie wyniknie nadpłata, zalicza się ją na poczet płatności za najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca Usług nie wystąpi o jej zwrot.

Duplikaty faktur

W przypadku niedostarczenia lub zgubienia faktury skontaktuj się z Przedsiębiorstwem:

  • telefonicznie lub przez e-mail (sekretariat@pwik-oborniki.pl) możesz uzyskać dane potrzebne do dokonania płatności, tj. kwota, termin płatności, numer konta, numer zagubionej faktury pod warunkiem podania numeru nabywcy (Odbiorcy Usług) znajdującego się na umowie na dostawę wody i/lub odbiór ścieków lub znajdującego się na fakturze oraz podaniu nr PESEL lub NIP w przypadku podmiotów gospodarczych.
  • w Dziale Rozliczeń i Windykacji możesz otrzymać duplikat faktury pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej; dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Odbiorcy Usług.

Nadpłata

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie jest aktualne saldo dotyczące płatności. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, e-mailem lub osobiście w Dziale Rozliczeń i Windykacji.

Nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca Usług nie wystąpi o jej zwrot.

Wniosek o zwrot nadpłaty można:

Skan dokumentu przesłać na adres

sekretariat@pwik-oborniki.pl

złożyć osobiście:

Dział Finansowo – Księgowy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A
w godzinach:
PN-PT 7.00 – 15.00

lub przesłać pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
64-600 Oborniki, ul. Staszica 41A

Wniosek można złożyć na standardowym formularzu lub na piśmie przygotowanym osobiście.

CZAS REALIZACJI

Nadpłata zostanie zwrócona przez Dział Finansowo – Księgowy Przedsiębiorstwa w termie 14 dni od daty prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot nadpłaty (należy podać nr nabywcy, datę dokonania płatności, kwotę do zwrotu, tel. kontaktowy, numer konta bankowego, w przypadkach spornych udokumentować dokonaną wpłatę dostarczając dowód wpłaty) na rachunek bankowy wskazany przez Odbiorcę Usług. Przedsiębiorstwo informuje, że w Biurze Obsługi Klienta nie posiada punktu Kasowego. W związku z powyższym zwrot nadpłaty możliwy jest tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Odbiorcę Usług.

KONTAKT

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowo – Księgowym.

Nieterminowe wpały

Może się zdarzyć, że z różnych przyczyn faktura dotycząca należności za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie zostanie opłacona w terminie. Konsekwencje takiej sytuacji mogą być następujące:

  • Przedsiębiorstwo nalicza odsetki za przekroczenie terminu płatności, Odbiorca Usług będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia;
  • Przedsiębiorstwo dokonuje wpisu Dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S. A;
  • Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać wstrzymane, gdy Odbiorca Usług zwleka z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty,
  • W przypadku gdy powyższe środki są nie wystarczające Przedsiębiorstwo kieruje powództwo do Sądu przeciwko Dłużnikowi o zwrot nieuregulowanych zobowiązań wobec PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

Celem uniknięcia w/w konsekwencji Odbiorca Usług może złożyć wniosek osobiście w Dziale Rozliczeń i Windykacji albo przesłać go na adres Przedsiębiorstwa pocztą tradycyjną lub droga elektroniczną zeskanowany wniosek na adres sekretariat@pwik-oborniki.pl

Wniosek można złożyć na standardowym formularzu lub na piśmie przygotowanym osobiście.

Przedsiębiorstwo informuje, że ratalna spłata należności nie powoduje odstąpienia PWiK w Obornikach Sp. z o.o. od żądania odsetek ustawowych, a jedynie wstrzymuje, w ustalonym okresie spłaty działania windykacyjne. Po spłacie należności głównej zostaną naliczone odsetki ustawowe za okres od dnia następnego po terminie jej płatności ustalonym  fakturze do dnia zapłaty.

Ratalnej spłacie zadłużenia winno towarzyszyć terminowe regulowanie należności bieżących.

KONTAKT

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rozliczeń i Windykacji.