x
E-Faktura

Witamy w firmie PWiK Oborniki!

3 styczeń


Idąc z duchem przyszłości Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. postanowiło wprowadzić w życie nowe udogodnienie dla klientów e-fakturę, to elektroniczny odpowiednik faktury papierowej, zawierający te same dane. Wysyłana jest w formacie PDF na adres e-mail klienta, który zdecyduje się na takie rozwiązanie.

E-Faktura

13 grudnia


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. w latach 2017 - 2018 przeprowadziło znaczące inwestycje w zakresie budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Uścikowo, Chrustowo, Urbanie oraz Dąbrówka Leśna - ul. Ogrodowa.

W ramach przedmiotowego zakresu robót wykonano również kolektor tranzytowy przesyłu ścieków z miejscowości Uścikowo do oczyszczalni ścieków w Obornikach wraz z tłocznią ścieków. W przeciągu dwóch lat wybudowano system sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości ponad 14,4 km. Budowa przedmiotowej infrastruktury daje możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnym mieszkańcom naszej gminy. Obecnie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą się podłączać mieszkańcy wsi Dąbrówka Leśna - ul. Ogrodowa oraz mieszkańcy centrum wsi Chrustowo. W najbliższych tygodniach taką możliwość będą mieli również mieszkańcy wsi Urbanie, lecz jest to uzależnione od wykonania przyłączy energetycznych przez ENEA
do obiektów przepompowni ścieków. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców tych miejscowości uprzejmie prosimy o składanie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Obornikach przy ulicy Staszica 41A. Wnioski można również pobrać ze strony internetowej przedsiębiorstwa www.pwik-oborniki.pl

W kolejnych latach w ramach możliwości finansowych Przedsiębiorstwa, planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko oraz kolektora tłocznego Uścikowo-Objezierze, co pozwoli na wyłączenie z działania wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Objezierzu.

7 grudnia


Dezynfekcja wody basenowej lampami UV

Od ponad roku na układzie cyrkulacji brodzika dla dzieci działają lampy UV, które pozwalają zmniejszyć dawkę chloru do niezbędnego minimum określonego przepisami, a tym samym przyczyniają się do polepszenia jakości wody. Kolejne nowe lampy założone zostały na nieckach Spa oraz Jacuzzi i stanowią zwieńczenie decyzji podjętej na ostatniej wizycie w Centrum Rekreacji Oborniki przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę oraz Prezesa Zarządu Tomasza Augustyna.

Włączenie tego procesu w układ technologiczny oczyszczania wody basenowej pozwala na stosowanie mniejszych dawek chloru w końcowym etapie jej dezynfekcji i redukcję stężeń związków chloroazotowych.

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem promieniowania UV polega na naświetlaniu wody przepływającej przez cylindry, w których umieszczone są lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe o odpowiedniej mocy.

Urządzenia UV montowane są w obiegu wody basenowej po filtrach i przed wymiennikami ciepła oraz przed miejscami dozowania preparatów chemicznych. W instalacjach basenowych zastosowane będą lampy multifalowe.

Do zalet wynikających ze stosowania lamp UV należą m. in. duża skuteczność niszczenia bakterii, krótki czas kontaktu, znikoma ilość niepożądanych ubocznych produktów dezynfekcji, stosunkowo małe gabaryty lamp UV i łatwy ich montaż oraz możliwość zmniejszenia ilości związku chloru dodawanego do wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji końcowej ? wyjaśnia Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

Można śmiało powiedzieć, iż obiekt Centrum Rekreacji Oborniki dołącza do elitarnej grupy obiektów sportowych spełniających najbardziej rygorystyczne wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednocześnie oferując swoim klientom komfortowe i bezpieczne usługi z zakresu kąpieli wodnych.

21 listopad


14 wrzesień 2018


16 mln. dofinansowania z Unii Europejskiej dla Gminy Oborniki


8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes PWiK Tomasz Augustyn podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". W związku z podpisaną już umową zaistniała szansa na rozszerzenie projektu i pozyskanie dodatkowych środków w kwocie ok. 7 mln zł. Dzięki staraniom Burmistrza Oborniki Tomasza Szramy i Prezesa wodociągów otrzymano wstępne zapewnienie o zakwalifikowaniu w ramach rozszerzenia projektu o następujące inwestycje:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną.
 • Budowę kolektora tłocznego i tłoczni ścieków - odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni.
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

Łączna wartość dofinansowania może przekroczyć 16 mln. zł. Realizacja wymienionego zakresu stworzy możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej ok. 250 mieszkańcom naszej Gminy. Dotyczy to obszaru centrum miasta Obornik przy ul. Staszica oraz osiedla domków jednorodzinnych w m. Uścikowo. Budowa odcinka rurociągu tłocznego spowoduje, że wyłączeniu będzie podlegać wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków w m. Objezierze. Wszelkie formalności z podpisaniem rozszerzonej umowy nastąpią do końca I kwartału 2019 roku.
"Wszyscy jesteśmy dobrej myśli, że uda się pozyskać tak duże dofinansowane dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszej Gminy w zakresie dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej?
- wyjaśnia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

13 wrzesień 2018


Kolejna inwestycja PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

W czerwcu br. podpisano umowę na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej, rejon ul. Ogrodowej". Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Specjalistycznego Wągrowiec Sp. z o.o. Roboty budowlane polegają na budowie ok. 900 m sieci kanalizacyjnej i mają zostać zakończone w listopadzie 2018 r. Po tym czasie mieszkańcy ulicy Ogrodowej będą mieli możliwość podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.


Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który udzielił naszej spółce pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Leśnej, rejon ul. Ogrodowej" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10 wrzesień 2018


Drodzy klienci basen będzie czynny już w najbliższy czwartek, 13 września,
serdecznie zapraszamy.

7 wrzesień 2018


Wynajmiemy część obiektu CRO w Obornikach na prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej m.in. nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie, fitness, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny, aquacycling itp.

Plik do pobrania

30 sierpnia 2018


Realna szansa na kolejne środki z Unii Europejskiej

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Sekretarzem gminy Krzysztofem Nowackim oraz Prezesem PWiK w Obornikach Tomaszem Augustynem czynią intensywne starania aby pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony środowiska. W ramach planowanego do złożenia wniosku od dofinansowanie jest m.in.:

Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną,
 • Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków - odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

Realizacja w/w zadań spowoduje wyposażenie aglomeracji Oborniki w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości prawie 11 km. W ramach inwestycji podłączonych do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej zostanie około 250 mieszkańców wsi Uścikowo i miasta Obornik oraz kilkanaście przedsiębiorstw. Budowa rurociągu tłocznego i wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni w Objezierzu pozwoli na efektywne oczyszczanie ścieków w nowoczesnej i rozbudowanej w latach 2010-2012 oczyszczalni ścieków w Obornikach. Takie działania wpłyną pozytywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych jak również poprawią komfort życia mieszkańców naszej  Gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków

20 sierpnia 2018


Lepsza jakość wody basenowej przez zastosowanie lamp UV

Od roku na małym basenie działają lampy UV, które podobnie, jak ozon pozwalają zmniejszyć dawkę chloru, a tym samym przyczyniają się do polepszenia jakości wody. Kolejne nowe lampy będą zakładane tym razem na dużym basenie - taką decyzję podjęli po ostatniej wizycie w Centrum Rekreacji Oborniki Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

Włączenie tego procesu w układ technologiczny oczyszczania wody basenowej pozwala na stosowanie mniejszych dawek chloru w końcowym etapie jej dezynfekcji i redukcję stężeń związków chloroazotowych.

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem promieniowania UV polega na naświetlaniu wody przepływającej przez cylindry, w których umieszczone są lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe o odpowiedniej mocy.

Urządzenia UV montowane są w obiegu wody basenowej po filtrach i przed wymiennikami ciepła oraz przed miejscami dozowania preparatów chemicznych. W instalacjach basenowych zastosowane będą lampy multifalowe.

Do zalet wynikających ze stosowania lamp UV należą m. in. duża skuteczność niszczenia bakterii, krótki czas kontaktu, znikoma ilość niepożądanych ubocznych produktów dezynfekcji, stosunkowo małe gabaryty lamp UV i łatwy ich montaż oraz możliwość zmniejszenia ilości związku chloru dodawanego do wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji końcowej - wyjaśnia Prezes Zarządu Tomasz Augustyn.

W planowanym przestoju technologicznym, który zaczynamy w terminie od 3 do 11 września zostaną wykonane również prace związane z fugowaniem i wymianą uszkodzonych płytek w miejscach, które wymagają remontu.

Wszystkie zaplanowane prace inwestycyjne mają być wykonane do końca tego roku.

Lepsza jakość wody basenowej przez zastosowanie lamp UV

20 sierpnia 2018


Przerwa technologiczna

Informujemy, że w związku z przestojem technologicznym od dnia 3 września do 11 września 2018 roku pływalnia będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

od dnia 3 września do 11 września 2018 roku pływalnia będzie nieczynna

31 lipca 2018


Kolejne duże dofinansowanie z Unii Europejskiej dla obornickich wodociągów

 

5 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Po pozytywnej ocenie, w dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap". Całkowita wartość projektu to łączna kwota 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie zakłada realizację zakresu rzeczowego projektu w latach 2019 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Modernizację i przebudowę przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach.
 • Rozbudowę systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Zakup samochodu ciężarowego do transportu osadów lub ścieków.
 • Modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.
 • Budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.
 • Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach.
 • Modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki.
 • Zakup przerzucarki do osadu.
 • Usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z działaniami promocyjnymi.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Wdrażanie projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) wraz z Pomocą Techniczną.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w obszarze Gminy Oborniki oraz poprawi jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o..

 

30 lipca 2018


Sierpniowe promocje w Centrum Rekreacji Oborniki
Sprawdź naszą ofertę, serdecznie zapraszamy!


 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards