Witamy w firmie PWiK Oborniki!

6 grudnia 2017


INFORMACJA

Informujemy, że Rada Miejska w dniu 30 listopada 2017 r. podjęła uchwały nr XLIV/656/17, XLIV/657/17 o zatwierdzeniu następujących taryf:

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,99 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata gminy), 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc,dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,30 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 4,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc.

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 4,01 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3, natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,80 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców 1 m3 wody kosztuje 4,03 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3, natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,80 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt5,10 zł/miesiąc.

Dla stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik

przedział [mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych ścieków w przypadku przekroczenie warunków wprowadzania

BZT5

> 400

2

ChZT

>800 

1,5

Zawiesina ogólna

>350 

1,5

Azot ogólny

>100

1,5

Azot amonowy

>80

1,5

Fosfor ogólny

>10

5

Chlorki

>1000 

0,5

Siarczany

>500

0,5

Substancje ekstrahujące się eterm naftowym

>100

2,5

Substancje powierzchniowo czynne anionowe

>15

2

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe

>20

2


II GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik

przedział [mg/dm3]

krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych ścieków w przypadku przekroczenie warunków wprowadzania

Chrom ogólny

>1,0

5

Miedź

>1,0

45

Ołów

>1,0

45

Cynk

>5,0

45

Nikiel

>1,0

45

Rtęć

>0,1

50

Kadm

>0,4

50


Dla stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 150,00 zł,
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł,
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 150,00 zł netto.

Uwagi:

1. Cena podstawowa za odprowadzanie 1 m3 ścieków określona jest w taryfie zatwierdzonej wg zasad przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując ten ze wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
3. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo ? kanalizacyjnych.
5. Powyższe ceny i stawki opłat są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT (8%) wedle aktualnie obowiązujących stawek.
6. Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

6 Listopada 2017


Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

Prezes PWiK

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.    "Budowa   instalacji fotowoltaicznych   na obiektach   należących do PWiK w Obornikach Sp. z o.o." w ramach Działania 3.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zakres złożonego wniosku dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) na 5 obiektach o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 455,26 kW. Wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ponad 3 mln zł brutto z czego dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł. Wysokość dofinansowania stanowi 85% wartości inwestycji netto. Wykonanie takich instalacji pozwoli na zmniejszenie ilości energii kupowanej z sieci elektroenergetycznej o około 30%. Takie działania poprawią konkurencyjność Przedsiębiorstwa i staną się elementem dynamicznego rozwoju Spółki. Obecnie PWiK jest jednym z    największych przedsiębiorstw Powiatu Obornickiego, które zużywa znaczące ilości energii elektrycznej w procesie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach projektu planuje się wyposażyć w kolektory słoneczne następujące   obiekty Przedsiębiorstwa:   stację uzdatniania   wody w Obornikach, przepompownię  wody i  ścieków  przy ul. Komunalnej w Obornikach, stację uzdatniania wody w Maniewie, stację uzdatniania wody w Nieczajnie oraz oczyszczalnię ścieków w Objezierzu.

Budowa farm fotowoltaicznych pozwoli zastąpić część energii pochodzącej z paliw kopalnych w energię przyjazną środowisku. Realizacja zadania przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego.

Planowane zakończenie oceny wniosków ma nastąpić na początku 2018 roku. W przypadku jej pozytywnej oceny realizacja inwestycji winna zakończyć się w 2018 roku. Liczymy, że złożony wniosek będzie wysoko oceniony i uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Panele słoneczne

5 grudnia 2016


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) informuje odbiorców usług, że od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obowiązywać będą następujące taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. W zależności od grupy taryfowej:

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,99 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata gminy), 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,30 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 4,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców1 m3 wody kosztuje 4,02 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3, natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,80 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc.

Dla stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik przedział [mg/dm3] krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych ścieków w przypadku przekroczenie warunków wprowadzania
BZT5 >400 2
ChZT >800 1,5
Zawiesina ogólna >350 1,5
Azot ogólny >100 1,5
Azot amonowy >80 1,5
Fosfor ogólny >10 5
Chlorki >1000 0,5
Siarczany >500 0,5
Substancje ekstrahujące się
eterm naftowym
>100 2,5
Substancje powierzchniowo
czynne anionowe
>15 2
Substancje powierzchniowo
czynne niejonowe
>20 2

II GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik przedział [mg/dm3] krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych ścieków w przypadku przekroczenie warunków wprowadzania
Chrom ogólny >1,0 5
Miedź >1,0 45
Ołów >1,0 45
Cynk >5,0 45
Nikiel >1,0 45
Rtęć >0,1 50
Kadm >0,4 50
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
>>15 50
Węglowodory ropopochodne >>15 50

Dla stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 150,00 zł,
Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł,
Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 150,00 zł.

Uwagi:

  • Cena podstawowa za odprowadzanie 1 m3 ścieków określona jest w taryfie zatwierdzonej wg zasad przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  • W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując ten ze wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
  • Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
  • W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.
  • Powyższe ceny i stawki opłat są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT (8%) wedle aktualnie obowiązujących stawek.
  • Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards