Witamy w firmie PWiK Oborniki!

31 lipca 2018


Kolejne duże dofinansowanie z Unii Europejskiej dla obornickich wodociągów

 

5 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 - "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Po pozytywnej ocenie, w dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap". Całkowita wartość projektu to łączna kwota 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie zakłada realizację zakresu rzeczowego projektu w latach 2019 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Modernizację i przebudowę przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach.
 • Rozbudowę systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Zakup samochodu ciężarowego do transportu osadów lub ścieków.
 • Modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.
 • Budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.
 • Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach.
 • Modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki.
 • Zakup przerzucarki do osadu.
 • Usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z działaniami promocyjnymi.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Wdrażanie projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) wraz z Pomocą Techniczną.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w obszarze Gminy Oborniki oraz poprawi jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o..

 

30 lipca 2018


Sierpniowe promocje w Centrum Rekreacji Oborniki
Sprawdź naszą ofertę, serdecznie zapraszamy!


06 lutego 2018


Kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności coraz bardziej realne.


W dniu 2 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Osi priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy złożonego wniosku dotyczy:

 • Modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach,
 • Budowy wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową,
 • Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach,
 • Modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna,
 • Zakup przerzucarki do osadu,
 • Modernizacji w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej,
 • Rozbudowy systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ponad 17,5 mln zł brutto z czego dofinansowanie wyniesie ponad 9,1 mln zł. Wysokość dofinansowania stanowi prawie 64 % wartości inwestycji netto. Wykonanie ww. inwestycji pozwoli m.in. na zmniejszenie ilości zakupywanej energii z sieci elektroenergetycznej, poprawienie jakości świadczonych usług oraz zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do poprawy środowiska naturalnego obszaru i stanie się elementem dynamicznego rozwoju Spółki.

Wniosek naszego Przedsiębiorstwa w dniu 17.01.2018 r. uzyskał statut "projektu podstawowego" co świadczy o zabezpieczeniu środków finansowych na jego realizację. Planowane zakończenie oceny merytorycznej ma nastąpić w pierwszej połowie 2018 roku. Po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy i rzeczowa realizacja Projektu, która planowana jest na lata 2018-2021.

Poniższe zdjęcia są poglądowe i przedstawiają zakres rzeczowy projektu.

 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards