UWAGA właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z nowymi wytycznymi urzędy gminy muszą skontrolować każde gospodarstwo niepodłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Co więcej, kontrola szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma odbywać się regularnie przynajmniej raz na dwa lata.

W razie utrudniania lub braku dokumentacji potwierdzającej właściwą gospodarkę ściekami można liczyć się z grzywną nawet do 5 000 zł.

Z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (przepisy weszły w życie w sierpniu 2022) posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną. Właściciele domów, którzy korzystają z szamb zobowiązani są również do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Właściciele przydomowych oczyszczalni zobowiązani są także do posiadania podpisanej umowy na pozbywanie się osadów ściekowych zgodnie z regulaminami przyjętymi uchwałą, oraz instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Pierwsze sprawozdania z kontroli samorządy są zobowiązane złożyć w roku 2024 do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

W 2024 roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania z przeprowadzanych kontroli (od stycznia 2023 roku) do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Maksymalna kara dla gminy, która nie będzie przeprowadzać kontroli i składać sprawozdań to maksymalnie 50 tys. zł.

Od 1 września Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. wprowadziło nowy cennik w którym znalazły się także stawki za wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze spółką można podpisać stosowną umowę, lub zamówić usługę pod nr tel. 691-888-228.