Radni przyjęli WPI

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Obornikach. Radni przyjęli przedłożony najpierw burmistrzowi Tomaszowi Szramie, a następnie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o. o. na lata 2023 – 2029 r. W minionym roku spółka nie przedłożyła zaktualizowanego WPI, dlatego ze względu na nowo planowane inwestycje w tym m.in.: budowę instalacji fotowoltaicznych, czy biogazowni, wieloletni plan został zaktualizowany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami WPI określa w szczególności:

  • planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w podziale na:
  • przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
  • przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach planu,
  • nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
  • sposoby finansowania planowanych inwestycji,
  • planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze Aglomeracji Oborniki wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną dyspozycyjność wolnych środków Spółki na inwestycje jest niewielka. Pozwoli to realizować jedynie mniejsze i niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa zadania, które wykonywane są m.in. przez funkcjonującą w przedsiębiorstwie brygadę remontowo-budowlaną. W przypadku innych w zakresie energii odnawialnych Spółka stara się pozyskać umarzalne pożyczki w ramach naborów m.in. w WFOŚiGW w Poznaniu.  W przypadku taboru niezbędnego do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej Spółka  w zakupie będzie korzystać ze sposobu finansowania jakim jest leasing. Jako źródła finansowania inwestycji spółka wskazała:  środki własne PWiK, kredyty, pożyczki, dotacje – np. Program FEnIKS lub inny, fundusze krajowe, leasing oraz w przypadku realizacji kosztownych i niespodziewanych inwestycji aport finansowy z Gminy Oborniki.

Wieloletni plan inwestycyjny radnym na sesji przedstawił prezes PWiK Krzysztof Nowacki. Zatwierdzone WPI będzie załącznikiem do nowego wniosku taryfowego.

projektlxx23_wieloletni_plan_rozwoju_pwik_2023-2029_2370969