Aktualności z realizacji zadania dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Od stycznia 2021 roku wykonawca f. „BUD-AN” sp. z o.o. z Kalisza prowadzi roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni Objezierze”. Jest to jedna z inwestycji wdrażanego przez Obornickie wodociągi Projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinasowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Obecnie wykonano sieć kanalizacji ciśnieniowej wraz z uruchomieniem tłoczni ścieków. Pozwoliło to na przepompowywanie i transportowanie ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Obornikach. Obecnie na terenie wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni prowadzona jest likwidacja biobloku a inne obiekty tj. pompownia, zbiornik retencyjny i stacja zlewna podlegają modernizacji i rozbudowie. Od strony północnej powstanie nowe ogrodzenie, a drogi wewnątrzzakładowe zostaną utwardzone kostką betonową.
Budowa tranzytowego odcinka kanalizacji pozwoli na wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Objezierzu, która po wielu latach swojej działalności nie spełnia już obowiązujących wymagań jakości oczyszczania ścieków. Zakończenie całego zadania planowane jest w III kw. 2021 roku.

Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020