Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Kolejne umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Oborniki zostały podpisane.

W dniu 20 stycznia 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. podpisało dwie nowe umowy z wykonawcą na realizację zadań pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną” oraz “Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)”. Są to kolejne inwestycje, które obornickie wodociągi realizują w ramach Projektu “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Po zakończeniu budowy powstanie ponad 6,53 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz 6 przepompowni. Ścieki ze skanalizowanych obszarów zostaną oczyszczone na obiekcie oczyszczalni w Obornikach.

Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej zarówno w Obornikach jak i w Uścikowie, pozwoli na włączenie do sieci ok. 325 nowych mieszkańców Gminy Oborniki. Realizacja inwestycji poprawi jakość i komfort życia mieszkańców obszaru objętego projektem, a jednocześnie przyczyni się do poprawy ochrony środowiska poprzez odpowiednie odprowadzenie i oczyszczenie nieczystości komunalnych.

Wykonawcą obu inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. z Legnicy, a wartość umów opiera na łączną kwotę 4.975.391,00 zł brutto. Zakończenie zadań planowane jest w III kwartale 2021 roku. Za wszelkie utrudnienie w trakcie budowy serdecznie przepraszamy

Przypomnijmy, że całkowita wartość realizowanego Projektu wynosi 28.647.730,66 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi łączną kwotę w wysokości 14.940.049,28 zł.