Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach została uruchomiona.

W dniu 1 grudnia zakończono długotrwałe i kilkuetapowe czynności odbiorowe z operatorem sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. związane z uruchomieniem elektrowni słonecznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Instalację fotowoltaiczną posadowiono bezpośrednio od strony południowej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Obrzyckiej w Obornikach. W ramach robót towarzyszących ogrodzono częściowo teren oczyszczalni i wykonano tłuczniową drogę dojazdową. Cała instalacja składa się 1000 szt. paneli fotowoltaicznych oraz z 15 falowników zamieniających prąd stały na prąd zmienny. Instalację powstała na terenie zalewowym rzeki Warty dlatego konieczne było wybudowanie stabilnych betonowych ław fundamentowych. Wszystkie zamontowane urządzenia wyposażono w układ automatyki przemysłowej i wpięto w system wizualizacji wyświetlany w pomieszczeniu dyspozytorni na oczyszczalni ścieków w Obornikach. Zakończona inwestycja pozwoli na produkcję zieloną energii na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wybudowana instalacja zaspokoi obiekt w energię eklektyczną w ilości ok. 25% w skali roku. Wykonawcą robót budowlanych była firma AGREGATY POLSKA z siedzibą w Poznaniu, a całkowita wartość zadania wyniosła 3.146.665,00 zł brutto.

Informujemy, że całkowita wartość realizowanego przez obornickie wodociągi Projektu p.n. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” wynosi 28.647.730,66 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 14.940.049,28 zł.