Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Kolejna umowa w ramach realizowanego Projektu została podpisana.

W dniu 10 listopada 2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. podpisało umowę z wykonawcą na realizację kontraktu nr 16 pn. “Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni Objezierze”. Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach inwestycji dofinasowanej z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, stanowiące zakres rzeczowy Projektu pod nazwą “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”. Wykonawcą kontraktu jest firma BUD-AN Sp. z o. o. z Kalisza, natomiast koszt przedmiotowej inwestycji opiewa kwotę 2.874.510,00 zł brutto. Budowa tego odcinka kanalizacji tłocznej pozwoli na wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Objezierzu, która po wielu latach swojej działalności nie spełnia już obowiązujących wymagań jakości oczyszczania ścieków. Nowy fragment kanalizacji umożliwi przetłoczenie ścieków z Objezierza do nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Obornikach. Jednocześnie na terenie oczyszczalni w Objezierzu zlikwidowany zostanie bioblok a inne obiekty tj. pompownia, zbiornik retencyjny i stacja zlewna podlegać będą modernizacji i rozbudowie. Zakończenie zadania planowane jest w połowie 2021 roku.