CO NOWEGO W PROJEKCIE OBORNICKICH WODOCIĄGÓW?

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”, dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach”, wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej wewnątrz obiektu. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem nowych rurociągów technologicznych, instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. W najbliższym czasie wybudowana będzie droga wewnętrzna wraz z nowym ogrodzeniem terenu.

Na kontrakcie “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową”, zakończono montaż konstrukcji stalowej na ok. 80% powierzchni zadaszenia. Na bieżąco trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni w miejscu składowania osadu. Wykonawca rozpoczął również prace związane z wykonaniem wagi samochodowej.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki”, zakończono prace budowlane związane z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód popłucznych oraz ociepleniem budynku. Obecnie trwają prace z branży technologicznej, elektrycznej i budowlanej wewnątrz budynku, polegające na kompleksowej modernizacji technologii uzdatniania wody.

W dniu 1 października podpisano umowę na realizację zadania pn. “Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej”. Zakres tego kontraktu obejmuje zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Wykonawca wykona model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem punktów pomiarowych na sieciach w ramach aglomeracji Oborniki. Działania te pozwolą na zmniejszenie strat w produkcji wody jakie występują obecnie na sieci z tytułu m.in. wycieków, awarii i kradzieży.

W dniu 14 października podpisano kolejną umowę w ramach projektu. Umowa dotyczy realizacji inwestycji pn. “Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej”. W ramach tego zadania powstanie nowy układ dozowana koagulantów nieorganicznych poprawiających skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków. Dodatkowo wyremontowany zostanie układ wykorzystania na oczyszczalni wody technologicznej powstającej z już oczyszczonych ścieków. Tego rodzaju działania przyczynią się do jeszcze skuteczniejszej pracy oczyszczalni, a tym samym wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne rzeki Warty.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.