Kolejna umowa realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana

W poniedziałek, 14 października podpisano kolejną umowę w ramach wdrażanego projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. “Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej”.

Zakres kontraktu obejmuje wymianę urządzeń do wykorzystania wody technologicznej w procesie oczyszczania ścieków komunalnych na oczyszczalni w Obornikach. W ramach zamówienia renowacji i uruchomieniu, poddane zostaną dwa istniejące zbiorniki na PIX wraz z układem dozowania. PIX jest koagulantem nieorganicznym wspomagającym proces oczyszczania ścieków stosowany na większości oczyszczalni. Dozowanie tego środka wpływa pozytywnie na proces oczyszczania, a tym samym na poprawę jakości odprowadzanego do rzeki Warty ścieku oczyszczonego. Modernizacja układu wykorzystania wody technologicznej spowoduje mniejsze wykorzystanie uzdatnionej wody wodociągowej, a tym samym racjonalność wykorzystania zasobów wody pitnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma HYDRO-SERVICE KOZAK Spółka jawna z siedzibą w Obornikach, a wartość zadania wynosi 490.770,00 zł brutto.