Kolejne duże dofinansowanie z Unii Europejskiej będzie realizowane na obszarze Gminy Oborniki.

5 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – “Gospodarka wodno-ściekowaw aglomeracjach”. W maju 2017 roku otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie wniosku w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia. Po ocenie wszystkich złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru sporządzona zostanie lista rankingowa. Przygotowana lista początkowo kwalifikowała nasz projekt jako rezerwowy.

Po pozytywnej ocenie merytorycznej II stopnia w dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”.

Całkowita wartość projektuto łączna kwota 17.488.957,47 zł brutto z czego63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 9.128.699,11zł.Podpisana umowa o dofinansowanie zakłada realizację zakresu rzeczowego projektuw latach 2019 2020.

Realizacja projektu zapewni osiągnięcie zdefiniowanych celów:

 1. Ekologiczne cele projektu:
  • zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki modernizacji i przebudowie przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach, a także modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Obornikach,
  • zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, poprawa stanu technicznego SUW Nieczajna oraz zmniejszenie energochłonności jej obsługi,
  • oszczędność zasobów (wody, energii) oraz sprawniejszego wykrywania przecieków i ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie w inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.
 2. Społeczne cele projektu:
  • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE,
  • umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej,
  • stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki ważny krok w celu osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.
 3. Inne cele projektu:
  • wypełnienie zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
  • poprawa sprawności systemu wodno-ściekowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje (przedstawione fotografie przedstawiają miejsca przed realizacją poszczególnych kontraktów):

 1. Kontrakt 1
  Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach.

  Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej realizowana będzie pod kątem usprawnienia działania układu usuwania skratek oraz wymiany urządzeń, armatury, rurociągów i AKPiA. Przebudowa stacji obejmuje ponadto wykonanie dróg wewnętrznych na terenie przepompowni, wraz z ogrodzeniem oraz prace renowacyjne we wszystkich pomieszczeniach. Prace budowlane prowadzone będą bez zmiany gabarytów istniejących obiektów budowlanych.

  Kontrakt 2
  Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową.

  Inwestycja polega na budowie wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz budową wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Łączny układ wiaty do osadu zajmie powierzchnię ok. 2706 m2, natomiast zabudowa wagi samochodowej to ok. 88 m2. Obszar planowanej inwestycji to istniejące już poletka osadowe na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. W przypadku wagi samochodowej, jest to pas zlokalizowany przy części komunikacyjnej bezpośrednio przy wjeździe na teren oczyszczalni ścieków.

  Kontrakt 3
  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach.

  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Do osiągnięcia zakładanej mocy farmy fotowoltaicznej niezbędny jest teren o powierzchni ok. 5 tys. m2. W ramach zagospodarowania terenu będą wykonane utwardzone tłuczniem techniczne drogi dojazdowe. Zadanie obejmuje układ sterowania i monitoringu produkowanej e.e. Wyprodukowana energia elektryczna sieciami kablowymi ułożonymi w gruncie, będzie przesłana do wewnętrznej sieci odbiorczej po niskim napięciu. Całość prac dotyczy terenu istniejącej oczyszczalni ścieków w Obornikach.

  Kontrakt 4
  Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki.

  Przebudowa stacji uzdatniania wody będzie polegała na gruntownej wymianie urządzeń do produkcji wody, począwszy od studni głębinowych do pompownie II stopnia. W ramach zakresu założono remont istniejącego budynku, budowie dwóch zbiorników wody uzdatnionej oraz budowie odstojnika wód z płukania filtrów. Projekt nie przewiduje zwiększenia poboru wód zapisanych w obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym. Całość prac prowadzona będzie w granicach terenu stacji.

 2. Kontrakt 5
  Zakup przerzucarki do osadu.

  Zadanie dotyczy zakupu mobilnej przerzucarki osadu, która eksploatowana będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach (pod wiatą), celem dosuszania magazynowanego osadu. Produkowany odwodniony osad będzie wykorzystywany rolniczo.

 3. Kontrakt 6
  Samochód ciężarowy do transportu osadów lub ścieków.

  Zadanie dotyczy zakupu specjalistycznego samochodu ciężarowego do wywozu osadów i ścieków.

 4. Kontrakt 7
  Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.

  Zadanie dotyczy zainstalowania układu dawkowania koagulantu PIX oczyszczalni ścieków w Obornikach. Zadanie w szczególności dotyczy dostawy i zainstalowania pomp dozujących wraz z AKPiA. Jako zbiorniki na reagent PIX wykorzystane zostaną istniejące na terenie oczyszczalni zbiorniki, które poddane zostaną przeglądowi technicznemu, dopuszczającego do takiego wykorzystania. PIX dawkowany będzie do układu odwadniania osadu nadmiernego oraz do osadnika wtórnego. Dodatkowo planuje się wymianę układu pompowego wody technologicznej wraz z AKPiA.Całość prac dotyczy terenu istniejącej oczyszczalni ścieków w Obornikach.

  1. Kontrakt 8
   Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.

   Działanie związane jest z niewielkim zakresem działań budowlano – montażowych oraz zakupu i wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią wod-kan. Zakres obejmuje zainstalowanie w istniejących obiektach gospodarki wodno – ściekowej PWiK w Obornikach Sp. z o.o. (stacje uzdatniania wody, pompowni wody i ścieków, sieci wod. – kan.) urządzeń pomiarowych (przepływomierze, ciśnieniomierze rejestratory poziomu napełnienia kanałów). Wdrożenie bazy danych GIS o otwartej strukturze, pozyskanie map, kalibracja modelu hydraulicznego, wdrożenie systemu monitoringu pozwoli na inteligentne monitorowanie sieci isterowanie wydajnością, ciśnieniem, przepływami w zależności od zapotrzebowania czy możliwości odbioru (oczyszczalnia ścieków).

  2. Kontrakt 9 i 10
   Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z działaniami promocyjnymi.

   Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski (techniczny) nad wszystkimi zadaniami w ramach projektu. Kontrakty w większości rozliczane będą przez Zespół Inżyniera Kontraktu w ramach procedur kontraktowych FIDIC.
   Kontrakt obejmuje również działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Wytycznymi. W ramach promocji wykonane zostaną m.in. informacje w prasie i telewizji, tablice informacyjne i pamiątkowe, dni otwarte, ulotki informacyjne i konferencje prasowe.

  3. Kontrakt 11
   Dokumentacja projektowa Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji projektowej (technicznej) dla Kontraktu nr 1 i 4.
  4. Kontrakt 12
   Rezerwa finansowa.
  5. Kontrakt 13 i 14
   Jednostka Realizująca Projekt (JRP) i Pomoc Techniczna.

   W ramach projektu w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. wyodrębniona została Jednostka – JRP odpowiedzialna m.in. za wdrożenie projektu. Zadanie obejmuje koszty osobowe osób zaangażowanych do wdrożenia projektu.W zakresie Pomocy Technicznej zawierają się działania wspierające Jednostkę Realizującą Projekt w zakresie zarządzania Projektem. Zakres obejmuje m.in. obsługę prawną, doradztwo techniczne, finansowe, sporządzanie ekspertyz i szkolenia.

  Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w obszarze Gminy Oborniki i poprawi jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o..