Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR LV/840/ 18
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 19 wrzesnia 2018 r.

W sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Oborniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.
994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wodę i
zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152), Rada Miej ska W Obornikach uchwala, co
następuje:

§ 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie W Poznaniu proj ektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków W zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wodę i
zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) przyjmuje się regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków W następuj ącym brzmieniu:

“REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
(zwany dalej “Regulaminem”)

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin okresla prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowe – kanalizacyjnego
działającego na terenie Gminy Oborniki oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z
zakresu zbiorowego zaopatrzenia W wodę lub zbiorowego odprowadzania scieków.

§ 2. 1. Ilekroć W Regulaminie mowa jest o “ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wodę i zbiorowym odprowadzaniu scieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).

2. Użytym W Regulaminie pojęciom nalezy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu,
W tym ustawa.

3. W szczególności, zgodnie z art. 2 ustawy, ilekroć W Regulaminie mowa jest o:

1) odbiorcy usług – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia W wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej
umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

2) osoba korzystająca z lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadaj ącą tytuł prawny do lokalu lub
osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;

3) przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę W
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), jezeli
prowadzi działalność gospodarczą W zakresie zbiorowego zaopatrzenia W wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
prowadzące tego rodzaju działalność;

4) przyłączu kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrznąinstalację
kanalizacyjnąw nieruchomosci odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienkau licząc od
strony budynku, a W przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

5) przyłączu wodociągowym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z
wewnętrzną instalacją wodociągowąw nieruchomosci odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem
głównym;

6) sieci – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące W posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

7) taryfie – należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie W wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;

8) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie W wodę lub odprowadzanie ścieków, o której
mowa W art. 6 ustawy;

9) urządzeniu pomiarowym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilosść
odprowadzanych scieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

10) urządzeniach kanalizacyjnych – należy przez to rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń
kanalizacyjnych służących do Wprowadzania ścieków do Wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie scieków;

11) urządzeniach wodociągowych – należy przez to rozumieć ujęcia Wód powierzchniowych i
podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania Wód, sieci
wodociągowe, urządzenia reguluj ące cisnienie wody;

12) wodomierzu głównym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilosść pobranej wody,
znaj duj ący się na kazdym przyłączu wodociągowym.

4. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdujązastosowanie do taryfy tymczasowej W
rozumieniu ustawy.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJN E
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego
minimalnego poziomu świadczonych usług:

1)ciągłości iniezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodniez

wydanymi “Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu

umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,1 MPainie większym niż 0,6 MP3, W

granicach technicznych mozliwosci świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturąi średnicau przyłącza

wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług,

2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach

nieprzekraczających wymienionych wartosci: żelazo: 0,200 mg/dm3, mangan: 0,050 mg/dm3, jon amonu:

0,50 mg/dm3, azotany: 50 mg/dm3, azotyny: 0,50 mg/dm3, Huorki 1,5 mg/dm3, mętność: 1 NTU, stezenie

jonów wodoru: 6,5 – 9,5 pH,

3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, W granicach

technicznych mozliwosci świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicau przyłącza
kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

4) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy
wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych;

5) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych W zakresie wynikającym z Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

2. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi
odpowiedzialność, stwierdza się W miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest do Wprowadzenia ograniczeń W
sposobie korzystanie z wody przez odbiorców usług W sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi
warunkami atmosferycznymi, W szczególności suszą. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
informuje odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu W sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 3.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
UMOW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia W wodę i odbioru ścieków odbywa się W oparciu o pisemną
umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizaćyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6

ustawy .

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne moze posługiwać się wzorcem umownym W po staci
ogólnych warunków umów.

§ 5. Umowa o zaopatrzenie W wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 6. Umowa moze być zawarta z osobau która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do
której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobau która korzysta z
nieruchomości 0 nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali
znajdujących się W budynku Wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku
Wielolokalowego lub budynków Wielolokalowyćh, po spełnieniu warunków określonych W ustawie.

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług
projekt umowy, W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek,
o którym mowa W zdaniu poprzednim, wymaga zachowania fomiy pisemnej.

2. W przypadku jezeli przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu umów z
ogólnych warunków umowy, Wówczas wraz z projektem umowy doręcza przyszłemu odbiorcy projekt
umowy wraz aktualnymi ogólnymi warunkami umowy obowiązującymi W przedsiębiorstwie wodociągowe-
kanalizacyjnym.

3. W przypadku jezeli przyszłym odbiorcą jest konsument W rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 i2018 r. poz. 398 i 650), Wówczas
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków okreslonych
przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 i z 2018 poz. 650).

§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne udostępnia na swoj ej stronie internetowej aktualnie
obowiązuj ące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów o ile się takimi warunkami posługuje.

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne z
odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEN W OPARCIU O CEN Y I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 11. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia W wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne z odbiorcami usług, na podstawie okreslonych W taryfach cen
i stawek opłat oraz ilośći dostarczonej wody i odprowadzonyćh scieków.

§ 12. Długość okresu obrachunkowego okresla umowa.

§ 13. 1. Zmiana taryf, W tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy
taryfowej, do której zaliczony został odbiorca usług wymaga podania taryf do wiadomości publicznej
zgodnie z przepisami ustawy.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne cen i stawek opłat wynikających z
nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania
odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaćyjne dołącza do umowy W chwili jej zawarcia aktualnie
obowiązuj ąćą taryfę.

§ 14. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizaćyjne jest faktura.

2. W przypadku budynku Wielolokąlowego, W którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z
poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne wystawią odrębną fakturę zarządcy
lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystaj ącym z lokali.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 15. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci skłąda przedsiębiorstwu

wodociągowo-kąnąhzącyjnemu wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci W formie pisemnej, który
powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
2) wskazanie nieruchomości, którą ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia
miej scowość, nazwy ulicy i numeru) wraz z podaniem jej numeru księgi Wieczystej. W przypadku gdy

nieruchomość nie posiada księgi Wieczystej osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci
zobowiązana jest podać numer ewidencyjny działki;

3) określenie ilo sci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (W przypadku dostawców

ścieków przemysłowych, równiez jakosci odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub
planowanych do zastosowania urządzeń podczyszcząjących),

5) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania scieków;
6) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 16. 1. Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąhzącyjne W terminie nie dłuższym niż 40 dni od otrzymania Wmo sku,
o którym mowa W § 15 Regulaminu wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o
przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
lub sieci kanalizacyjnej”.

2. Dokument, o którym mowa W ust. 1 powinien, co najmniej:
1) wskazywać miej sce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jako ść,
4) wykaz dokumentów które odbiorcą usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłączą
wodociągowego lub przyłączą kanalizacyjnego zgodnie z §21 ust. 3 Regulaminu;

5) wskazywać okres ważności wydanych “Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci
kanalizacyjnej”, nie krótszy niż 1 rok. Wydane warunki wygasają jezeli W ciągu roku od daty wydania
wykonanie przyłączy nie zostało zrealizowane. Warunki są aktualne W odniesieniu do stanu prawnego
istniej ącego W dacie aktualnych warunków.

3. Dokument, o którym mowa W ust. 1 może także określać:
1) parametry techniczne przyłączą wodociągowego lub przyłączą kanalizacyjnego;

2) miej sce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej lub urządzenia pomiarowego, a takze studzienek kanalizacyjnych.

§ 17. Kazda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym
i przyłączem kanalizacyjnym.

Rozdział 6.

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚC DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 18. 1. Dostępność do usług wodociągowe-kąną1izącyjnych uzależniona jest od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo uj ęcią realizacji takich urządzeń W
Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kąnąlizącyjnego,

2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kąnąlizącyjnego wynikaj ącymi z
technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne mozliwosci
pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjnej wody nadającej się do spożycia przez
ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków
(wydajność oczyszczalni),

3) posiadaniu tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne nie wydaje “Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” W przypadku niewystąpienią przynajmniej jednej z przesłanek
okreslonych W ust. 1. Informacja o braku możliwości wydania “Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” przekazywana jest osobie ubiegającej się o przyłączenie
nieruchomości do sieci W terminie 40 dni od daty Wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowe-
kąnąlizącyjnego wniosku, o którym mowa W § 15 ust. 1 Regulaminu. Informacja, o której mowa W zdaniach
poprzednich wymaga zachowania formy pisemnej i uzasadnienia.

Rozdział 7.

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-
KANALIZACYJN E WYKON ANEGO PRZYŁĄCZA

§19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłączą wodociągowego lub przyłączą
kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne dokonuje sprawdzenia zgodności
wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne “Warunkami
przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” oraz z projektem przyłączą wodociągowego
lub przyłączą kanalizacyjnego.

2. Określone W “Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” próby i
odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron
(odbiorcy usług iprzedsiębiorstwą wodociągowe – kanalizacyjnego).

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłączą wodociągowego lub przyłączą
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłączą wodociągowego lub przyłączą kanalizacyjnego ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 20. 1. Po zgłoszeniu W formie pisemnej gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się o
przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne niezwłocznie,
nie później niż W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia W formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłączą
wodociągowego lub przyłączą kanalizacyjnego.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa W § 19 ust. 2 Regulaminu są potwierdzane przez osobę
ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizącyjnego W sporządzanych protokołach W formie pisemnej.

§ 21. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłączą wodociągowego lub przyłączą kanalizacyjnego
powinno zawierać:

1) dane identyfikuj ące osobę ubiegąj ącą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty i
symbolu/numeru “Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”;
2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegąj ącą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłączą wodociągowego lub przyłączą
kanalizacyjnego powinien zawierać co najmiej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (srednica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi “Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci

kanalizacyjnej” lub projektem, a sposobem realizacji przyłączą wodociągowego lub przyłączą
kanalizacyjnego;

3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.

3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są atesty, deklaracje zgodności bądz aprobaty
techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłączą wodociągowego lub przyłączą
kanalizacyjnego, dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacją geodezyjna powykonawcza wykonanego
przyłączą wodociągowego lub przyłączą kanalizacyjnego.

Rozdział 8.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I
ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
planowanych przerwach lub ograniczeniach W dostawie wody, W sposób zwyczajowo przyjęty z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować
odbiorców usług, W sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub
ograniczeniach W dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków Wielolokąlowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne moze o
zdarzeniach wskazanych W ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy W dostawie wody przekraczającej 12 godzin
przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i
poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 23. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kąnąlizącyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, W
sposób zwyczajowo przyjęty, W szczególności W lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie
internetowej .

Rozdział 9.

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEN W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU SCIEKÓW

§ 24. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne udo stępnia wszystkim zainteresowanym W swoj ej
siedzibie oraz na swoj ej stronie internetowej:

1) informację o aktualnie obowiązuj ących taryfach cen i stawek opłat obowiązuj ących na terenie gminy;
2) uj ednolicony tekst Regulaminu;
3) uj ednolicony tekst ustawy;

4) aktualny tekst Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizącyjnego.

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne jest zobowiązane ną Wmo sek złożony przez
odbiorcę usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy;

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;

3) występuj ących zakłóceń W dostawach wody lub odprowadzaniu scieków;

4) występuj ących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw W świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne udzielą informacji wskazanych W ust. 1 za
posrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakze W terminie nie
dłuższym niż 3 dni od daty Wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kąnąlizącyjnego wniosku.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony W formie pisemnej, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kąnąlizącyjne udzielą odpowiedzi W tej samej formie W terminie nie dłuższym niż 40 dni od
dnia otrzymania prośby chyba, że osoba zwracającą się o informację wyraźnie zaznaczyła, ze informacją ma
być jej udzieloną W jednej z form wskazanych W ust. 2.

4. J ezeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagaj ących okresów dłuższych niz terminy
wskazane W ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne przed upływem tych terminów
informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania
odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 40 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 26. Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego
zawiadomienia odbiorców usług, wyłącznie W następuj ących przypadkach:

1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia;

2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcj onowąniem
sieci;

3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług;

4) zagrozenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu
scieków.
§27. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu swiadczenia przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne usługi, W szczególności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowe-
kąnąlizącyjnego osobiscie do protokołu lub W formie pisemnej na jego adres lub W postaci elektronicznej na
adres e-mąil wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne na stronie internetowej.

3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody
umożliwiające jej rozpatrzenie.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamacje i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, W terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia,
za którą przyjmuje się datę jej Wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kąnąlizacyjnego.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§28. Wodą do celów przeciwpożarowych jest W szczególności dostępną z urządzeń wodociągowych
posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kąnąlizącyjne, W tym z hydrantów przeciwpożarowych
zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29. Sposób określania naleznosci przysługującej przedsiębiorstwu wodociągowe – kanalizacyjnemu ze
strony gminy z tytułu dostawy wody na celem przeciwpożarowe okresla umową zawartą pomiędzy
przedsiębiorstwem wodociągowo-kąnąlizącyjnym, gminą oraz jednostką straży poząmej.

§ 30. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie z obowiązującymi taryfąmi.

§ 31. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda
jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostką straży pożarnej niezwłocznie przekazuje
przedsiębiorstwu wodociągowo-kąnąlizącyjnemu informacje o ilości wody pobranej. “.

§ 2. Z dniem wejścia W zycie niniejszej uchwały trąci moc uchwałą Nr XIII/174/15 Rady Miejskiej W
Obornikach z dnia 26 sierpnia 2015 r. W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Oborniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 4. Uchwała wchodzi W życie po upływie 14 dni od dnia ogło szenia W Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miej skiej

Paweł DreWicz

Uz asadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152), Rada Miejska W Obornikach uchwalą Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej W Poznaniu nr PO.RET.070.152.1.2018.KS z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Regulamin w formacie pdf