...

PWiK Oborniki – Opis Projektu

PWiK Oborniki - Opis Projektu

Realizacja projektu w latach: 2007 – 2015,
Całkowita wartość (netto/brutto) projektu wynosi: 71 452 187,37 PLN / 87 136 839,07 PLN,
Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności (netto): 49 279 859,10 PLN
Udział procentowy Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych Projektu: 85%

Przedmiotem projektu jest:

 • Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Oborniki, Kowanowo, Łukowo, Bogdanowo, Gołaszyn, Dąbrówka Leśna, Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Rożnowo, Pacholewo. Ścieki z obszarów skanalizowanych w wyniku realizacji projektu odprowadzane będą bezpośrednio lub za pośrednictwem istniejącej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Obornikach.
 • Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Obornikach. W wyniku realizacji projektu obiekt ten będzie jedyną oczyszczalnią obsługując zbiorczy system kanalizacji na terenie aglomeracji Oborniki.
 • Dostawa samochodu technicznego niezbędnego do eksploatacji i utrzymania sprawności nowoprojektowanej sieci.
 • Dostawa przyczepy do wywozu osadu.
 • Dostawa ładowarki.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty:

 1. Pełnienie funkcji Inżyniera i Konsultanta dla Projektu “Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”, wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych dla Projektu
 2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Obornikach
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki centrum
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki ul. Szamotulska, Staszica, Leśna
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Łukowo, Łukowska i Kowanowo
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Bogdanowo
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Dąbrówka Leśna i Gołaszyn
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Rożnowo
 10. Dostawa samochodu technicznego
 11.  
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Droga Leśna
 13. Dostawa przyczepy do wywozu osadu
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Pacholewo tłoczny
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Pacholewo, Rożnowo ul. Żernicka
 16. Dostawa ładowarki

W szczególności projekt obejmuje:

 1. W zakresie sieci kanalizacyjnej:
  • Budowę łącznie ok. 66,3 km kanalizacji sanitarnej, w tym ok. 46,2 km kolektorów grawitacyjnych, ok. 11,8 km rurociągów tłocznych, ok. 8,3 km przykanalików i przyłączy kanalizacyjnych,
  • Budowę 14 sieciowych pompowni ścieków,
  • Budowę 2 tłoczni ścieków.
 2. W zakresie oczyszczalni ścieków
  • Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków – przepustowość docelowa: Qdśr=4200 m3/d, RLM 37 800. Zakres robót obejmuje m.in.: modernizację pompowni głównej, modernizację układu mechanicznego oczyszczania ścieków, modernizacja punktu przyjmowania ścieków dowożonych, modernizację istniejącego i budowę nowego reaktora biologicznego, modernizację starego i budowę nowego osadnika wtórnego, modernizację pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, budowę stacji odwadniania i wapnowania osadu, budowę instalacji oczyszczania powietrza.

Cele Projektu:

 • Wzrost wskaźnika skanalizowania – aktualny stopień skanalizowania aglomeracji Oborniki wynosi 62%, w wyniku realizacji projektu poziom skanalizowania osiągnie poziom 89% (wzrost w ramach projektu o 27%).
 • Dostosowanie przepustowości oczyszczalni ścieków w Obornikach do aktualnego obciążenia ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń.
 • Wzrost ładunku zanieczyszczeń oczyszczanego w oczyszczalni ścieków do poziomu RLM 26400 (wzrost w ramach projektu o ok. 6 660 RLM).
 • Zmiana systemu sieci ogólnospławnej na rozdzielczą w wyniku budowy sieci sanitarnej na terenie śródmieścia Obornik.
 • Osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Oborniki zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego.
 • Redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Korzyści z realizacji Projektu:

Projekt zapewni możliwość równego dostępu do powstałej infrastruktury i świadczonych za jej pośrednictwem usług dla większości mieszkańców aglomeracji Oborniki. Ponadto na obszarze aglomeracji nastąpi zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy obszarami miejskimi, objętymi w dużej części siecią kanalizacyjną i wiejskimi, wyposażonymi do tej pory w sieć w niewielkim stopniu. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję stopnia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.