PWiK Oborniki – Opis Projektu

PWiK Oborniki - Opis Projektu

Realizacja projektu w latach: 2007 – 2015,
Całkowita wartość (netto/brutto) projektu wynosi: 71 452 187,37 PLN / 87 136 839,07 PLN,
Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności (netto): 49 279 859,10 PLN
Udział procentowy Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych Projektu: 85%

Przedmiotem projektu jest:

 • Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Oborniki, Kowanowo, Łukowo, Bogdanowo, Gołaszyn, Dąbrówka Leśna, Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Rożnowo, Pacholewo. Ścieki z obszarów skanalizowanych w wyniku realizacji projektu odprowadzane będą bezpośrednio lub za pośrednictwem istniejącej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Obornikach.
 • Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Obornikach. W wyniku realizacji projektu obiekt ten będzie jedyną oczyszczalnią obsługując zbiorczy system kanalizacji na terenie aglomeracji Oborniki.
 • Dostawa samochodu technicznego niezbędnego do eksploatacji i utrzymania sprawności nowoprojektowanej sieci.
 • Dostawa przyczepy do wywozu osadu.
 • Dostawa ładowarki.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty:

 1. Pełnienie funkcji Inżyniera i Konsultanta dla Projektu “Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”, wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych dla Projektu
 2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Obornikach
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki centrum
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki ul. Szamotulska, Staszica, Leśna
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Łukowo, Łukowska i Kowanowo
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Bogdanowo
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Dąbrówka Leśna i Gołaszyn
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Rożnowo
 10. Dostawa samochodu technicznego
 11.  
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – miasto Oborniki ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Droga Leśna
 13. Dostawa przyczepy do wywozu osadu
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Pacholewo tłoczny
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Oborniki – Pacholewo, Rożnowo ul. Żernicka
 16. Dostawa ładowarki

W szczególności projekt obejmuje:

 1. W zakresie sieci kanalizacyjnej:
  • Budowę łącznie ok. 66,3 km kanalizacji sanitarnej, w tym ok. 46,2 km kolektorów grawitacyjnych, ok. 11,8 km rurociągów tłocznych, ok. 8,3 km przykanalików i przyłączy kanalizacyjnych,
  • Budowę 14 sieciowych pompowni ścieków,
  • Budowę 2 tłoczni ścieków.
 2. W zakresie oczyszczalni ścieków
  • Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków – przepustowość docelowa: Qdśr=4200 m3/d, RLM 37 800. Zakres robót obejmuje m.in.: modernizację pompowni głównej, modernizację układu mechanicznego oczyszczania ścieków, modernizacja punktu przyjmowania ścieków dowożonych, modernizację istniejącego i budowę nowego reaktora biologicznego, modernizację starego i budowę nowego osadnika wtórnego, modernizację pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, budowę stacji odwadniania i wapnowania osadu, budowę instalacji oczyszczania powietrza.

Cele Projektu:

 • Wzrost wskaźnika skanalizowania – aktualny stopień skanalizowania aglomeracji Oborniki wynosi 62%, w wyniku realizacji projektu poziom skanalizowania osiągnie poziom 89% (wzrost w ramach projektu o 27%).
 • Dostosowanie przepustowości oczyszczalni ścieków w Obornikach do aktualnego obciążenia ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń.
 • Wzrost ładunku zanieczyszczeń oczyszczanego w oczyszczalni ścieków do poziomu RLM 26400 (wzrost w ramach projektu o ok. 6 660 RLM).
 • Zmiana systemu sieci ogólnospławnej na rozdzielczą w wyniku budowy sieci sanitarnej na terenie śródmieścia Obornik.
 • Osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Oborniki zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego.
 • Redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Korzyści z realizacji Projektu:

Projekt zapewni możliwość równego dostępu do powstałej infrastruktury i świadczonych za jej pośrednictwem usług dla większości mieszkańców aglomeracji Oborniki. Ponadto na obszarze aglomeracji nastąpi zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy obszarami miejskimi, objętymi w dużej części siecią kanalizacyjną i wiejskimi, wyposażonymi do tej pory w sieć w niewielkim stopniu. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję stopnia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych.