PWiK w Obornikach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektuPoprawa Gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap
Numer projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
FunduszFundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PriorytetOchrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Wartość projektu31.043.438,81 zł
Wydatki kwalifikowalne25.392.890,30 zł
Wysokość dofinansowania16.187.967,57 zł
Okres realizacji08.06.2018 r. – 30.04.2023 r.
Cele projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (wskaźniki rezultatu)
 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1szt.
 • Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ścieków – 1 szt.
 • Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt.
 • Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi – 1 szt.
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 11,85 km.
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 325 RLM.
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) – 325 RLM.
 • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania (tys. Mg/rok) – 0,50.
 • Ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu (m3/rok) – 95 265,00.
 • Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – 2000 RLM.
Lokalizacja projektuOborniki, Nieczajna, Uścikowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE.

5 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Po pozytywnej ocenie wniosku, 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie. W 2020 oraz 2022 roku spółka podpisała aneksy do umowy związane z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu. Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 31.043.438,81 zł brutto, z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 16.187.967,57 zł. Zgodnie z podpisaną umową całkowity zakres rzeczowy zostanie wykonany do dnia 30.04.2023 roku.

Realizacja  projektu zapewni osiągnięcie następujących celów:

 1. Ekologicznych:

– zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki modernizacji i przebudowie przepompowni ścieków przy ul. Spacerowej, a także modernizacji i przebudowie budynków i instalacji na oczyszczalni ścieków w Obornikach,

– zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej poprzez poprawę stanu technicznego stacji uzdatniania wody w Nieczajnie oraz zmniejszenie jej energochłonności,

– oszczędność zasobów (wody, energii) oraz sprawniejsze wykrywanie przecieków i ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną,

– zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Obornikach, rejon ul. Staszica  oraz w miejscowości Uścikowo (teren objęty aglomeracją),

 1. Społecznych:

– poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE,

– umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej oraz stworzenie warunków do wzrostu gospodarczego regionu,

– poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej,

 1. Innych:

– wypełnienie zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,

– poprawa sprawności systemu wodno-ściekowego,

– wypełnienie zobowiązań w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

„Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach”.

Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej zrealizowana została pod kątem usprawnienia działania i funkcjonalności układu przepompowania ścieków komunalnych pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni ścieków w Obornikach. Obiekt wyposażono w nowoczesne urządzenie do usuwania skratek – kratę zgrzebłową. Wymieniono wszystkie urządzenia wentylacyjne, armaturę, pompy, rurociągi i automatykę przemysłową. Przepompownia wyposażona została w nowoczesny agregat prądotwórczy, który jest automatycznie uruchamiany w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Przebudowa przepompowni obejmowała ponadto wykonanie dróg wewnętrznych na terenie obiektu wraz ogrodzeniem terenu. Wszystkie powierzchnie betonowe zabezpieczono przed agresywnym środowiskiem ścieków specjalistycznymi powłokami. Wykonawcą inwestycji była firma HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, a wartość robót wyniosła 2.096.894,00 zł netto.

„Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową”.

W ramach zadania wybudowano zadaszenie nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz wagę do samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Zadaszenie wykonano w technologii słupów żelbetowych, a połać dachową stanowi konstrukcja stalowa pokryta blachą trapezową. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wyniosła 2706 m2. Zamontowana waga pozwala na ważenie samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 60 ton. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoliła całkowicie wyeliminować przedostawanie się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Waga pozwala dokładnie wyliczyć ilość wywożonych i zagospodarowywanych rolniczo osadów. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo-Budowlany „REMBUD” Krzysztof Przysiecki z siedzibą w Kaźmierzu, a wartość robót wyniosła 2.317.600,00 zł netto.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach”.

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej to południowy, nasłoneczniony teren oczyszczalni ścieków bezpośrednio przy rzece Warcie, o powierzchni ok. 0,5 ha. W ramach inwestycji zamontowano 1000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280 W każdy oraz 15 szt. falowników o mocy 10 i 20 kW. Panele przymocowano do konstrukcji stalowej zakotwionej do postumentów żelbetowych osadzonych na ławach betonowych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzoną tłuczniem drogę dojazdową oraz ogrodzenie panelowe oczyszczalni od strony południowej, wschodniej i zachodniej. Zadanie  obejmowało również wykonanie układu sterowania i monitoringu produkowanej energii elektrycznej, która sieciami kablowymi ułożonymi w gruncie jest przesyłana po  niskim napięciu do wewnętrznej sieci odbiorczej. Całość produkowanej energii odnawialnej jest na bieżąco zużywana przez technologię oczyszczalni ścieków w Obornikach.

Wykonawcą inwestycji była firma „Agregaty Polska” Cezary Bielak z siedzibą w Poznaniu, a wartość robót wyniosła 2.558.264,00 zł netto.

„Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna”.

Modernizacja stacji polegała na kompleksowej przebudowie technologii uzdatniania wody oraz zwiększeniu wydajności. Wymianie podlegały wszystkie rurociągi, począwszy od ujęcia w studniach głębinowych, poprzez proces uzdatniania, po pompownię wody do istniejącej sieci wodociągowej. Zamontowano nowoczesny i energooszczędny układ pompowy wody uzdatnionej, zwiększając wydajność stacji do 120 m3/h.  Instalacje do produkcji wody wyposażono w nowe filtry kwarcowe i odżelaziacz. W ramach zakresu robót wykonano generalny remont istniejącego budynku, a na jego terenie wybudowano dwa zbiorniki wody uzdatnionej o łącznej pojemności 300 m3 oraz odstojnik wód popłucznych wraz z przepompownią ścieków. W ramach zagospodarowania terenu powstały drogi dojazdowe z kostki betonowej oraz nowe ogrodzenie. Wykonawcą inwestycji była firma Zakład Innowacyjnych Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie, a wartość robót wyniosła 2.421.750,00 zł netto.

„Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej”.

W ramach inwestycji wykonano nowy układ dawkowania koagulantu PIX na obiekcie oczyszczalni ścieków w Obornikach oraz układ wykorzystania wody technologicznej. Zadanie poległo na dostawie i montażu pomp dozujących, budowie sieci technologicznych oraz modernizacji i remoncie istniejących zbiorników na PIX. Dodatkowo zamontowano nowy zestaw podnoszenia ciśnienia wody, nowe szafy elektryczne i sterownicze niezbędne do wykorzystania wody technologicznej w oczyszczalni. Aplikowany koagulant dawkowany będzie systemem przewodów do układu odwadniania osadu nadmiernego oraz komory rozdziału przed osadnikami wtórnymi. Całość wykonanych robót poprawi proces technologii oczyszczania oraz przyczyni się do utrzymania wysokich parametrów jakościowych w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Warty. Wykonawcą inwestycji była firma HYDRO-SERVICE Kozak Sp. j. z siedzibą w Obornikach, a wartość robót wyniosła 399.000,00 zł netto.

„Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej”.

Zakres usługi obejmował zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Wykonano modele hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zamontowano punkty pomiarowe na sieciach w ramach wyznaczonej aglomeracji Oborniki. Zadanie stanowiło kontynuację dotychczasowych działań Przedsiębiorstwa, zmierzających do usprawnienia procesu zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz obniżania kosztów ich funkcjonowania. Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwi ocenę kondycji technicznej sieci i poziom strat wody, przy wykorzystaniu danych z systemu GIS, SCADA, modeli matematycznych oraz bilingu. Wykonawcą usługi było konsorcjum firm pod przewodnictwem firmy UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, a wartość umowy wyniosła 1.293.507,50 zł netto.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z działaniami promocyjnymi”.

Usługa obejmowała kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi zadaniami realizowanymi w ramach projektu. Umowy na roboty budowlane były prowadzone i rozliczane przez zespół Inżyniera Kontraktu (inspektorzy różnych branży) w ramach procedur kontraktowych FIDIC. Zadanie obejmowało również prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programu POIiŚ. W ramach promocji m.in. zorganizowano konferencję inaugurującą projekt, ulotki, zamieszczano informacje w prasie i na stronie internetowej, przygotowano spot reklamowy w telewizji, opracowano i wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe oraz zorganizowano Dni Otwarte Funduszy Europejskich na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach.

Wykonawcą usługi było Biuro Inżynierskie Krzysztof Wegner z siedzibą w Poznaniu, a wartość umowy wyniosła 923.600,00 zł netto.

„Dokumentacja projektowa”.

Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji projektowej (technicznej) niezbędnej do realizacji kontraktów w ramach projektu.

„Jednostka Realizująca Projekt (JRP) i Pomoc Techniczna”.

W ramach działań wdrażających projekt przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. wyodrębniona została w strukturze organizacyjnej Spółki Jednostka Realizująca Projekt – JRP. Stworzona jednostka organizacyjna odpowiedzialna była m.in. za wdrożenie i rozliczenie wszystkich zadań w ramach projektu. W ramach działań JRP było również prowadzenie procedur przetargowych i wyłanianie wykonawców poszczególnych kontraktów. W zakresie Pomocy Technicznej były działania wspierające JRP w zarządzaniu projektem – m.in. obsługa prawna oraz doradztwo techniczne.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I, II i III etap)”.

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – obszar, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było. Powstało 6532 mb sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i okolicznych firm. Skanalizowany teren podzielono na 5 zlewni, a każdą z nich wyposażono w nowoczesną tłocznię ścieków.  Wyposażony w nową infrastrukturę obszar obejmuje tereny kolejowe (budynki mieszkalne i dworzec), tereny przemysłowo-usługowe oraz obszar bezpośredniej i pośredniej ochrony ujęcia wody przy ul. Staszica w Obornikach. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do kanalizacji około 100 mieszkańców i kilkanaście przedsiębiorstw oraz wpłynie pozytywnie na zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń. Wykonawcą etapu I była firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Budzyniu, a wartość robót wyniosła 3.300.422,07 zł netto, natomiast etap II i III wykonało „Przedsiębiorstwo PEK-MEL Witold Czapla Krzysztof Cichorek” z siedzibą w Obornikach za kwotę 938.952,00 zł netto.

„Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni”.

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania polegała m.in. na wybudowaniu 5405 mb sieci kanalizacji tłocznej z miejscowości Objezierze do wsi Uścikowo.  Inwestycja pozwoliła na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Objezierzu, która po wielu latach swojej działalności nie spełniała już obowiązujących wymagań jakości oczyszczania ścieków. Na terenie oczyszczalni zlikwidowano bioblok, a inne obiekty tj. pompownia główna, zbiornik retencyjny i stacja zlewna, podlegały modernizacji i rozbudowie. Wybudowano również największą w gminie nowoczesną tłocznię, która pozwala na przepompowanie ponad 300 m3 ścieków na dobę w kierunku oczyszczalni ścieków w Obornikach.  Realizacja inwestycji spowodowała poprawę jakości wód w pobliskiej rzece Samica, która była odbiornikiem wód dla likwidowanej oczyszczalni. Wykonawcą inwestycji była firma „BUD-AN” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, a wartość robót wyniosła 2.411.000,00 zł netto.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)”.

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uścikowo – teren wyznaczonej aglomeracji Oborniki. Powstało 2551 mb sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. W ramach inwestycji powstała nowoczesna tłocznia ścieków, która przepompowuje ścieki w kierunku miasta Oborniki i dalej do oczyszczalni. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do kanalizacji około 200 mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych i gospodarstw indywidualnych. Wykonawcą inwestycji był Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Złotowie, a wartość robót wyniosła 2.751.913,96 zł netto.

„Modernizacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Obornikach”.

Zakres modernizacji dotyczy następujących obiektów:

 1. Główna przepompownia ścieków (PG). W ramach modernizacji planuje się wymianę wszystkich 5 pomp wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi (mocowania, prowadnice, orurowanie). Wymianie podlegać będzie armatura w komorach A i B zlokalizowanych bezpośrednio przy pompowni. Zakres prac obejmuje zabezpieczenie betonu pompowni przed korozją. W zakresie modernizacji przewiduje się wymianę rozdzielnicy elektrycznej z uwzględnieniem zaprojektowanych systemów sterowania.
 2. Rozdzielnia główna (RG). W ramach modernizacji wymieniona zostanie istniejąca rozdzielnica główna oczyszczalni RG, która z uwagi na wzrost mocy przyłączeniowej całego obiektu (do 350 kW) oraz wymianę urządzeń o większych mocach znamionowych jest konstrukcją przestarzałą i niespełniającą podstawowych warunków technicznych związanych z maksymalnym prądem obciążeniowym i zwarciowym. Wymianie podlegają istniejące aparaty elektryczne, zabezpieczenia nadprądowe, mosty szynowe, pola odpływowe i układy elektryczne. Z uwagi na usytuowanie stacji dmuchaw, nowe dmuchawy zostaną zasilone bezpośrednio z RG.
 3. Stacja dmuchaw (SD). W ramach modernizacji planuje się wymianę dwóch istniejących dmuchaw o mocy 35 kW na dwie dmuchawy śrubowe o mocy znamionowej 75 kW (większe, wydajniejsze, większa sprawność energetyczna), które zapewnią dostawę powietrza – tlenu do bioreaktorów. Pozostałe dwie dmuchawy istniejące o mocy 55 kW będą funkcjonować jako rezerwowe w przypadku awarii lub prowadzenia prac serwisowych. Z uwagi na większe zainstalowane moce dmuchaw, modernizacja obejmuje układ zasilania elektrycznego, sterowania i automatyki sterującej w zakresie kontroli procesów technologicznych (natlenianie bioreaktorów).
 4. System zasilania rezerwowego – agregat prądotwórczy. W ramach modernizacji systemu zasilania rezerwowego oczyszczalni planuje się dostawę i montaż nowego agregatu prądotwórczego o mocy 550 kVA. Agregat winien zapewnić zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych zainstalowanych na oczyszczalni. Agregat zaprojektowano w obudowie zewnętrznej wyciszonej, w celu eliminacji nieprzyjemnego źródła hałasu. Montaż nowej jednostki zaprojektowano bezpośrednio przy słupowej stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni. Pozwoli to, w przypadku braku zasilania podstawowego z sieci ENEA Operator, na szybkie załączenie układu zasilania rezerwowego i dalszą bezprzerwową poprawną pracę oczyszczalni.
 5. System przemysłowej wizualizacji i sterowania. W celu wizualizacji wszystkich parametrów pracy zainstalowanych urządzeń, zaprojektowano nowy system automatyki nadzorczej (system nadrzędny) w oparciu o środowisko SCADA i sterowniki swobodnie programowalne. Pozwoli to na wizualizację, archiwizację oraz monitoring wszystkich parametrów znamionowych pracy poszczególnych urządzeń, stanu ich pracy, komunikatów o awariach, sterowania zdalnego urządzeniami, zadawania zdalnego i zmiany parametrów i punktów pracy. Wszystkie parametry winny być dostępne na wizualizacji wielkoformatowej w centrum obsługi oczyszczalni. Modernizacji podlegać będzie baza sprzętowa (serwery, komputery operatorskie). Wynika to z potrzeby uporządkowania i unifikacji do jednego systemu, który zapewni użytkownikowi większe bezpieczeństwo danych (system redundantny oparty na 2 serwerach) oraz większą ochronę w zakresie dostępu i kontroli do poszczególnych warstw systemu.

Wykonawcą inwestycji jest firma P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak z siedzibą w Poddębicach, a wartość robót wyniosła 3.370.000,00 zł netto.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013