Umowy

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta:

Wprowadzenie

Wygeneruj wniosek za pomocą poniższego formularza lub pobierz go tutaj, wydrukuj i wypełnij ręcznie.

1. Rodzaje umów

W zależności od świadczonych usług PWiK w Obornikach sp. z o.o. zawiera umowy:

 • „Umowa o zaopatrzenie w wodę”, jeśli nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej PWiK w Obornikach Sp. z o.o.. Rozliczenie odbywa się według wskazań wodomierza zainstalowanego na przyłączu wodociągowym odbiorcy usług.
 • „Umowa na odprowadzenie ścieków, jeśli nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o. . Rozliczenia odbywają się na postawie wskazań wodomierza dodatkowego zamontowanego na ujęciu wody odbiorcy usług lub na podstawie urządzenia pomiarowego. W przypadku braku wodomierza, urządzenie pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody).
 • „Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, jeśli nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, natomiast ilość odprowadzonych ścieków ustalamy jako równą ilości pobranej wody. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.Formularze wniosków o zawarcie umowy znajdziesz w zakładce dokumenty do pobrania
a szczegółowe informacje dot. rozliczeń znajdują się w zakładce Rozliczenia i Płatności.

2. Kiedy zawieramy umowę

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • Przyłączenia do sieci PWiK w Obornikach Sp. z o.o. nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do/z nieruchomości,
 • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o.,
 • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o.,
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;Formularze wniosków o zawarcie umowy znajdziesz w zakładce dokumenty do pobrania
a szczegółowe informacje dot. rozliczeń znajdują się w zakładce Rozliczenia i Płatności.

3. Dokumenty do zawarcia umowy

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

Osoba fizyczna:
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP, numer REGON;


Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, fundacje, instytucje państwowe, stowarzyszenia, itp.):
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP, numer REGON, aktualny wypis z właściwego rejestru;


Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP, numer REGON, aktualny wypis z właściwego rejestru;


Spółki cywilne:
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP, numer REGON;
 • umowa spółki cywilnej;


Wspólnoty Mieszkaniowe:
 • odpis jednego aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali lub wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP, numer REGON;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty;
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem,


UWAGA!
W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy pełnego numeru Księgi Wieczystej numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania do PWiK w Obornikach Sp. z o.o. kserokopii w/w dokumentów.

4. Zmiana danych Odbiorcy Usług

Jeśli chcesz zmienić dane Odbiorcy usług:

 • zgłoś zmianę danych w Dziale Rozliczeń i Windykacji,
 • prześlij zgłoszenie pocztą na adres: Przedsiębiorstwa: PWiK w Obornikach Sp. z o.o., 64-600 Oborniki, ul. Stanisława Staszica 41 A,
 • wyślij e-mail na adres:sekretariat@pwik-oborniki.pl

Formularze wniosków o zawarcie umowy znajdziesz w zakładce dokumenty do pobrania

5. Rozwiązanie umowy

Jeśli chcesz rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

 • zgłoś zmianę danych w Dziale Rozliczeń i Windykacji,
 • prześlij zgłoszenie pocztą na adres: Przedsiębiorstwa: PWiK w Obornikach Sp. z o.o., 64-600 Oborniki, ul. Stanisława Staszica 41 A,
 • wyślij e-mail na adres:sekretariat@pwik-oborniki.pl
  Wniosek o rozwiązanie umowy możesz złożyć na naszym formularzu. Do wniosku dołącz kserokopie lub skan:
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

Formularze wniosków o rozwiązanie umowy znajdziesz w zakładce dokumenty do pobrania