Taryfy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Obornikach  informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa (Decyzja nr: PO.RZT.70.203.2021/D/MZ) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Oborniki na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24 f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniższe ceny i opłaty wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2021 r.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej:

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

CHARAKTERYSTYKA TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG

 

Tabela 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Domowe:

symbol taryfowej grupy odbiorcówzakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę fakturypodstawa rozliczeńokres rozliczeniowy
W1
W2
W3
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W4
W5
W6
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W7
W8
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
W9
W10
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
W11
W12
W13
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W14odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną drogą elektroniczną wodomierz główny2 miesiące
W15odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny2 miesiące

Tabela 2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przemysł farmaceutyczno – spożywczy:

symbol taryfowej grupy odbiorcówzakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę fakturypodstawa rozliczeńokres rozliczeniowy
W16odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnywodomierz główny1 miesiąc
W17odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnywodomierz główny 1 miesiąc
W18 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjny wodomierz główny2 miesiące
W19odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjny wodomierz główny2 miesiące
W20odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny 1 miesiąc
W21odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do celów produkcji artykułów spożywczych, napojów, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z fakturą dostarczaną drogą elektroniczną wodomierz główny1 miesiąc

Tabela 3. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pozostali Odbiorcy:

symbol taryfowej grupy odbiorcówzakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę fakturypodstawa rozliczeńokres rozliczeniowy
W22
W23
W24
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
W25
W26
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnywodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
W27 odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnywodomierz główny2 miesiące
W28odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnywodomierz główny2 miesiące
W29
W30
odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
W31
W32
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
W33odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny2 miesiące
W34odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych pobierający wodę do innych celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny2 miesiące
W35odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny1 miesiąc
W36woda pobierana na cele p.poż-1 miesiąc

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,

b) woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

c) woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b);

d) ryczałt (przeciętne normy zużycia) – przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70);

e) faktura dostarczana w sposób tradycyjny – faktura dostarczana za pośrednictwem pracownika Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub operatora pocztowego;

f) faktura dostarczana drogą elektroniczną – faktura dostarczana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Tabela 4. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Gospodarstwa Domowe:

symbol taryfowej grupy odbiorcówzakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę fakturypodstawa rozliczeńokres rozliczeniowy
K1
K2
K3
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
K4
K5
K6
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
K7
K8
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
K9
K10
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
K11odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąryczałt (przeciętne normy zużycia) 1 miesiąc
K12
K13
K14
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1 miesiąc
1-2 miesiące
K15odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny2 miesiące

Tabela 5. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Pozostali Odbiorcy:

symbol taryfowej grupy odbiorcówzakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług, cel na jaki pobierana jest woda oraz rodzaj otrzymywanej przez odbiorcę fakturypodstawa rozliczeńokres rozliczeniowy
K16
K17
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego  z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjny wodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
K18
K19
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego  z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnywodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
K20
K21
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnyryczałt (przeciętne normy zużycia)
wodomierz główny
2 miesiące
2 miesiące
K22odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną w sposób tradycyjnywodomierz główny2 miesiące
K23
K24
odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny
wodomierz lokalowy
1 miesiąc
1-2 miesiące
K25odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny 2 miesiące
K26odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych odprowadzający ścieki z celów niewymienionych w pozostałych grupach taryfowych, w tym m.in. administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny2 miesiące
K27
K28
K29
odbiorcy usług kanalizacyjnych odprowadzający ścieki odprowadzający ścieki socjalno - bytowych z fakturą dostarczaną drogą elektronicznąwodomierz główny
wodomierz główny
ryczałt
1 miesiąc
2 miesiące
2 miesiące

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków oznaczają odpowiednio:

a) ryczałt (przeciętne normy zużycia) przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; rozporządzenie obowiązujące na dzień złożenia wniosku – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70);

b) faktura dostarczana w sposób tradycyjny – faktura dostarczana za pośrednictwem pracownika Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub operatora pocztowego;

c) faktura dostarczana drogą elektroniczną – faktura dostarczana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Ceny i stawki opłat

Tabela 6. Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

grupaod 1 do 12 miesiąca
cena netto [zł/m3]
od 13 do 24 miesiąca
cena netto [zł/m3]
od 25 do 36 miesiąca
cena netto [zł/m3]
od 1 do 36 miesiąca
stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
W14,154,184,244,87
W24,154,184,247,69
W34,154,184,246,02
W44,154,184,243,27
W54,154,184,244,68
W64,154,184,243,01
W74,154,184,246,54
W84,154,184,249,36
W94,154,184,244,94
W104,154,184,246,35
W114,154,184,242,32
W124,154,184,243,73
W134,154,184,242,06
W144,154,184,247,46
W154,154,184,245,40
W164,184,224,278,21
W174,184,224,275,07
W184,184,224,2710,15
W194,184,224,277,02
W204,184,224,276,31
W214,184,224,274,12
W224,204,244,295,39
W234,204,244,298,21
W244,204,244,296,27
W254,204,244,295,07
W264,204,244,293,13
W274,204,244,2910,15
W284,204,244,297,02
W294,204,244,296,31
W304,204,244,294,37
W314,204,244,294,12
W324,204,244,292,30
W334,204,244,298,25
W344,204,244,296,07
W354,154,184,245,79
W364,204,244,29-

Tabela 7. Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

grupaod 1 do 12 miesiąca
cena netto [zł/m3]
od 13 do 24 miesiąca
cena netto [zł/m3]
od 25 do 36 miesiąca
cena netto [zł/m3]
od 1 do 36 miesiąca
stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
K110,4810,8910,984,87
K210,4810,8910,987,69
K310,4810,8910,986,02
K410,4810,8910,983,27
K510,4810,8910,984,68
K610,4810,8910,983,01
K710,4810,8910,986,54
K810,4810,8910,989,36
K910,4810,8910,984,94
K1010,4810,8910,986,35
K1110,4810,8910,982,97
K1210,4810,8910,982,32
K1310,4810,8910,983,73
K1410,4810,8910,982,06
K1510,4810,8910,985,40
K1610,4810,8910,988,21
K1710,4810,8910,986,27
K1810,4810,8910,985,07
K1910,4810,8910,983,13
K2010,4810,8910,987,33
K2110,4810,8910,9810,15
K2210,4810,8910,987,02
K2310,4810,8910,984,12
K2410,4810,8910,982,30
K2510,4810,8910,988,25
K2610,4810,8910,986,07
K2710,4810,8910,985,79
K2810,4810,9810,987,46
K2910,4810,8910,984,64

STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYKORZYSTANIA PRZEPUSTOWOŚCI OCZYSZCZALNI, STOSOWNEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UZYSKIWANEGO STOPNIA REDUKCJI ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ I SPOSOBU STOSOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnikNajwyższa dopuszczalna wartość
[mg/dm3]*
Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji netto [zł/m3]
od 1 do 12
miesiąca
od 13 do 24
miesiąca
od 25 do 36
miesiąca
BZT560014,6715,2615,38
ChZT170014,6715,2615,38
Zawiesina ogólna90014,6715,2615,38
Azot amonowy20014,6715,2615,38
Fosfor ogólny1614,6715,2615,38
Chlorki100014,6715,2615,38
Siarczany50014,6715,2615,38
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym10024,4525,4325,63
Substancje powierzchniowo czynne anionowe1524,4525,4325,63
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe2024,4525,4325,63

II GRUPA WSKAŻNIKÓW

wskaźnikNajwyższa dopuszczalna wartość
[mg/dm3]*
Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji netto [zł/m3]
od 1 do 12
miesiąca
od 13 do 24
miesiąca
od 25 do 36
miesiąca
Chrom ogólny1,048,9050,5851,25
Miedź1,048,9050,5851,25
Ołów1,048,9050,8551,25
Cynk5,048,9050,5851,25
Nikiel1,048,9050,8551,25
Rtęć0,148,9050,8551,25
Kadm0,448,9050,8551,25
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
1548,9050,8551,25
Węglowodory ropopochodne1548,9050,8551,25

*na postawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
(Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)


Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1) Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2) Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:

 • kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
 • pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.

3) Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany w tabeli A i tabeli B.

4) Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków przemysłowych lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych naliczana będzie w oparciu
o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość  ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej z odbiorcą usług.

5) Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.

6) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

 • dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 • dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniu pobrania prób ścieków, a nadto jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji, przy zachowaniu określonych w pkt 7 warunków dotyczących możliwości odczytu urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – wodomierza głównego.

7) Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego,
w przypadku braku urządzenia pomiarowego na podstawie wskazań wodomierza. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

8) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie  wykazały wyniki badań tej kontroli.

 

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:

 1. Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), w szczególności po powiadomieniu odbiorcy usług z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków lub w punkcie wskazanym i ustalonym z odbiorcą usług, a w przypadku braku określenia takiego miejsca w umowie, w miejscu ustalonym na zasadach wskazanych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z późn. zm.).
 3. Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług. Nieobecność przedstawiciela odbiorcy usług nie stanowi przeszkody dla pobrania prób ścieków przemysłowych, pod warunkiem, że został zawiadomiony o kontroli i prawie wyznaczenia przedstawiciela i z tegoż prawa nie skorzystał.
 4. Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół. Nieobecność Odbiorcy usług lub przedstawiciela odbiorcy usług nie stanowi przeszkody dla pobrania prób ścieków przemysłowych na zasadach określonych niniejszym punktem, pod warunkiem, że został zawiadomiony o kontroli i prawie wyznaczenia przedstawiciela i z tegoż prawa nie skorzystał.
 6. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenia taryfowego.
 2. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Łączna należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest w okresach rozliczeniowych 1 lub 2 miesięcznych.
 3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,
  a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w odrębnych przepisach prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody – Dz.U. Nr 8, poz. 70).
 4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
 5. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
 6. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
 7. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 8. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
 9. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 10. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
 13. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
 14. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. Sposób określania należności przysługującej przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu ze strony gminy z tytułu dostawy wody na celem przeciwpożarowe określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym, gminą oraz jednostką straży pożarnej. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie z obowiązującymi taryfami. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej co miesiąc przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo–kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.