Legalizacja przyłącza

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta:

Legalizacja przyłącza

Pamiętaj !
Przed przystąpieniem do budowy przyłącza uzyskaj warunki techniczne (zgodę PWiK w Obornikach Sp. z o.o. na włączenie do sieci) w tym celu możesz przejść bezpośrednio do Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zgłoszenia odbioru technicznego w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu PWiK w Obornikach Sp. z o.o..

Zgłoszenia odbioru technicznego w zakresie przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dokonuje Inwestor dla:

 • budowy nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego budynku;
 • rozbudowy istniejącego budynku;
 • zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku;
 • uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku.

Zgłoszenia odbioru technicznego może dokonać inwestor posiadający tytuł prawny do nieruchomości, którą przyłączył do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o..

Pamiętaj!

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne podlegają nadzorom i odbiorom w stanie odkrytym.
W przypadku, gdy instalacje nie będą spełniały warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o. nie zostaną odebrane do eksploatacji i będą wymagały dostosowana do obowiązujących norm.

Zgłoszenie odbioru technicznego wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 • Odbiory dokonywane są przez uprawnionego pracownika PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
 • Odbiór można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne podlegają nadzorom i odbiorom w stanie odkrytym.
 • Po zgłoszeniu gotowości do odbioru, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie pisemnego zgłoszenia.
 • Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

Zgłoszenie odbioru technicznego w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu:

Na miejscu zostanie sporządzony protokół z odbioru technicznego w stanie odkrytym.
Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia odbioru technicznego:

 1. Projekt techniczny uzgodniony przez PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
 2. Mapa inwentaryzacyjna przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego


WAŻNE
 • Wodomierz główny dla przyłącza wodociągowego montuje uprawniony Pracownik PWiK w Obornikach Sp. z o.o.
 • W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego na koszt Inwestora.

Inwestor jest zobowiązany dostarczyć Przedsiębiorstwu mapę inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz podpisać umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. Po spełnieniu powyższych warunków Dział Techniczny Przedsiębiorstwa wystawia zaświadczenie o wykonanych przyłączach celem okazania dokumentu w Nadzorze Budowlanym.

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym