Budowy / przebudowy

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta:

Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Pamiętaj !
Jeśli posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, możesz przejść bezpośrednio do Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Z wnioskiem w wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może wystąpić Każdy zainteresowany, który:

 • chce dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej PWIK w Obornikach Sp. z o.o.
 • chce otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Pamiętaj !
Opinia o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych ani do uzyskania uzgodnień w PWiK w Obornikach Sp. z o.o.

Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można:

 • złożyć osobiście w Dziale Technicznym PWIK w Obornikach Sp. z o.o. 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41 A
 • przesłać zeskanowany wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem: E-maila na
  adres: sekretariat@pwik-oborniki.pl
 • przysłać pocztą na adres:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
  Staszica 41A, 64-600 Oborniki

Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

Mapa sytuacyjno – wysokościowa obejmująca teren posesji i miejsca włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000)

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym

Wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Opinię o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej opracujemy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wypełnionego wniosku do PWIK w Obornikach Sp. z o.o.

Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru osobistego zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub telefonicznie. Wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest usługą nieodpłatną.

Odbiór opinii o możliwości przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Technicznego i okaż:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym

Warunki techniczne przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 2. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 3. Odbiór warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 4. Aktualizacja wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 5. Zmiana wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 6. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego.
 7. Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Pamiętaj !
Jeśli posiadasz Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, możesz przejść bezpośrednio do Zgłoszenia odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w stanie odkrytym.

Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o. może wystąpić Każdy zainteresowany, który:

 • chce wybudować nowe przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do istniejącego albo projektowanego budynku,
 • planuje rozbudować istniejący budynek,
 • planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku,
 • chce uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę budynku.

Pamiętaj !
O wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o. może wystąpić tylko osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można:

 • złożyć osobiście w Dziale Technicznym PWIK w Obornikach Sp. z o.o. 64-600 Oborniki, ul. Staszica 41 A
 • przesłać zeskanowany wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem: E-maila na
  adres: sekretariat@pwik-oborniki.pl
 • przysłać pocztą na adres:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
  Staszica 41A, 64-600 Oborniki

Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
 • Mapa sytuacyjno – wysokościowa obejmująca teren posesji i miejsca włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000)
 • W przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.

Wniosek o przyłącze

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, PWiK w Obornikach Sp. z o. o. w terminie nie dłuższym niż 40 dni od otrzymania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”.

Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru osobistego zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub telefonicznie.

Odbiór warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Technicznego i okaż:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

 

Pamiętaj !
Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej PWiK w Obornikach Sp. z o.o. ważne są rok od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś rozpocząć budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Jeśli posiadasz Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, możesz przejść bezpośrednio do Zgłoszenia odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w stanie odkrytym.

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym

Aktualizacja wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Jeżeli posiadasz wydane przez nas warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, które są starsze niż rok od daty wydania należy je zaktualizować.

W tym celu wystąp ponownie do PWiK w Obornikach Sp. z o.o. ze Wnioskiem wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

Pamietaj!
Podaj we wniosku podaj numer warunków technicznych o których aktualizację się ubiegasz.

 

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym

Zmiana wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

O zmianę wydanych warunków technicznych, powinieneś wystąpić w przypadku:

 • zmiany właściciela nieruchomości;
 • zmiany sposobu użytkowania nieruchomości;
 • zmiany zapotrzebowania na wodę lub zmiany ilości odprowadzanych ścieków;
 • zmiany planu zagospodarowania nieruchomości.

W tym celu wystąp do PWiK w Obornikach Sp. z o.o. ze Wnioskiem wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

 

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym

Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego.

Każdy zainteresowany, który:

 • chce przenieść wodomierz główny ze studni wodomierzowej do budynku;
 • chce przenieść wodomierz główny z budynku do studni wodomierzowej;
 • chce przenieść wodomierz główny w obrębie budynku

W tym celu wystąp do PWiK w Obornikach Sp. z o.o. ze Wnioskiem wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym

Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Każdy zainteresowany, który chce zamontować dodatkowy wodomierz główny na przyłączu wodociągowym powinien wystąpić do PWiK w Obornikach Sp. z o.o. z Wnioskiem wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Pamiętaj !
Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości.

KONTAKT
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Technicznym