Historia firmy

Zarys historyczny

Gmina Oborniki jeszcze kilkadziesiąt lat temu była w niewielkim stopniu zwodociągowana i skanalizowana. Tylko niektóre instytucje i zespoły mieszkaniowe, zlokalizowane na terenie miasta, posiadały własne ujęcia wody. W 1952 roku powstał w Obornikach pierwszy szczątkowy wodociąg, zlokalizowany na terenie byłej gazowni przy ulicy Lipowej, który był zasilany ze studni trzeciorzędowej. Korzystali z niego mieszkańcy ulic: Kopernika, 11 Listopada, Młyńskiej, Stefanowicza i Jagiellońskiej. Do roku 1980 sieć ta została rozbudowana i objęła ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szpitalną, Majora Dobrzyckiego i Kowanowską.

Tereny wiejskie jeszcze do roku 1980 pozbawione były sieci wodociągowej. Wodociągi występowały tylko sporadycznie, w ograniczonym zasięgu w miejscowościach, w których znajdowały się siedziby PGR-ów lub Spółdzielnie Produkcyjne. W roku 1982 na terenie wiejskim gminy Oborniki długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła 4,8 km. Zdecydowana większość niezwodociągowanych indywidualnych gospodarstw rolnych posiadała własne ujęcia wody w postaci studni kopanych, czasami wyposażonych w mechanizmy do poboru wody – urządzenia hydroforowe. Urządzenia takie posiadały zazwyczaj szkoły, przedszkola i warsztaty rzemieślnicze. Mieszkańcy domów gminnych, a także budynków PGR-owskich, SKR-owskich i KSP-owskich korzystali najczęściej ze studni publicznych. Znajdowały się one w następujących wsiach: Bąblin, Chrustowo, Dąbrówka Leśna, Kiszewo, Kowanowo, Maniewo, Popówko, Nieczajna, Uścikowo i Wargowo.

W 1983 roku uruchomiono ujęcie wody w Kowanówku, infiltrujące wodę z rzeki Wełny. Ujęcie to na początku swojego istnienia pozbawione było stacji uzdatniania wody. Sieć wodociągowa na terenie miejskim była sukcesywnie rozbudowywana, dzięki czemu do końca 1998 roku udało się nią objąć około 90% obszaru Obornik oraz następujące wsie: Kowanowo, Kowanówko, Miłowody, Dąbrówka Leśna, Słonawy, Bąblin, Uścikówiec, Bogdanowo i Objezierze. Obecne ujęcie wody w Obornikach zasila w wodę miasto Oborniki oraz 34 miejscowości na terenie gminy.

W opisywanym okresie Oborniki posiadały wyłącznie kanalizację deszczową dla utwardzonych jezdni. Pierwsza oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w 1986 roku. Była to oczyszczalnia tymczasowa typu Bioblok WS-800 zlokalizowana w zachodniej części miasta, między ulicą Obrzycką a rzeką Wartą. W 2001 r. miejsce Biobloku zajęła nowa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna dostosowana do usuwania związków biogennych metodą zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesie niskoobciążonego osadu czynnego z przeróbką osadów. Obiekt składa się z czterech części: mechanicznej, biologicznej, osadowej oraz części odprowadzającej ścieki oczyszczone do rzeki Warty. Do końca 1998 r. powstała sieć kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na obszarze ograniczonym od strony zachodniej rzeką Wełną, północnej rzeką Wartą, południowej torami kolejowymi na Wronki oraz wzdłuż ul. Armii Poznań i ulic przyległych wraz z przepompowniami ścieków na rzece Wełnie przy ul. Szamotulskiej i Spacerowej.

Druga mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków położona jest w Objezierzu. W jej skład wchodzą: pompownia ścieków, kraty, zlewnia ścieków dowożonych oraz zblokowana komora oczyszczania biologicznego złożona z komór denitryfikacji, defosfatacji, napowietrzania i nitryfikacji, osadników wtórnych i komory stabilizacji osadu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału Młynówki uchodzącego do rzeki Samicy.

Jeszcze w 2008 r. podstawowymi niedoborami infrastruktury w aglomeracji Oborniki był brak wyposażenia w zbiorczą sieć kanalizacyjną terenów zamieszkałych przez ok. 38% mieszkańców oraz przepustowość oczyszczalni niedostosowana do aktualnego obciążenia ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń. W związku z tym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. przygotowało i złożyło pod koniec 2008 r. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki”. W październiku 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu. Prace budowlane, będące w zakresie projektu, rozpoczęły się jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W I i II kwartale 2009 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki w następujących miejscach: wieś Bogdanowo, Kowanowo, Łukowo i ulica Łukowska w Obornikach. Zakończono ją w połowie 2010 roku. W kwietniu 2010 roku dostarczono specjalistyczny samochód techniczny do czyszczenia kanalizacji wraz z wyposażeniem. Pojazd służy do usuwania zanieczyszczeń i osadów z kanałów i studzienek. Samochód wyposażony jest także w zestaw do kontroli stanu drożności rur i kanałów z wykorzystaniem kamery o wysokiej rozdzielczości. W grudniu 2010 roku ukończono prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Szamotulskiej i Staszica w Obornikach. Pozostałe kontrakty liniowe realizowane były w latach 2010-2012. Do kanalizacji sanitarnej podłączone zostały miejscowości Rożnowo, Gołaszyn, Dąbrówka Leśna, Słonawy, Nowołoskoniec i Bąbliniec. W mieście Oborniki skanalizowano ulice Nadbrzeżną, Kowanowską, Betoniarską, Obrzycką, Bosmana Leśniaka i Lipową, Młyńską, Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Cmentarną i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Powstanie Spółki

Na podstawie zarządzenia Wojewody Poznańskiego z dnia 31 października 1991 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu zostało podzielone na 15 miejscowych przedsiębiorstw, wskutek czego powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach. Pierwszym Dyrektorem Przedsiębiorstwa został pan Mieczysław Bednarz. Dnia 30 sierpnia 1993 r. Dyrekcja Przedsiębiorstwa wraz z Radą Pracowniczą, po zasięgnięciu opinii Ogólnego Zebrania Pracowników złożyli wniosek do Zarządu Miasta i Gminy w Obornikach o przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. powstało 1 kwietnia 1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Wlkp. w jednoosobową spółkę ze 100% udziałem Gminy Oborniki. W skład pierwszego Zarządu powołane zostały następujące osoby: Mieczysław Bednarz jako Prezes Zarządu, a także Iwona Jarosz i Stanisław Kolanus jako Członkowie Zarządu. Pan Mieczysław Bednarz pełnił swoje funkcje do 2003 roku, następnie jego obowiązki przejął pan Sławomir Pawlicki. W 2008 roku na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany pan Tomasz Augustyn.

Siedziba Spółki niezmiennie znajduje się w Obornikach przy ulicy Staszica 41A. Na początku istnienia Spółka zatrudniała 28 osób, jej kapitał zakładowy wynosił 3.260.000,00 zł, natomiast wartość majątku trwałego wynosiła 6.049.773,89 zł. Przedmiotem działania było i jest nadal: produkcja i zaopatrzenie w wodę pitną ludności, przemysłu i rolnictwa, odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, a także eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Oborniki.