...

CO NOWEGO W PROJEKCIE OBORNICKICH WODOCIĄGÓW?

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”, dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach”, wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej wewnątrz obiektu. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem nowych rurociągów technologicznych, instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. W najbliższym czasie wybudowana będzie droga wewnętrzna wraz z nowym ogrodzeniem terenu.

Na kontrakcie “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową”, zakończono montaż konstrukcji stalowej na ok. 80% powierzchni zadaszenia. Na bieżąco trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni w miejscu składowania osadu. Wykonawca rozpoczął również prace związane z wykonaniem wagi samochodowej.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki”, zakończono prace budowlane związane z utwardzeniem dróg wewnętrznych, budową zbiornika wód popłucznych oraz ociepleniem budynku. Obecnie trwają prace z branży technologicznej, elektrycznej i budowlanej wewnątrz budynku, polegające na kompleksowej modernizacji technologii uzdatniania wody.

W dniu 1 października podpisano umowę na realizację zadania pn. “Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej”. Zakres tego kontraktu obejmuje zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Wykonawca wykona model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem punktów pomiarowych na sieciach w ramach aglomeracji Oborniki. Działania te pozwolą na zmniejszenie strat w produkcji wody jakie występują obecnie na sieci z tytułu m.in. wycieków, awarii i kradzieży.

W dniu 14 października podpisano kolejną umowę w ramach projektu. Umowa dotyczy realizacji inwestycji pn. “Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej”. W ramach tego zadania powstanie nowy układ dozowana koagulantów nieorganicznych poprawiających skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków. Dodatkowo wyremontowany zostanie układ wykorzystania na oczyszczalni wody technologicznej powstającej z już oczyszczonych ścieków. Tego rodzaju działania przyczynią się do jeszcze skuteczniejszej pracy oczyszczalni, a tym samym wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne rzeki Warty.

Wszystkie prace na realizowanych kontraktach prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.