Konferencja na zakończenie dofinansowanego projektu

W dniu 9 maja odbyła się konferencja kończąca realizowany przez Przedsiębiorstwo projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 

Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach

Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej zrealizowana została pod kątem usprawnienia działania i funkcjonalności układu przepompowania ścieków komunalnych pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni. Obiekt wyposażono w nowoczesne urządzenie do usuwania skratek – kratę zgrzebłową. Wymieniono wszystkie urządzenia wentylacyjne, armaturę, pompy, rurociągi i automatykę przemysłową. Przepompownia wyposażona została w nowoczesny agregat prądotwórczy, który jest automatycznie uruchamiany w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Przebudowa przepompowni obejmowała ponadto wykonanie dróg wewnętrznych na terenie obiektu wraz ogrodzeniem terenu. Wszystkie powierzchnie betonowe zabezpieczono przed agresywnym środowiskiem ścieków specjalistycznymi powłokami.

 

Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową

W ramach zadania wybudowano zadaszenie nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz wagę do samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Zadaszenie wykonano w technologii słupów żelbetowych, a połać dachową stanowi konstrukcja stalowa pokryta blachą trapezową. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wyniosła 2706 m2. Zamontowana waga pozwala na ważenie samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 60 ton. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoliła całkowicie wyeliminować przedostawanie się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej to południowy nasłoneczniony teren oczyszczalni ścieków bezpośrednio przy rzece Warcie o powierzchni ok. 0,5 ha. W ramach inwestycji zamontowano 1000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy oraz 15 szt. falowników o mocy 10 i 20 kW. Panele przymocowano do konstrukcji stalowej zakotwionej do postumentów żelbetowych osadzonych na ławach betonowych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzoną tłuczniem drogę dojazdową oraz ogrodzenie panelowe oczyszczalni od strony południowej, wschodniej i zachodniej. Zadanie  obejmowało również wykonanie układu sterowania i monitoringu produkowanej energii elektrycznej, która sieciami kablowymi ułożonymi w gruncie jest przesyłana po  niskim napięciu do wewnętrznej sieci odbiorczej. Całość produkowanej energii odnawialnej jest na bieżąco zużywana przez technologię oczyszczalni ścieków w Obornikach.

 

Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki

Modernizacja stacji polegała na kompleksowej przebudowie technologii uzdatniania wody oraz zwiększeniu wydajności. Wymianie podlegały wszystkie rurociągi począwszy od ujęcia w studniach głębinowych, poprzez proces uzdatniania, po pompownię wody do istniejącej sieci wodociągowej. Zamontowano nowoczesny i energooszczędny układ pompowy wody uzdatnionej, zwiększając wydajność stacji do 120 m3/h.  Instalacje do produkcji wody wyposażono w nowe filtry kwarcowe i odżelaziacz. W ramach zakresu robót wykonano generalny remont istniejącego budynku, a na jego terenie wybudowano dwa zbiorniki wody uzdatnionej o łącznej pojemności 300 m3 oraz odstojnik wód popłucznych wraz z przepompownią ścieków. W ramach zagospodarowania terenu powstały drogi dojazdowe z kostki betonowej oraz nowe ogrodzenie.

 

Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej

W ramach inwestycji wykonano nowy układ dawkowania koagulantu PIX w obiekcie oczyszczalni ścieków w Obornikach oraz układ wykorzystania wody technologicznej. Zadanie polegało na dostawie i montażu pomp dozujących, budowie sieci technologicznych oraz modernizacji i remoncie istniejących zbiorników na PIX. Dodatkowo zamontowano nowy zestaw podnoszenia ciśnienia wody, nowe szafy elektryczne i sterownicze niezbędne do wykorzystania wody technologicznej w oczyszczalni.

 

Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej

Zakres usługi obejmował zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Wykonano modele hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zamontowano punkty pomiarowe na sieciach w ramach wyznaczonej aglomeracji Oborniki. Zadanie stanowiło kontynuację dotychczasowych działań Przedsiębiorstwa, zmierzających do usprawnienia procesu zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz obniżania kosztów ich funkcjonowania. Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych wspomagających proces zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwi ocenę kondycji technicznej sieci, obniży poziom strat wody wykorzystując przy tym dane z systemu GIS, modeli matematycznych oraz systemu bilingowego.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – obszar, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było. Powstało 3.756 mb sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i okolicznych firm. Skanalizowany teren podzielono na 5 zlewni, a każdą z nich wyposażono w nowoczesną tłocznię ścieków.  Wyposażony w nową infrastrukturę obszar obejmuje tereny dworca kolejowego, tereny przemysłowo-usługowe oraz obszar bezpośredniej i pośredniej ochrony ujęcia wody przy ul. Staszica w Obornikach. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń płynnych.

 

Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania polegała m.in. na wybudowaniu 5.353 mb. sieci kanalizacji tłocznej z miejscowości Objezierze do wsi Uścikowo.  Inwestycja pozwoliła na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Objezierzu, która po wielu latach swojej działalności nie spełniała już obowiązujących wymagań jakości oczyszczania ścieków. Na terenie oczyszczalni zlikwidowano bioblok, a inne obiekty tj. pompownia główna, zbiornik retencyjny i stacja zlewna, podlegały modernizacji i rozbudowie. Wybudowano również nowoczesną tłocznię, która pozwala na przepompowanie ponad 300 m3 ścieków na dobę w kierunku oczyszczalni w Obornikach.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uścikowo – teren wyznaczonej aglomeracji Oborniki. Powstało 3.061 mb. sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. W ramach inwestycji powstała nowoczesna tłocznia ścieków, która przepompowuje ścieki w kierunku miasta Oborniki i dalej do oczyszczalni.

 

Modernizacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Obornikach.

Zakres inwestycji dotyczył modernizacji głównej przepompowni ścieków, rozdzielni głównej wraz z montażem nowego agregatu prądotwórczego, dostawy i montażu dwóch nowych dmuchaw oraz wyposażenia obiektu w nowy system wizualizacji i sterowania. Realizacja przedmiotowego zakresu pozwala na prawidłową pracę oczyszczalni oraz utrzymać wysoką jakość oczyszczania ścieków komunalnych z obszaru Gminy Oborniki.

 

Całkowita wartość realizowanego projektu wyniosła 31.425.525,30 zł brutto, z czego wartość dofinansowania to 16.187.967,57 zł. W celu zabezpieczenia wkładu własnego Przedsiębiorstwo zaciągnęło preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6.888.335,00 zł.