Odbiór nieczystości płynnych

PWiK w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna świadczenie usługi związanej z odbiorem nieczystości płynnych. W związku z tym dotychczasowi klienci PGKiM Sp. z o.o. mogą podpisać nowe umowy na preferencyjnych warunkach. Chętni do zawarcia umowy mogą przesłać na adres email: sekretariat@pwik-oborniki.pl dane wymagane do sporządzenia umowy, która po przygotowaniu zostanie odesłana pocztą. Dodatkowo prosimy KONIECZNIE o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej popisana/podpisany zgodnie z art. 7 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, numer ewidencyjny pesel* lub innych danych zawartych w oświadczeniu).

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i zawarcia umowy w zakresie świadczonych usług przez Administratora danych.

Oświadczam iż:

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Administratora zgodnie z art. 13 lub 14 rozporządzenia RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Obornikach przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki, zarejestrowana w Polsce pod nr NIP:787-00-23-856, REGON:630218518, adres poczty e-mail: sekretariat@pwik-oborniki.pl telefon: 61 29 61 502 adres strony internetowej: https://www.pwik-oborniki.pl/ W PWiK w Obornikach Sp. z o.o. został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@pwik-oborniki.pl lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie ogólne zgody w zakresie dodatkowych danych kontaktowych np. numer telefonu adres poczty e-miał. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych przez Adminsitratora0 zamieszczona jest na stronie internetowej pod adresem  https://www.pwik-oborniki.pl/o-firmie/#rodo

 

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystoci