Kolejne zwiększenie dofinansowania z Unii Europejskiej

W obecności Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, Prezes Zarządu Tomasz Augustyn podpisał umowę na rozszerzenie realizowanego przez spółkę projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap”  dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość projektu wzrosła o dodatkowe 2.395.708,15 zł i obecnie wynosi 31.043.438,81 zł brutto, z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 16.187.967,57 zł. W ramach rozszerzenia zrealizowane zostanie zadania z zakresu modernizacji wybranych obiektów w oczyszczalni ścieków w Obornikach. Przebudowa obejmie m.in. przepompownie główną ścieków, stację dmuchaw, rozdzielnie główną wraz z agregatem prądotwórczym oraz całą automatykę i sterowanie procesem technologicznym. Realizacja inwestycji pozwoli utrzymać wysoki poziom oczyszczania ścieków komunalnych przy jednoczesnym zwiększeniu jej przepustowości i wydajności.

 

Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020