POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI OBORNIKI – I ETAP

W miesiącu styczniu zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki w rejonie ulicy 11 Listopada i ulicy Staszica oraz w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją). Realizacja robót budowlanych polegała na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg na obszarze, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było. Łącznie powstało 6.817 mb sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i okolicznych firm. Skanalizowany teren podzielono na 6 zlewni, a każdą z nich wyposażono w nowoczesna tłocznię ścieków.  Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do kanalizacji około 325 mieszkańców i kilkanaście przedsiębiorstw oraz wpłynie pozytywnie na zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowe przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń płynnych. Właścicieli nieruchomości objętych wybudowaną infrastrukturą zapraszamy do siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Staszica 41A, celem złożenia dokumentów niezbędnych do przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.