Kolejne zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej zostało ukończone.

W dniu 1 września br. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z realizacją zadania pn. Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni Objezierze”. Jest to kolejna z inwestycji w ramach Projektu wdrażanego przez Obornickie wodociągi pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinasowanego z Unii Europejskiej – Funduszu Spójności. W zakresie wykonanych robót wybudowana została sieć kanalizacji ciśnieniowej o długości ok. 5,3 km z m. Objezierze do m. Uścikowo wraz z tłocznią ścieków. Na terenie oczyszczalni w Objezierzu wyłączono z eksploatacji i zlikwidowano bioblok a obiekty takie jak: pompownia, zbiornik retencyjny i stacja zlewna podlegały modernizacji i rozbudowie. Powstało nowe ogrodzenie a drogi wewnątrzzakładowe utwardzono kostką betonową. Zakończona inwestycja pozwala na przepompowywanie, transportowanie oraz oczyszczanie ścieków komunalnych z gospodarstw domowych z m. Objezierze, Nieczajna, Lulin, Kowalewko, Wargowo i Świerkówki w nowoczesnej oczyszczalni w Obornikach.

Realizacja przedmiotowego zadania pozwoliła na wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Objezierzu, która po wielu latach swojej działalności nie spełniała już obowiązujących wymagań jakości oczyszczania ścieków. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód w rzece Samica i przyczyni się do osiągniecia celu jakim jest ochrona środowiska naturalnego na obszarze Gminy Oborniki.

 Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020