Umowy na realizację kolejnych inwestycji przez Obornickie wodociągi zostały podpisane.

 

W piątek 25 czerwca br., Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. – Tomasz Augustyn podpisał umowy z wykonawcami na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staszica w Obornikach oraz w m. Uścikowo.

Przypomnijmy, iż na realizację przedmiotowych zadań spółka zawarła umowy z wykonawcą w styczniu br., jednak
z uwagi na brak podjęcia prac budowlanych, konieczne było ich rozwiązanie. Zaistniała sytuacja wymagała przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej i wyboru nowych wykonawców.

W wyniku nowej procedury wyłoniono trzech wykonawców. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną” zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza realizowana będzie przez firmę ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia natomiast drugą część wykona Przedsiębiorstwo PEK-MEL Witold Czapla Krzysztof Cichorek Sp. J. z Obornik. Wykonawcą zadania  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)” został Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. ze Złotowa.

Rozpoczęcie robót powinno nastąpić już w lipcu. Termin realizacji ustalono na okres 5 miesięcy od podpisania umowy. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań aby te inwestycje wykonane zostały jeszcze w bieżącym roku i umożliwiły mieszkańcom możliwość podłączania się do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Przypomnijmy, że całkowita wartość realizowanego Projektu wynosi 28.647.730,66 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi łączną kwotę
w wysokości 14.940.049,28 zł.

 

Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020