Projekt: “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zwiększone dofinansowanie z Unii Europejskiej dla obornickich wodociągów

3 sierpnia 2020 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. w obecności Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, Prezes Zarządu Tomasz Augustyn podpisał umowę na rozszerzenie realizowanego przez spółkę projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość projektu wzrosła o kolejne 11.158.773,19 zł i wynosi 28.647.730,66 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę łączną w wysokości 14.940.049,28 zł.

Podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zakłada realizację zakresu rzeczowego do końca 2021 roku. W ramach rozszerzenia zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki – ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną.
2. Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni Objezierze.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

Rozszerzenie powyższego zakresu spowoduje, że na terenie aglomeracji Oborniki powstanie kolejne 11.85 km sieci kanalizacji sanitarnej. Efektem ekologicznym będzie zamknięcie wyeksploatowanej oczyszczalni w Objezierzu i przetłoczenie do oczyszczania w nowoczesnej oczyszczalni w Obornikach. Dodatkowo rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Obornikach i Uścikowie pozwoli na przyłączenie nowych użytkowników w ilości ok. 325 mieszkańców.