Kolejna umowa na roboty budowlane w ramach Projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana

W środę, 8 stycznia 2020 r. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Tomasz Augustyn podpisał umowę na realizację kolejnego zadania w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. \”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap\” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 – \”Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach\”. Umowa dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Jest to jedna z pierwszych tak dużych instalacji na terenie Gminy Oborniki. Kontrakt obejmuje budowę 1000 szt. paneli fotowoltaicznych wraz z wpięciem do sieci energetycznej, ogrodzeniem terenu i drogą dojazdową na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach po stronie południowej – od strony rzeki Warty. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Cezary Bielak ,,Aktiv Elektronik” ,,Agregaty Polska” ,,Pompy Polska” z siedzibą w Poznaniu. Jeżeli warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia budowy będą sprzyjające prąd z energii słonecznej popłynie z końcem sierpnia br.

 

Teren na którym powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 250kW

Budowa elektrowni ma na celu zwiększenie udziału zużywanej energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym przedsiębiorstwa. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do obniżenia ilości zakupywanej energii z sieci elektroenergetycznej, a tym samym obniżenie kosztów oczyszczania ścieków komunalnych. Wybudowana elektrownia słoneczna zabezpieczy dostawy energii niezbędnej do oczyszczania ścieków w ok. 20-25%. Instalacja fotowoltaiczna jest elementem realizowanej przez PWiK w Obornikach umowy o dofinansowanie projektu pn.: \”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap\”. Całkowita wartość Projektu wynosi 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.