INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU PWiK W OBORNICKICH

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Na dzień dzisiejszy na czterech zadaniach trwają intensywne prace budowlano-montażowe. W przypadku kontraktu “Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej” wykonawca rozpoczął już wstępną analizę polegającą na opracowaniu projektu funkcjonalnego systemu. Celem tego zadania jest ograniczenie strat wody na sieci oraz zoptymalizowanie zużycia i zmniejszenie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków – ul. Spacerowa w Obornikach” wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór gdzie dopływają ścieki z centrum miasta Oborniki. Wykonano montaż nowych rurociągów technologicznych wraz z układami pompowymi. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowanie terenu.

Na kontrakcie “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową” posadowiono już 80% konstrukcji stalowej wraz z przykryciem jej blachą trapezową. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni pod wiatą i budową konstrukcji żelbetowej pod wagę samochodową.

W ramach zadania “Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki” trwają prace związane z branżą elektryczną i automatyczną. W najbliższych dniach planuje się uruchomienie stacji i wykonanie ostatecznych badań dopuszczających wodę uzdatnioną do włączenia w istniejącą sieć wodociągową.

Umowę dotyczącą zadania “Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych – wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej” podpisano 14 października 2019 roku. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową sieci technologicznych na oczyszczalni w Obornikach. W najbliższych tygodniach dostarczone zostaną nowe urządzenia niezbędne do wyposażenia obiektu w nową instalację dawkowania PIX (koagulant nieorganiczny) i instalację wykorzystującą wodę technologiczną. Instalacje te pozwolą na jeszcze skuteczniejsze oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w Obornikach.

Materiał współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.