Kolejna umowa na roboty budowlane realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana

W dniu 29 kwietnia podpisano umowę dotyczącą realizacji inwestycji pn. “Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową”. To już trzecia umowa na roboty budowlane w ramach wdrażanego przez Przedsiebiorstwo projektu pn. “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Inwestycja polegać będzie na budowie wiaty – zadaszenia nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego oraz budowie wagi dla samochodów ciężarowych na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wynosi 2706 m2, natomiast zabudowa wagi samochodowej to niespełna 90 m2. Realizacja przedmiotowego zakresu robót pozwoli na ograniczenie przedostawania się wód opadowych do odwodnionych osadów produkowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Zmniejszy to ilość wytwarzanych osadów ściekowych oraz koszty ich dalszego zagospodarowania.

Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2020 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę 2.813.748,00 a wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Remontowo-Budowlany “REMBUD” Krzysztof Przysiecki z siedzibą w Kaźmierzu.