Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


PWiK Oborniki - PROW 2007 - 2013

31 października 2014 r.

Prace dobiegają końca

Dobiegają końca prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lulinie. Roboty liniowe i odtworzenia nawierzchni zostały już zakończone. Aktualnie odbywa się montaż i rozruchy tłoczni ścieków. Kanalizację sanitarną w centrum wsi budował Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa. W ramach inwestycji wybudowano ponad 2,5 km sieci kanalizacyjnej oraz prawie 400 m przyłączy kanalizacyjnych. Wartość umowy to 1.783.103,28 zł netto, z czego 50% środków Spółka pozyskała w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast reszta pochodzi z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu i środków własnych Spółki. Realizacja inwestycji przyczyni się do podłączenia do sieci kanalizacyjnej około 400 mieszkańców Lulina i poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję stopnia zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

31 sierpnia 2014 r.

Nowa strona internetowa promująca atrakcje obszaru LGD " Kraina Trzech Rzek"

Miło nam poinformować, że działa już nowa strona internetowa promująca atrakcje obszaru Lokalnej Grupy Działania "Kraina Trzech Rzek". Znajdą tam Państwo informacje na temat obszaru trzech gmin - Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół. Informacje na stronie zostały podzielone tematycznie na trzy zakładki: dziedzictwo historyczno-kulturowe, infrastruktura sportowo-rekreacyjna i walory przyrodniczo-krajobrazowe. W każdej zakładce znaleźć można informacje o interesującym nas miejscu a także wirtualny spacer, który zobrazuje nam atrakcje. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.turystyka3rzek.pl

31 sierpnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do zajęć w wodzie przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawcę sprzętu. W dniu 21 lipca br. podpisano umowę z Klubben Polska Sp. z o.o. 20 sierpnia sprzęt został dostarczony. W ramach zamówienia zakupiono m.in.: 3-elementowe podium, maty, deski i makarony, różne rozmiary płetw, piłki, hantle, aqua dyski, betomic, aqua stepy do aqua aerobiku, rowery do aqua cyclingu oraz wózki i kosze do przechowywania sprzętu.

Sprzęt będzie dostępny dla klientów Centrum Rekreacji Oborniki i wykorzystywany podczas zorganizowanych zajęć aqua fitness oraz lekcji nauki pływania.

Zapraszamy do Centrum Rekreacji Oborniki.

27 maja 2014 r.

Dofinansowanie na zakup wyposażenia do Centrum Rekreacji Oborniki

26 maja 2014 r. w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu miało miejsce podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. PWiK w Obornikach Sp. z o.o. złożyło w listopadzie 2013 r. do Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek wniosek o przyznanie pomocy za zadanie pn. "Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do zajęć w wodzie oraz utworzenie strony internetowej promującej atrakcje obszaru". Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano pomoc w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość inwestycji wynosi 75.541,81 zł netto.

Głównym celem planowanej do realizacji operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru i rozwój turystyki poprzez wyposażenie Centrum Rekreacji Oborniki w sprzęt sportowy oraz promocję walorów historyczno-rekreacyjnych na terenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Lulinie.

Już niebawem w Lulinie rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Powstanie ponad 2,3 km kanalizacji grawitacyjnej, w tym 420 m przykanalików oraz około 775 m kanalizacji tłocznej, dwie tłocznie ścieków oraz trzy przydomowe minitłocznie. Na drodze powiatowej w miejscach, gdzie wbudowany zostanie kolektor sanitarny będzie ułożona nowa nawierzchnia.

W czwartek, 22 maja Prezes PWiK Tomasz Augustyn oraz Heronim Gładysz, właściciel Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych ze Złotowa podpisali umowę na wykonanie tej inwestycji. Zadanie, którego koszt wyniesie 2.193.217,03 zł brutto jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września br. Jesienią ścieki popłyną do Nieczajny kolektorem tłocznym i dalej do oczyszczalni w Objezierzu, co pozwoli uporządkować gospodarkę ściekową w Lulinie.


Będzie kanalizacja sanitarna w Lulinie

12 grudnia 2013 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu Prezes Zarządu Tomasz Augustyn podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007-2013. PWiK zrealizuje inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lulinie". W ten sposób planuje się skanalizowanie całej miejscowości Lulin i podłączenie ok. 400 mieszkańców do kanalizacji sanitarnej. Lulin jest ostatnią miejscowością w aglomeracji Objezierze nieposiadającą jeszcze kanalizacji. W ramach zadania wybudowane zostanie ponad 2,5 km sieci kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjne oraz 2 przepompownie i 3 mini pompownie ścieków. Wysokość bezzwrotnej pomocy w ramach PROW stanowi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W styczniu 2014 r. planuje się ogłoszenie przetargu, a zakończenie robót już jesienią 2014 r.

Podpisanie umowy pomiędzy PWiK w Obornikach Sp. z o.o., a Rosmosis - Wawrzyniak Sp. z o.o.

11.05.2012 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy PWiK w Obornikach Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Tomasza Augustyna, a Rosmosis - Wawrzyniak Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, reprezentowanym przez Członka Zarządu - Artura Wawrzyniaka.

Przedmiotem umowy jest "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Maniewo". Prace prowadzone będą w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej. Wartość robót to 399.515,96 zł brutto. Termin realizacji prac wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Inwestycja jest II etapem operacji pn.: "Remont stacji uzdatniania wody w m. Maniewo, budowa sieci wodociągowej na trasie łączącej m. Maniewo z m. Gołębowo oraz rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nieczajna - Sepno" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

podpisanie umowy z rosmosis

W dniu 08.12.2011 r. miało miejsce podpisanie Umowy o przyznanie pomocy nr 00086-6921-UM1500078/10 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez Panią Emilię Dunal - Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Tomasza Augustyna - Prezesa Zarządu, na realizację operacji pn.: "Remont stacji uzdatniania wody w m. Maniewo, budowa sieci wodociągowej na trasie łączącej
m. Maniewo z m. Gołębowo oraz rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami
w m. Nieczajna - Sepno".

Na podstawie złożonego wniosku oraz na warunkach określonych w umowie przyznana została pomoc w wysokości 1 199 537 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. w dniu 15 czerwca 2009 roku złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie operacji pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec" w ramach działania 321 pn.: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

14 grudnia 2009 roku miało miejsce podpisanie Umowy o przyznanie pomocy nr 00086-6921-UM1500059/09 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez pana Marka Stawujaka - Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. reprezentowanym przez pana Tomasza Augustyna - Prezesa Zarządu.

Na podstawie złożonego wniosku Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji została przyznana pomoc w wysokości do 3 221 553 zł, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach Operacji pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec" realizowane będą następujące kontrakty:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie Świerkówki
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie Ocieszyn
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie Rożnowo (dokończenie) i Marszewiec
 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards