Cennik i opłaty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) informuje odbiorców usług, że od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obowiązywać będą następujące taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki. W zależności od grupy taryfowej:

Dla gospodarstw domowych 1 m3 wody kosztuje 3,99 zł/m3 (minus 0,16 zł/m3 dopłata gminy), 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3 (minus 2,47 zł/m3 dopłata gminy), natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,30 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 4,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,20 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 4,60 zł/miesiąc.

Dla pozostałych odbiorców1 m3 wody kosztuje 4,02 zł/m3, 1 m3 ścieków kosztuje 9,78 zł/m3, natomiast opłata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny w 6,80 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy w 5,60 zł/miesiąc, dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt w 5,10 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz główny 6,70 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o wodomierz lokalowy 5,60 zł/miesiąc, dla odprowadzania ścieków rozliczanego w oparciu o ryczałt 5,10 zł/miesiąc.

Dla stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

I GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik przedział [mg/dm3] krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych ścieków w przypadku przekroczenie warunków wprowadzania
BZT5 >400 2
ChZT >800 1,5
Zawiesina ogólna >350 1,5
Azot ogólny >100 1,5
Azot amonowy >80 1,5
Fosfor ogólny >10 5
Chlorki >1000 0,5
Siarczany >500 0,5
Substancje ekstrahujące się
eterm naftowym
>100 2,5
Substancje powierzchniowo
czynne anionowe
>15 2
Substancje powierzchniowo
czynne niejonowe
>20 2

II GRUPA WSKAŹNIKÓW

wskaźnik przedział [mg/dm3] krotność opłaty podstawowej za m3 wprowadzanych ścieków w przypadku przekroczenie warunków wprowadzania
Chrom ogólny >1,0 5
Miedź >1,0 45
Ołów >1,0 45
Cynk >5,0 45
Nikiel >1,0 45
Rtęć >0,1 50
Kadm >0,4 50
Fenole lotne
(indeks fenolowy)
>>15 50
Węglowodory ropopochodne >>15 50

Dla stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 150,00 zł,
Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 150,00 zł,
Ø stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 150,00 zł.

Uwagi:

  • Cena podstawowa za odprowadzanie 1 m3 ścieków określona jest w taryfie zatwierdzonej wg zasad przewidzianych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  • W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty za 1 m3 ścieków ustala się przyjmując ten ze wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
  • Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
  • W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie Odbiorca usług ponosi tylko jedną opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.
  • Powyższe ceny i stawki opłat są cenami i stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT (8%) wedle aktualnie obowiązujących stawek.
  • Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards