PWiK Oborniki - Poliyka Prywatności

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych dalej nazywane RODO.

W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych? Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. (PWIK w Obornikach Sp. z o.o.) z siedzibą w Obornikach przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki
Z kim mogą Państwo się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? W PWIK w Obornikach Sp. z o. o. został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Pan Krzysztof Pukaczewski, reprezentujący CKU "MERCURY" z siedzibą w Wągrowcu, ul. Mickiewicza 13a/4, 62-100 Wągrowiec; e-mail pukaczewski@hotmail.com, tel. 606 387 413, jest to osoba z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących Państwu praw w tych kwestiach.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe? 1. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zawrzeć i realizować umowę (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO).

W zależności od łączącej nas umowy przetwarzamy dane osobowe w celu:
 • dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • wykonywania podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • wykonania usługi odpłatnej np.: czyszczenie kanalizacji;
 • montażu, demontażu i wymiany wodomierza;
 • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
 • windykacji należności.

W tych przypadkach Państwa dane przetwarzanie będą przez czas trwania umowy, bądź do zakończenia procesu windykacyjnego, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, np. prawo podatkowe - będzie to min. 6 lat w celu ochrony przed roszczeniami i karami nakładanymi przez organy władzy publicznej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c RODO).

2. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez PWIK w Obornikach Sp. z o.o. (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f RODO) w celu:
 • realizacji kontroli wewnętrznej - przetwarzane będą przez okres 5 lat;
 • obsługi zgłoszonej awarii - przetwarzane będą przez okres 5 lat po usunięciu awarii;
 • obsługi zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź pochwały - przetwarzane będą przez okres 5 lat od ostatniego zakończonego zgłoszenia;
 • umożliwienie odczytu wodomierza - przetwarzane będą tak długo, jak niezbędne będzie realizowanie odczytów;
 • wprowadzanie danych do bazy adresowej, by zapewnić możliwoąć sprawnej komunikacji - przetwarzane będą przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu;
 • realizacji działań promocyjnych - przetwarzane będą przez czas trwania umowy;
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy - przetwarzane będą 10 lat.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe? Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy spraw bieżących naszej działalności, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 • dostawcom systemów teleinformatycznych;
 • właściwym organom gminy w sprawach realizacji zadań własnych polegających na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych;
 • organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami i organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwa dane osobowe mogą także być udostępnione upoważnionym podmiotom na pisemny wniosek, poparty odpowiednią podstawą prawną, np. organom ścigania.
Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi? Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
Czy moje dane są przekazywane poza EOG? Nie. PWIK w Obornikach Sp. z o.o. nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Czy moje dane wykorzystuje się do profilowania? Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Tak. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości korzystania z usług PWIK w Obornikach Sp. z o.o.
 
Odbiór Techniczny

Telefon alarmowyTelefon alarmowy

Telefon alarmowy  Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards
x