Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


PWiK Oborniki - Fundusz Spójności

22.06.2015

W związku z zakończeniem rzeczowym realizacji wszystkich kontraktów zaplanowanych do wykonania w ramach Projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki", Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach wraz firmą Grontmij zorganizowało konferencję kończącą realizację Projektu. W dniu 22.06.2015 odbyła się konferencja podsumowująca okres siedmiu lat realizacji szeregu inwestycji oraz ciężkiej i efektywnej pracy Jednostki Realizującej Projekt funkcjonującej w strukturach Przedsiębiorstwa. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób a wśród nich takie osoby jak:
Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik,
Marek Zieliński - zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Renata Gembiak - Binkiewicz - Wójt Gminy Ryczywół.

Na konferencji przedstawiono film promocyjny oraz prezentację multimedialną ze zrealizowanych kontraktów. Należy podkreślić, że w ramach ww. projektu wybudowano ponad 66 km sieci, zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Obornikach, zakupiono samochód techniczny WUKO, zakupiono przyczepę do wywozu osadu a także ładowarkę do załadunku osadu. Łączna wartość netto projektu to ponad 71 mln zł. Dzięki nowo wybudowanej sieci przyłączono do kanalizacji sanitarnej ponad 6600 mieszkańców Gminy Oborniki.

Spotkanie odbyło się w nowoczesnej sali konferencyjnej w Centrum Rekreacji Oborniki, do którego Przedsiębiorstwo (właściciel obiektu) serdecznie zaprasza - www.centrumrekreacjioborniki.pl

Poniżej umieszczono link do krótkiego filmu promocyjnego:
Film promocyjny ze zrealizowanych kontraktów w ramach Funduszu Spójności.

19.05.2015

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja br. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pacholewie i Rożnowie (ul. Żernicka). Przedmiotowe prace wykonywane były w ramach Projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki" prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., który to Projekt jest realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach Funduszu Spójności. Kontrakt polegający na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w Pacholewie i Rożnowie jest ostatnim kontraktem wykonywanym w ramach wdrażanego Projektu. W Pacholewie i Rożnowie oprócz wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej powstały także dwie nowoczesne tłocznie ścieków. Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych odtworzone zostały drogi gminne i powiatowe. W miejscowości Pacholewo odtworzono nawierzchnię asfaltową na całej szerokości drogi, a na ul. Żernickiej w Rożnowie odtworzono w technologii tłuczniowej. Wykonawcą kontraktu była firma "Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber" z Pniew. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone wszelkie procedury odbiorowe. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to ok. 2,9 mln zł netto. Przyznana kwota dofinansowania to ok. 2,4 mln zł, bez którego to wsparcia nie byłoby możliwe skanalizowanie wsi Pacholewo i ul. Żernicka we wsi Rożnowo.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej sieci o podjęcie działań, celem przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie sołeckie Przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach z mieszkańcami wsi celem omówienia szczegółów podłączenia do przedmiotowej infrastruktury technicznej. Powyższe działania są niezbędne do dbania o środowisko oraz do spełnienia zapisów w umowie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wspomnianym warunkiem jest podpisanie z ok. 200 mieszkańcami z ww. obszaru umów na odprowadzanie ścieków przez tutejsze Przedsiębiorstwo.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z realizacji Projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach serdecznie przeprasza.

Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe
Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe
Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe
Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe
Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe

20.03.2015

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pacholewie i Rożnowie Firma Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber wykonująca przedmiotowe zadanie
w ramach drugiego rozszerzenia Projektu wybudowała już około 1 000 m sieci. Poniżej zdjęcia przedstawiające prace sieciowe.

Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe
Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe
Zdjęcia przedstawiające prace sieciowe

02.03.2015

W dniu 02.03.2015 Wykonawca kontraktu XVI - Firma HITMASZ Henryk Kołtonowski Spółka jawna, zgodnie z umową dostarczyła ładowarkę teleskopową do ładowania osadu.

ładowarka teleskopowa do ładowania osadu

13.01.2015

W dniu 13.01.2015 podpisano umowę z Firmą Hitmasz Henryk Kołtonowski Spółka jawna na dostawę ładowarki teleskopowej z osprzętem do ładowania osadu z oczyszczali ścieków w Obornikach. Wartość umowy brutto 337 819,50 zł.

podpisano umowę z Firmą Hitmasz Henryk Kołtonowski Spółka jawna
podpisano umowę z Firmą Hitmasz Henryk Kołtonowski Spółka jawna

19 grudnia 2014

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w ramach kolejnego dofinansowania dla PWiK
w Obornikach

W ramach realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności rozpoczęto prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Rożnowie - ul Żernicka oraz w Pacholewie. Zakres realizowanej inwestycji wynika z podpisanego w Poznaniu aneksu nr 4 do umowy, rozszerzającego zakres rzeczowy projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki". Należy podkreślić, że już drugi raz udało się rozszerzyć zakres przedmiotowego Projektu. Pierwsze rozszerzenie zrealizowane zostało w latach 2013 - 2014 i dotyczyło:

  • budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi i odtworzeniem nawierzchni w aglomeracji Oborniki na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Droga Leśna,
  • dostawy przyczepy do wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.

Do końca II kwartału 2015 roku planowana jest do wykonania kanalizacja grawitacyjna wraz z tłocznią ścieków w Pacholewie (projektowa długość 1 453 m) oraz kanalizacja grawitacyjno - tłoczna w Rożnowie na ul. Żernickiej wraz z tłocznią ścieków (projektowa długość 1 888 m). Zakres robót dotyczy również odtworzeń nawierzchni po budowie kanalizacji.
Realizacja przez Przedsiębiorstwo projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej oraz innych mniejszych zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej spowoduje, że procent skanalizowania Aglomeracji Oborniki na zakończenie Projektu osiągnie wartość ponad 90% (w odniesieniu do liczby mieszkańców). W tym miejscu należy bardzo wyraźnie podkreślić, że w 2009 roku tj. przed rozpoczęciem realizacji Projektu, poziom skanalizowania Aglomeracji Oborniki wynosił nieco powyżej 60%.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją Projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Obornikach serdecznie przeprasza.

Poniższe zdjęcie przedstawia wbudowany w dniu 19.12.2014 zbiornik tłoczni ścieków w Pacholewie.

12.11.2014

W dniu 12.11.2014 podpisano umowę z Firmą Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pacholewie i Rożnowie w ramach drugiego rozszerzenia Projektu. Wartość umowy brutto 3 413 043,36 zł.

Podpisano umowę z Firmą Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
Podpisano umowę z Firmą Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber

25.08.2014

Rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu
W dniu 25.08.2014 Prezes PWiK w Obornikach Sp. z o.o. Tomasz Augustyn podpisał aneks do umowy o dofinansowanie Projektu "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki". W ramach podpisanego aneksu uzyskano dofinansowanie na realizację zadań:
- Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w aglomeracji Oborniki - Pacholewo, Rożnowo ul. Żernicka
- Dostawa ładowarki do ładowania osadu z Oczyszczalni Ścieków w Obornikach
Planowany całkowity koszt realizowanego w ciągu ostatnich lat Projektu wynosi netto ponad 72 mln zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi prawie 50 mln zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu

29.04.2014

W dniu 29.04.2014 dokonano odbioru prac wykonanych w ramach kontraktu XII "Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki, rejon ul. Powstańców Wlkp., Sądowa, Wąska oraz Droga Leśna".

W ramach zadania wybudowano 412 m kanalizacji sanitarnej, 200 m sieci wodociągowej oraz 220 m przynalików, co umożliwi podłączenie 30 posesji do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ponadto odtworzono nawierzchnię - położono 600 m warstwy ścieralnej, 300 m kostki chodnikowej i 1300 m kostki w drogach.

17.04.2014

W dniu 17.04.2014 Wykonawca kontraktu XIII - Firma Gregoire-Besson Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową dostarczyła przyczepę do wywozu osadu.

przyczepa do wywozu osadu

24.01.2014

W dniu 24.01.2014 podpisano umowę z Firmą Gregoire-Besson Polska Sp. z o.o. na dostawę przyczepy do wywozu osadu. Wartość umowy netto 76 200 zł.

Podpisano umowę z Firmą Gregoire-Besson Polska Sp. z o.o.
Podpisano umowę z Firmą Gregoire-Besson Polska Sp. z o.o.

28.10.2013

Rozpoczęto prace w ramach kontraktu XII. W dniu 28.10.2013 rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Droga Leśna, natomiast prace w rejonie ul. Powstańców Wlkp. rozpoczęły się w dniu 8.11.2013r.

Układ rozdziału ścieków na bioreaktory
Układ rozdziału ścieków na bioreaktory
Układ rozdziału ścieków na bioreaktory

21.10.2013

banner ue

Kolejny sukces PWiK w Obornikach Sp. z o.o. w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Ministerstwo Środowiska umożliwiło rozszerzenie zakresów już realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pod warunkiem potwierdzenia ich zgodności z kryteriami wyboru projektów. Było to możliwe dzięki powstałym oszczędnościom.

21.09.2012 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokumenty niezbędne do rozszerzenia projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki".

Po weryfikacji wniosku i jego pozytywnej ocenie w dniu 25 września 2013 r. został podpisany w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki". W imieniu Instytucji Wdrażającej aneks podpisała Pani Hanna Grunt - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, natomiast ze strony Beneficjenta aneks podpisał Pan Tomasz Augustyn - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. (zdjęcie powyżej).

Aneks uwzględnia rozszerzenie zakresu Projektu o następujące inwestycje:

  • "Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki, rejon ul. Powstańców Wlkp., Sądowa, Wąska",
  • "Sieć kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki, ul. Droga Leśna",
  • "Dostawa przyczepy do wywozu osadu odwodnionego na poletka - w ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach"

Planowany całkowity koszt realizowanego w ciągu ostatnich lat Projektu wynosi 68.285.695,34 zł. Wartość dodatkowych kontraktów to 1.132.590,52 zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności dla nowych kontraktów wynosi 962.701,94, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w aglomeracji Oborniki - ul. Powstańców Wlkp., ul. Droga Leśna", którym będzie Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LITZ Sp. z o.o. oraz PHU Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych LITZ - Feliks Fietz. W dniu 8 października br. w siedzibie obornickich wodociągów miało miejsce podpisanie umowy z przedstawicielem Lidera Konsorcjum - Panem Przemysławem Fietzem. Termin wykonania zadania wynosi 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Realizacji Projektu jest jak do tej pory największą inwestycją w historii Spółki. Zakończono już budowę kanalizacji sanitarnej w Obornikach, oraz w miejscowościach Kowanowo, Łukowo, Bogdanowo, Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Gołaszyn, Dąbrówka Leśna, Rożnowo, a także zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Obornikach. Do dnia dzisiejszego w ramach Projektu powstało łącznie ok. 59 km kanalizacji sanitarnej, w tym 43 km kolektorów grawitacyjnych, 8 km rurociągów tłocznych, 8 km przyłączy kanalizacyjnych oraz 14 sieciowych przepompowni ścieków. Wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji wraz z rozszerzeniem Projektu spowoduje wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji Oborniki o ok. 26%.

Rzeczowy zakres dla Kontraktu obejmuje następujące zadania:
Zadanie: Oborniki ul. Powstańców Wlkp., Wąska, Sądowa polega na budowie 617,09 m kanalizacji grawitacyjnej fi 200 oraz 138,84 m przyłączy kanalizacyjnych fi 160 oraz 278,4 m sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zadanie: Oborniki ul. Droga Leśna to budowa 81,00 m kanalizacji grawitacyjnej fi 200 oraz 41,00 m przyłączy kanalizacyjnych fi 160 wraz z odtworzeniem nawierzchni.

PWiK w Obornikach Sp. z o.o. jako wciąż rozwijająca się firma stara się pozyskiwać również inne środki zewnętrzne na realizację swoich inwestycji. Korzysta m.in. z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do tej pory udało się skanalizować wsie Świerkówki, Ocieszyn, Rożnowo (dokończenie inwestycji w ramach POIiŚ) i Marszewiec, a także wybudować sieć wodociągową z miejscowości Nieczajna do miejscowości Sepno i z miejscowości Gołębowo do miejscowości Maniewo. Ponadto wykonano remont stacji uzdatniania wody w Maniewie (zdjęcie obok), który przyczynił się do polepszenia parametrów wody.

W marcu br. PWiK w Obornikach Sp. z o.o. złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lulinie". Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy. Zrealizowanie zadania zaplanowane jest na 2014 rok. Wartość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Limit środków z PROW dla jednego Benficjenta na realizację zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej wynosi 4.000.000,00 zł. Udało się pozyskać 2.743.917,88 zł. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w Lulinie osiągniemy maksymalny poziom dofinansowania dostępny dla spółki w ramach PROW.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. dąży do polepszenia warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Oborniki przez ciągłą modernizację i budowę nowych sieci wodno - kanalizacyjnych. W najbliższym czasie planujemy również modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach. Unowocześnienie automatyzacji procesów technologicznych i monitoring jakości wody surowej i uzdatnionej poprawi jakość wody dostarczanej do mieszkańców naszej gminy.

banner dla rozwoju infrastruktury

26.10.2012

banner ue

BUDOWA SYSTEMU ODBIORU ŚCIEKÓWW AGLOMERACJI OBORNIKI PRACE NAD REALIZACJĄ PROJEKTU DOBIEGŁY KOŃCA

PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. korzystając ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podjęło się realizacji projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki".W zakresie prac objętych projektem ujęto również modernizację oczyszczalni ścieków w Obornikach.

Z dumą możemy ogłosić, że roboty związane z realizacją Projektu dobiegły końca. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach objętych inwestycją: w Bogdanowie, Kowanowie, Łukowie, Rożnowie, Dąbrówce Leśnej, Gołaszynie, Słonawach, Nowołoskońcu i Bąblińcu oraz w Obornikach. W ramach projektu powstało łącznie ok. 59 km kanalizacji sanitarnej, a obecny poziom skanalizowania aglomeracji osiągnął poziom ok. 87%.

Przedsiębiorstwo informuje mieszkańców o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnejmożna pobrać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa mieszczącej się przy ul. Staszica 41A lub wygenerować ze strony internetowej www.pwik-oborniki.pl.
Wnioski wraz z kserokopią aktu własności (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) można składać w Dziale Technicznymw dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Ukończono również roboty nad najbardziej czasochłonnym kontraktem obejmującym rozbudowę oczyszczalni ścieków, gdzie zmodernizowano m.in. pompownię główną, układ mechanicznego oczyszczania ścieków, istniejący reaktor biologiczny, istniejącą stację dmuchaw i budynek przyjmowania ścieków dowożonych. Wybudowano nowy ciąg technologiczny składający się z bioreaktora i osadnika wtórnego, układu oczyszczania powietrza (biofiltr) oraz układu wapnowania osadu odwodnionego.

Realizacja przebiegła bez większych problemów dzięki zaangażowaniu pracowników Jednostki Realizującej Projekt, specjalistów i inspektorów nadzoru firmy Grontmij Sp. z o.o. oraz wykonawcy firmyATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. Pragniemy również podziękować z tego miejsca mieszkańcom za okazaną cierpliwość w związku z niedogodnościami występującymi podczas realizacji Projektu.

banner dla rozwoju infrastruktury

20.07.2012

Trwają prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków, do tej pory zostały przejęte przez Zamawiajacego następujące obiekty: - komora kraty (obiekt 1), komora rozdziału na bioreaktory (obiekt 5, 14, 15), nowy bioreaktor biologiczny (obiekt 7), komora rozdziału na osadniki wtórne (obiekt 8, 16, 17), nowy osadnik wtórny (obiekt 10), pompownia osadu recylkulowanego (obiekt 12, 13, 18, 19), stacja dmuchaw (obiekt 22, 28), stacja zagęszczania i odwaniania (obiekt 23, 24, 26), biofiltr (obiekt 27). (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktu

27.06.2012

W maju prowadzono roboty budowlane nad istniejącym osadnikiem, nad wykonaniem nowego i modernizacją istniejącego reaktora biologicznego, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć technologiczna, energetyczna i teleinformatyczna), nad modernizacją instalacji zagęszczania i odwadniania osadu, nad biofiltrem, analizatorem fosforu oraz drogami. Roboty wykonane są w ok. 83% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktu

Układ rozdziału ścieków na bioreaktory
Odprowadzanie osadu nadmiernego
Układ rozdziału ścieków na bioreaktory Odprowadzanie osadu nadmiernego

27.06.2012

W maju w miejscowości Słonawy oraz Nowołoskoniec powstało 625 m kanalizacji sanitarnej i tłocznej, na tym zakończyły się roboty związane z Kontraktem. szczegóły dotyczące kontraktu

28.05.2012

W kwietniu prowadzono roboty budowlane nad modernizacją części mechanicznej oczyszczalni (hala sit oraz hala płuczki piasku i skratek), nad istniejącym osadnikiem, nad wykonaniem nowego i modernizacją istniejącego reaktora biologicznego, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć technologiczna, energetyczna i teleinformatyczna), nad modernizacją instalacji zagęszczania i odwadniania osadu, nad analizatorem fosforu oraz drogami. Roboty wykonane są w ok. 80% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktu

Roboty drogowe
Roboty zbrojarskie
Roboty drogowe Roboty zbrojarskie

28.05.2012

Koniec kolejnego Kontraktu, zakończone zostały roboty nad siecią kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dąbrówce Leśnej oraz Gołaszynie. (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu

Przepompownia ul. Św. Huberta.
Przepompownia ul. Św. Huberta.

28.05.2012

W kwietniu w miejscowości Słonawy oraz Nowołoskoniec wykonano ok. 1156 m sieci kanalizacji. (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktu

Nowołoskoniec wschód,  prace na odcinku S113-S113A
łonawy, ul. Obrzycka - pompa próżniowa tłokowa zastosowana do zestawu igłofiltrów
Nowołoskoniec wschód, prace na odcinku S113-S113A Słonawy, ul. Obrzycka - pompa próżniowa tłokowa zastosowana do zestawu igłofiltrów, w tle widoczne kamienie, które zalegają na styku warstwy piasku grubego i niżej leżącej warstwy iłu.

17.05.2012

Dnia 14.04.2012 r. w Obornickim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Zwycięzców wybierało czteroosobowe jury, w którym zasiedli Adam Krasicki - dyrektor OOK, Grażyna Urbaniak, Małgorzata Sajna z PWiK oraz Grzegorz Brylak - lokalny muzyk.

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 1
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 2
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 4
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

11.05.2012

banner ue

Usuwanie usterek w drogach na terenie miasta Oborniki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. informuje, że w ostatnich tygodniach prowadzono prace związane z usunięciem usterek na nawierzchniach bitumicznych po budowie kanalizacji sanitarnej w mieście Oborniki. Prace te wynikają z uwag i zastrzeżeń zgłoszonych podczas dokonanych odbiorów końcowych. Ze względu na technologię prowadzonych robót odtworzeniowych zakończenie prac planowane jest na maj b.r. Roboty prowadzone są przez i na koszt Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności w trakcie usuwania usterek jako beneficjent projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki" serdecznie przepraszamy.

banner dla rozwoju infrastruktury

25.04.2012

W marcu prowadzono roboty budowlane nad modernizacją części mechanicznej (hala sit oraz hala płuczki piasku i skratek), nad wykonaniem nowego i modernizacją istniejącego reaktora biologicznego, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć technologiczna, energetyczna i teleinformatyczna), nad modernizacją instalacji zagęszczania i odwadniania osadu, nad modernizacją istniejącej pompowni osadu recyrkulowanego, nad biofiltrem oraz analizatorem fosforu. Roboty wykonane są w ok. 72% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktu

reaktor biologiczny
rurociąg recyrkulacji
Reaktor biologiczny Rurociąg recyrkulacji

25.04.2012

W marcu w miejscowości Gołaszyn oraz Dąbrówka Leśna powstało ok. 112 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, prowadzono również odtworzenia nawierzchni w ulicy Ogrodowej i ul. Nad Stawami w Dąbrówce Leśnej (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktuDąbrówka Leśna, ul. Szkolna Dąbrówka Leśna, ul. św. Huberta

25.04.2012

W marcu w miejscowości Słonawy oraz Nowołoskoniec wykonano ok. 265 m sieci kanalizacji, prace trwają (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuPrace w miejscowości Słonawy na ul. Obrzyckiej Prace na odcinku S105-S106 w Nowołoskońcu

25.03.2012

W lutym prowadzono roboty budowlane nad modernizacją części mechanicznej (hala sit oraz hala płuczki piasku i skratek), nad modernizacją istniejącego osadnika, nad wykonaniem nowego reaktora biologicznego, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć technologiczna), nad modernizacją instalacji zagęszczania i odwadniania osadu oraz nad modernizacją istniejącej pompowni osadu recyrkulowanego. Roboty wykonane są w ok. 65% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktuMontaż technologiczny - Nowy reaktor biologiczny Prace nad składowiskiem osadu odwodnionego

25.03.2012

W lutym wykonano ok. 85 m sieci kanalizacji. W Dąbrówce Leśnej trwały prace nad Pompownią P1 (uzbrojenie, rozruch pompowni, zagospodarowanie terenu) oraz nad pompownią P2 (posadowienie zbiornika, uzbrojenie, rozruch pompowni, zagospodarowanie terenu), w ul. Głównej i Szkolnej prowadzone były odtworzenia nawierzchni (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktuPrace nad popmpownią P1 - W miejscowości Dąbrówka Leśna Prace nad pompownią P3 - Gołaszyn

25.03.2012

W lutym w miejscowości Słonawy oraz Nowołoskoniec wykonano łącznie ok. 132 m sieci kanalizacji, prace trwają. (Kontrakt 8) szczegóły dotyczące kontraktu


Prace na odcinku S33-S34 w miejscowości Słonawy, ul. Obrzycka

05.03.2012 r.

SKĄD TEN NIEPRZYJEMNY ZAPACH W MIEŚCIE OBORNIKI?

BUDOWA SYSTEMU ODBIORU ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI OBORNIKI - AKTUALNOŚCI

Realizacja kontraktu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Obornikach" w ramach projektu pn.: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki" wchodzi w kluczowy okres inwestycyjny. Dobiegły końca prace związane m.in. z budową nowego bioreaktora, osadnika wtórnego, modernizacji stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz stacji dmuchaw. W najbliższych dniach wybudowany nowy ciąg technologiczny zostanie uruchomiony. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach wraz z Inżynierem Kontraktu firmą Grontmij pragną przeprosić mieszkańców za niedogodności i uciążliwości spowodowane emisją odorów z oczyszczalni ścieków. W przeciągu najbliższych paru tygodni sytuacja winna się unormować a nieprzyjemne zapachy zostaną wyeliminowane. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.

10.02.2012

W styczniu prowadzono roboty budowlane nad modernizacją części mechanicznej (hala sit oraz hala płuczki piasku i skratek), nad wykonaniem nowego osadnika wtórnego oraz nad modernizacją istniejącego, nad wykonaniem nowego reaktora biologicznego, nad układem rozdziału ścieków na bioreaktory, nad komorą odprowadzania ścieków z bioreaktorów na osadniki wtórne - komora K2, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć ciał pływających, sieć ścieków oczyszczanych, rurociąg sprężonego powietrza, sieć wodociągowa, kanalizacja wewnętrzna), nad modernizacją instalacji zagęszczania i odwadniania osadu oraz nad biofiltrem. Roboty wykonane są w ok. 61% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktuMontaż technologiczny - osadnik wtórny Montaż technologiczny - reaktor biologiczny

10.02.2012

W styczniu wykonano ok. 88 m sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Gołaszyn oraz Dąbrówka Leśna, prace trwają nadal (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktuPrace nad zbiornikiem przepompowni w miejscowości Gołaszyn ul. Szkolna, Dąbrówka Leśna

10.02.2012

W styczniu wykonano ok. 24 m sieci kanalizacji w miejscowości Słonawy oraz Nowołoskoniec, prace trwają (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuMontaż zbiornika przepompowni P1, Słonawy, ul. Obrzycka Prace w miejscowości Nowołoskoniec

11.01.2012

W grudniu prowadzono roboty budowlane nad modernizacją przepompowni głównej, modernizacją części mechanicznej (hala sit), nad wykonaniem nowego reaktora biologicznego i nowego osadnika wtórnego, nad układem rozdziału ścieków na bioreaktory, nad komorą odprowadzania ścieków z bioreaktorów na osadniki wtórne, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć ciał pływających, sieć ścieków po reaktorze, rurociąg osadu, sieć wodociągowa, kanalizacja wewnętrzna), nad modernizacją instalacji zagęszczania i odwadniania osadu oraz nad stacją wapnowania osadu. Roboty wykonane są w ok. 56% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktu


ul. Szkolna, Dąbrówka Leśna

11.01.2012

W grudniu prowadzono roboty odtworzeniowe w ul. Szymańskiego, Kasztanowej oraz Szpitalnej. Prace nad siecią kanalizacji w centrum Obornik zostały zakończone. szczegóły dotyczące kontraktu

11.01.2012

W grudniu w ul. Szkolnej i Głównej w Dąbrówce Leśnej wykonano ok. 168 m sieci kanalizacji, roboty trwają nadal. (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktuSeperator ciał pływających

11.01.2012

W miesiącu grudzień w miejscowości Nowołoskoniec oraz Słonawy wykonano ok. 823 m sieci kanalizacji, roboty wciąż trwają. (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuPrace ziemne w miejscowości Bąbliniec Prace ziemne przy posadowieniu przepompowni P2 w miejscowości Słonawy

20.12.2011

W listopadzie prowadzono roboty budowlane nad modernizacją przepompowni głównej, modernizacją części mechanicznej (hala sit), nad wykonaniem instalacji przyjmowania ścieków dowożonych, nad wykonaniem nowego reaktora biologicznego i nowego osadnika wtórnego, nad modernizacją istniejącej stacji dmuchaw, nad komorą odprowadzania ścieków z bioreaktorów na osadniki wtórne, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć ciał pływających, sieć ścieków po reaktorze, rurociąg osadu) oraz nad modernizacją instalacji zagęszczania i odwadniania osadu. Roboty wykonane są w ok. 47% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktu

20.12.2011

W listopadzie w ul. Szymańskiego, Przesmyk oraz Starorzecznej (TES-06) powstało ok. 28 m sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone tam były również roboty odtworzeń nawierzchni, które obejmowały również ulicę Kasztanową. (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktu

20.12.2011

W miesiącu listopad w Dąbrówce Leśnej, w ul. Głównej i Szkolnej wykonano ok. 104 m sieci kanalizacji. (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu

20.12.2011

W listopadzie w miejscowości Słonawy oraz Nowołoskoniec powstało ok. 105 m sieci kanalizacji, trwały też prace związanie z przepompownią P2 i P3. (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktu

10.11.2011

W październiku prowadzono roboty budowlane nad modernizacją przepompowni głównej, modernizacją części mechanicznej (hala sit), nad wykonaniem instalacji przyjmowania ścieków dowożonych, nad wykonaniem nowego reaktora biologicznego i nowego osadnika wtórnego, nad komorą odprowadzania ścieków z bioreaktorów na osadniki wtórne, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć elektryczna, sieć teleinformatyczna) oraz nad poletkami osadowymi. Roboty wykonane są w ok. 43% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktuNowy osadnik - Montaż rurociągów wewnątrz kolumny centralnej Montaż płuczki piasku

10.11.2011

W październiku w ulicy Szymańskiego, Przesmyk, Starorzecznej, Młyńskiej oraz Szpitalnej wykonano ok. 366 m sieci kanalizacji sanitarnej, równocześnie w tych ulicach jak i w ulicy Piłsudskiego, Jagiellońskiej, Stefanowicza i na terenie Spółdzielni prowadzone były roboty odtworzeniowe nawierzchni (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuPrace w ul. Szymańskiego ul. Młyńska - komora przewiertowa

10.11.2011

W ulicy Głównej oraz Szkolnej w Dąbrówce Leśnej w październiku powstało ok. 219 m sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone były w nich również odtworzenia nawierzchni, niezbędne prace odtworzeniowe prowadzono także w ulicy Św. Huberta (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu


Roboty odtworzeniowe, Dąbrówka Leśna

10.11.2011

W październiku w Słonawach i Nowołoskońcu wykonano ok. 56 m sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone były roboty związane z posadowieniem zbiornika przepompowni P1 w ul. Obrzyckiej (Słonawy) oraz odwadniane było miejsce posadowienia. (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktu

10.11.2011

W październiku w ulicy Dworcowej, Kościelnej, Krzyżanowskiego, Skrzetuskiego prowadzone były odtworzenia drogi asfaltowej. (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktuul. Dworcowa, Rożnowo, roboty drogowe ul. Kościelna, Rożnowo, roboty drogowe

20.10.2011

We wrześniu prowadzono roboty budowlane nad modernizacją przepompowni głównej, modernizacją części mechanicznej (hala sit), nad wykonaniem instalacji przyjmowania ścieków dowożonych, nad wykonaniem nowego reaktora biologicznego i nowego osadnika wtórnego, nad modernizacją istniejącej stacji dmuchaw, wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć ciał pływających, kanalizacja wewnętrzna, sieć sprężonego powietrza). Roboty wykonane są w ok. 31% (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktuHala sit - montaż sit Nowy osadnik - betonowanie ściany radialnej

20.10.2011

We wrześniu wykonano w ulicy Piłsudskiego ok. 141 m sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzono też w niej roboty odtworzeniowe, podobnie jak w ulicy Mickiewicza, Garażowej oraz Kowanowskiej (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuRoboty odtworzeniowe, ul. Piłsudskiego, Oborniki

20.10.2011

We wrześniu w Dąbrówce Leśnej w ulicy Ludomskiej oraz Św. Huberta wykonano ok. 402 m sieci kanalizacji sanitarnej, z kolei w ulicy Ogrodowej i Nad Stawami prowadzone były odtworzenia nawierzchni (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu


Roboty odtworzeniowe, Dąbrówka Leśna

20.10.2011

We wrześniu w miejscowości Słonawy oraz Nowołoskoniec wykonano ok. 2157 m sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej, wykonywane były również odtworzeni nawierzchni (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuOdwadnianie wykopu, ul. Obrzycka, Słonawy

20.10.2011

We wrześniu w ulicy Dworcowej, Kościelnej, Krzyżanowskiego, Skrzetuskiego w Rożnowie wykonywano odtworzenia chodników wraz z wjazdami do posesji, w ulicy Nad Strugą wykonywano nawierzchnię z polzbruku, z kolei na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Marszewieckiej, Krzyżanowskiego i Szczytniewskiej prowadzono prace nad odtworzeniem drogi asfaltowej (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktuRoboty drogowe, ul. Dworcowa, Rożnowo Zagospodarowanie przepompowni, ul. Nad Strugą, Rożnowo

20.09.2011

W sierpniu w Obornikach wybudowano ok. 199 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Młyńskiej, wykonywane były niezbędne prace odtworzenia nawierzchni, a teren po prowadzonych robotach przywracany jest do stanu pierwotnego (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuul. Piłsudskiego, Oborniki

20.09.2011

W sierpniu ul. Ludomska oraz Św. Huberta w Dąbrówce Leśnej wykonano ok. 550 m sieci kanalizacji sanitarnej, trwają również odtworzenia nawierzchni (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu

20.09.2011

W sierpniu w miejscowości Słonawy i Nowołoskoniec wykonano ok. 580 m sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuPrace przy posadawianiu zbiornika przepompowni P1, ul. Obrzycka, Słonawy Prace przy kolektorze DN315PCV w okolicy studni S44 w miejscowości Słonawy

20.09.2011

Firma ATA - TECHNIK w sierpniu prowadziła roboty odtworzeniowe nawierzchni oraz chodników wraz z wjazdami do posesji (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktuul. Dworcowa, Rożnowo ul. Kościelna, Rożnowo

20.09.2011

W sierpniu prowadzono roboty budowlane nad modernizacją przepompowni głównej, modernizacją części mechanicznej (hala sit), nad wykonaniem nowego reaktora biologicznego i nowego osadnika wtórnego, nad wewnątrzzakładowymi sieciami zewnętrznymi (sieć ciał pływajacych, kanalizacja wewnętrzna, sieć wodociągowa) oraz modernizacją istniejącej stacji dmuchaw. (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktuZbrojenie płyty dennej nowego reaktora Stacja dmuchaw

20.08.2011

W lipcu w Obornikach wybudowano ok. 219 m sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywane były niezbędne prace odtworzenia nawierzchni, a teren po prowadzonych robotach przywracany jest do stanu pierwotnego (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuul. Piłsudskiego, Oborniki

20.08.2011

W lipcu w Dąbrówce Leśnej, oraz Gołaszynie wybudowano łącznie ok. 678 m sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej, wykonywane były niezbędne prace odtworzenia nawierzchni, a teren po prowadzonych robotach przywracany jest do stanu pierwotnego (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu

20.08.2011

W lipcu miejscowość Słonawy, Nowołoskoniec, oraz Bąbliniec zyskały łącznie ok. 2265 m sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej, jak w przypadku innych kontraktów wykonywane były niezbędne prace odtworzenia nawierzchni (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuPrace ziemne przy kolektorze tłocznym, SłonawyOdwodnienie wykopu na odcinku S42 - S43, Słonawy

20.08.2011

W miejscowości Rożnowo w lipcu powstało ok. 474 m sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywane były jednocześnie prace odtworzenia nawierzchni (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktu

20.07.2011

W czerwcu prowadzono prace przygotowawcze do robót nad modernizacją przepompowni głównej, modernizacją części mechanicznej (hala sit), nad wykonaniem nowego osadnika wtórnego i nowego reaktora biologicznego, oraz modernizacją istniejącej stacji dmuchaw. (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktuBetonowanie ścian studni osadczej osadnika wtórnegoPodbudowa(chudziak) pod płytą denną reaktora biologicznego

20.07.2011

W czerwcu ulica Młyńska, Kasztanowa, Jagiellońska, Stefanowicza, Spółdzielnia zyskała ok. 438 m sieci kanalizacji sanitarnej, trwają również prace odtworzeniowe nawierzchni (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuul. Stefanowicza, Obornikiul. Piłsudskiego, Oborniki

20.07.2011

W czerwcu w Dąbrówce Leśnej w ulicy Ludomskiej, Św. Huberta, Ogrodowej wykonano ok. 986 m sieci kanalizacji sanitarnej, oraz ok. 549 m kanału tłocznego (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu

20.07.2011

W czerwcu we wsi Słonawy wykonano ok. 590 m sieci kanalizacji tłocznej i ok. 1500 m kanału tłocznego, z kolei miejscowość Nowołoskoniec pozyskała ok. 600 m sieci kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuPrzecisk pod drogą powiatową 2056P, Nowołoskoniec (TES-07)Prace montażowe przy P3, Bąbliniec (TES-08)

20.07.2011

W czerwcu we wsi Rożnowo w ulicy Dworcowej, Kościelnej, Krzyżanowskiego, Skrzetuskiego wykonano ok. 877 m sieci kanalizacji sanitarnej, a w ulicy Marszewieckiej trwały prace odtworzeniowe nawierzchni (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktuul. Dworcowa, Rożnowoul. Kościelna, Rożnowo

20.06.2011

W maju prowadzono prace przygotowawcze do robót nad modernizacją przepompowni głównej, modernizacją części mechanicznej (hala sit), nad wykonaniem nowego osadnika wtórnego, oraz modernizacją istniejącej stacji dmuchaw. (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktuWykonanie zbrojenia wraz z deskowaniem ścian komory sprężonego powietrzaWykonanie wykopu pod osadnik wtórny

20.06.2011

W maju ulice Młyńska, Garażowa, Kopernika, Kowanowska, Jagiellońska zyskały 438 m sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone były również odtworzenia nawierzchni, roboty wykonane są w 53%. (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuPrace w ul. Młyńskiej, ObornikiPrace w ul. Jagiellońskiej, Oborniki

20.06.2011

W maju ulice Główna, Ludomska, Nowa, Pogodna w Dąbrówce Leśnej zyskały ok. 274 m sieci kanalizacji sanitarnej, w Dąbrówce Leśnej jak i w Gołaszynie prowadzone były również odtworzenia nawierzchni, roboty wykonane są w 40%. (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktu


Odtworzenia nawierzchni, ul. Pogodna, Dąbrówka Leśna

20.06.2011

W maju we wsi Nowołoskoniec wykonano ok. 554 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, oraz ok. 830 m sieci kanalizacji tłocznej. (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktuNowołoskoniec Zachód - roboty ziemneOdtwarzanie chodnika na terenie oczyszczalni, Słonawy

20.06.2011

W maju w ulicy Marszewieckiej, Dworcowej, Mickiewicza, Powstańców Wlkp. w Rożnowie, oraz w ul. Łukowskiej, Żernickiej w miejscowości Marszewiec wykonano ok. 800 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, w ulicy Nad Strugą prowadzono roboty odtworzenia nawierzchni. Kontrakt zrealizowany jest w 74%. (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktuRoboty w ul. Dworcowej, RożnowoRoboty drogowe w ul. Łukowska, Marszewiec

20.05.2011

W kwietniu ulice Garażowa, Kopernika, Młyńska, Kasztanowa, Jagiellońska, wraz ze Spółdzielnią zyskały ok. 605 m sieci kanalizacji sanitarnej, prace zrealizowane są w 49% (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuPrace w ul. Młyńskiej, ObornikiPrace w ul. Jagielońskiej, Oborniki

20.05.2011

Ulice Ludomska, Główna, Nowa, oraz Pogodna w Dąbrówce Leśnej w kwietniu zyskały łącznie ok. 628 m sieci kanalizacji, prace wykonane są w 34% (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktuPrace w ul. Nowej, Dąbrówka LeśnaPrace w ul. Pogodnej, Dąbrówka Leśna

20.05.2011

Na Osiedlu Maślerki w Słonawach, oraz w miejscowości Bąbliniec w kwietniu wykonano ok. 390 m sieci, prace wykonane są w 25% (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktu


Roboty na drodze Słonawy - Nowołoskoniec, odc. S64-S77 (TES-05) Prace na odcinku

20.05.2011

Prace w miejscowości Rożnowo i Marszewiec trwają, w kwietniu wykonano w nich ok. 1140 m sieci kanalizacji, prace wykonano w 65% (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktuPrace w ul. Dworcowej, RożnowoPrace w ul. Mickiewicza, Rożnowo

20.04.2011

Trwają prace projektowe związane z projektem wykonawczym modernizacji oczyszczalni ścieków (Kontrakt 2). szczegóły dotyczące kontraktu

20.04.2011

W marcu firma WUPRINŻ działała w ulicy: Cmentarnej, Mickiewicza, Lipowej, Garażowej, Szymańskiego, Kopernika, roboty wykonane są w ok. 41% (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktuPrace w ul. Szymańskiego, ObornikiPrace w ul. Młyńskiej, Oborniki

20.04.2011

W marcu w Gołaszynie i Dąbrówce Leśnej wykonano ok. 1817 m sieci kanalizacji sanitarnej, prace wykonane są w ok. 29% (Kontrakt 7). szczegóły dotyczące kontraktuul. Główna S54-S57, Dąbrówka Leśnaul. Nowa S60-S62, Dąbrówka Leśna

20.04.2011

Na osiedlu Maślerki w Słonawach powstało ok. 123 m sieci kanalizacji sanitarnej, kontrakt, który obejmuje miejscowości Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec jest zrealizowany w ok. 15% (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktu


Słonawy - teren oczyszczalni, uporządkowany i odtworzony teren na odcinkach po przeprowadzonych robotach

20.04.2011

W miejscowości Rożnowo i Marszewiec w marcu powstało ok. 1382 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, prace wykonane są w ok. 47% (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktuPracw w ulicy Mickiewicza, RożnowoPrace w ulicy Żernicka, Marszewiec

20.03.2011

W lutym w ulicach Piłsudskiego, Cmentarna, Mickiewicza, Lipowa, Garażowa i Kopernika powstało 800 m sieci kanalizacji sanitarnej, roboty wykonane są w 33%. Kontrakt 3Prace w ulicy Mickiewicza, Oborniki Prace w ulicy Piłsudskiego, Oborniki

20.03.2011

W lutym w miejscowości Gołaszyn, oraz Dąbrówce Leśnej powstało ok. 1 km sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej, roboty wykonane są w 20%. Kontrakt 7Prace w ul. Kościelnej, Dąbrówka Leśna Prace w miejsowości Gołaszyn

20.03.2011

W lutym w miejscowości Słonawy powstało 360 m sieci kanalizacji, roboty wykonane są w 14%. Kontrakt 8Prace w miejscowości Słonawy

20.03.2011

Rożnowskie ulice Tęczowa, Powstańców Wlkp., Winiary, Boczna, Wiśniowa zyskały w lutym 735 m sieci kanalizacji sanitarnej, z kolei Łukowska i Żernicka w miejscowości Marszewiec 207,5 m. Procentowe zaawansowanie robót wynosi 37%. Kontrakt 9Prace w ulicy Tęczowej, Rożnowo Prace w ulicy Żernickiej, Marszewiec

14.02.2011

W styczniu w ulicach Winiary, Boczna, Wiśniowa w Rożnowie wykonano 433 m sieci kanalizacji, a w ulicy Łukowskiej, Żernickiej w miejscowości Marszewiec 588 m. W najbliższym czasie rozpoczną się roboty w ulicy Mickiewicza w Rożnowie. W związku z ujemnymi temperaturami prace mogą być prowadzone z przerwami (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktu.Prace w ulicy Łukowska, Marszawiec Prace w ulicy Żernicka, Marszawiec

14.02.2011

W styczniu w miejscowości Słonawy i Bąbliniec wykonano łącznie ok. 1 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace trwają dalej. W związku z ujemnymi temperaturami prace mogą być prowadzone z przerwami (Kontrakt 8). szczegóły dotyczące kontraktu.Bąbliniec - Rząd igłofiltrów wpłukanych na odcinku S146-S145 Słonawy - Prace ziemne i odwodnieniowe w okolicy studni S17

14.02.2011

Od rozpoczęcia Kontraktu we wsi Gołaszyn wykonano ok. 418 m przyłączy. Ze względu na występujące niskie temperatury powietrza prace mogą być prowadzone z mniejszym natężeniem. (Kontrakt 7) szczegóły dotyczące kontraktu.

14.02.2011

W styczniu w ulicy Młyńskiej, B. Leśniaka, Kopernika, oraz Lipowej wykonano łącznie 366 m sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie firma Wuprinż pracuje w ulicy Cmentarnej, Piłsudskiego, Garażowej, oraz Mickiewicza. W związku z ujemnymi temperaturami prace mogą być prowadzone z przerwami (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktu.Prace w ul. Mickiewicza, Oborniki Prace w ul. Kopernika, Oborniki

14.01.2011

W grudniu ulice Obrzycka, Lipowa, Młyńska, oraz B. Leśniaka zyskały łącznie 355 m sieci kanalizacji sanitarnej. Prace trwają dalej (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktu.

14.01.2011

W grudniu we wsi Rożnowo wykonano 79 m sieci kanalizacji sanitarnej obejmujących ulice Winiary, Boczną, oraz Wiśniową, z kolei wieś Marszewiec w ulicy Łukowskiej i Żernickiej pozyskała 100 m sieci. Ze względu na występujące niskie temperatury powietrza prace mogą być prowadzone z mniejszym natężeniem. (Kontrakt 9) szczegóły dotyczące kontraktu.Prace na uliach Winiary, Boczną, Wiśniową, Rożnowo Prace w ulicach Łukowska, Żernicka, Marszewiec

14.01.2011

Od rozpoczęcia Kontraktu we wsi Słonawy wykonano ok. 110 m sieci kanalizacji sanitarnej, a we wsi Bąbliniec 850 m. Ze względu na występujące niskie temperatury powietrza prace mogą być prowadzone z mniejszym natężeniem. (Kontrakt 8) szczegóły dotyczące kontraktu.


Prace we wsi Bąbliniec

20.12.2010

W listopadzie ulice Obrzycka, Młyńska, Kopernika wzbogaciły się łącznie o 509,64 m sieci kanalizacji sanitarnej. Prace w tych miejscach, włączając ulicę Lipową trwają dalej (Kontrakt 3) szczegóły dotyczące kontraktu.Prace w ulicy Kopernika, Oborniki Prace w ulicy Młyńskiej, Oborniki

20.12.2010

W listopadzie na ulicach Nad Strugą, Winary, Boczna, Wiśniowa, Łukowska, oraz Żernicka wykonano 1,4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace trwają. (Kontrakt 9) szczegóły dotyczące kontraktu.Prace w ulicy Winiary, Rożnowo Prace w ulicy Struga, Rożnowo

29.11.2010

W październiku we wsi Rożnowo wykonano ponad 1,1 km kanalizacji sanitarnej obejmującą ulice Nad Strugą, Winiary, Boczną, Wiśniową, Cmentarną, Brzozową, oraz Dębową. Prace trwają (Kontrakt 9). szczegóły dotyczące kontraktu.Prace przy ulicach: Cmentarna, Brzozowa, Dębowa

20.11.2010

Z końcem listopada zakończyły się prace przy ulicy Szamotulskiej, oraz Staszica (Kontrakt 4), pozostały do wykonania drobne prace porządkowe. szczegóły dotyczące kontraktu.

15.11.2010

Rozpoczęły się roboty ziemne we wsi Gołaszyn (Kontrakt 7), w związku z pracami nie wystąpią ograniczenia ruchu pieszych, kierowców prosimy o zachowanie ostrożności. Ze względu na zbliżającą się zimę, prace w Dąbrówce Leśnej, którą również obejmuje dany kontrakt rozpoczną się po nowym roku. szczegóły dotyczące kontraktu.

08.11.2010

Rozpoczęły się prace budowlane we wsi Bąbliniec (Kontrakt 8), zgodnie z harmonogramem potrwają do marca 2012, obejmując oprócz wspomnianej miejscowości również Słonawy i Nowołoskoniec. szczegóły dotyczące kontraktu.

03.11.2010

Z początkiem listopada rozpoczęły się prace przy ulicach Młyńska, Mikołaja Kopernika i Bosmana Leśniaka. Ulice Betoniarska, Nadbrzeżna, Kowanowska czekają na wykończeniowe prace porządkowe. Planowo do ostatnich dni listopada będą trwać roboty przy ulicy Obrzyckiej, gdzie w grudniu zostanie odtworzona nawierzchnia (Kontrakt 3). szczegóły dotyczące kontraktu.

25.10.2010

W związku z realizacją Projektu od lipca do września w Obornikach powstały 2 km kanalizacji sanitarnej. Dzięki firmie WUPRINŻ ulice: Kowanowska, Nadbrzeżna, Betoniarska, Obrzycka (Kontrakt 3) zyskały 0,6 km kanalizacji, a ulica Staszica, oraz Szamotulska (Kontrakt 4) 1,4 km. Prace trwają. szczegóły dotyczące kontraktu 3, szczegóły dotyczące kontraktu 4


ul. Kowanowska (Kontrakt 3)

ul. Staszica (Kontrakt 4)

ul. Obrzycka (Kontrakt 3)

ul. Szamotulska (Kontrakt 4)

22.10.2010

We wrześniu wieś Rożnowo (Kontrakt 9) wzbogaciła się o 0,7 km kanalizacji grawitacyjnej, która objęła ulicę Nad Strugą, ul. Winiary, Boczną Wiśniową, Cmentarną, Brzozową, oraz Dębową. Prace firmy ATA-TECHNIK trwają nieprzerwanie. szczegóły dotyczące kontraktu

23.09.2010

Podpisanie umowy na wykonawcę budowy sieci kanalizacji Dąbrówka Leśna, Gołaszyn (Kontrakt 7). Wykonawcą jest konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. występująca jako lider, Firma Projektowo Budowlana PROTEK, oraz Profitect Sp. z o.o.. Wartość umowy: 5.439.214,63 zł brutto w tym cena bez podatku 4.458.372,65 zł, oraz VAT 980.841,98 zł. Planowany termin zakończenia robót planowany jest na styczeń 2012 r. szczegóły dotyczące kontraktu


Podpisanie umowy z Wykonawcą - Kontrakt 7

Podpisanie umowy z Wykonawcą - Kontrakt 7

20.09.2010

Rozpoczęły się roboty budowlano - montażowe związane z kanalizacją sanitarną na ulicy Bocznej i Winiary w Rożnowie (Kontrakt 9). W związku z pracami pojawią się ograniczenia prędkości, oraz zwężenia jezdni, jednak nie wystąpią większe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. szczegóły dotyczące kontraktu

14.09.2010

Informujemy, że z dniem dzisiejszym rozpoczęły się roboty budowlano - montażowe związane z kanalizacją sanitarną na ulicy Dębowej, Brzozowej i Cmentarnej w Rożnowie (Kontrakt 9). W związku z pracami pojawią się ograniczenia prędkości, oraz zwężenia jezdni, jednak nie wystąpią większe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. szczegóły dotyczące kontraktu

25.08.2010

Podpisanie umowy z firmą WUPRINŻ z Poznania na wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki - Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec (Kontrakt 8). Zgodnie z harmonogramem prace potrwają 21 miesięcy, planowany termin zakończenia robót marzec 2012 r. szczegóły dotyczące kontraktu


Podpisanie umowy z firmą WUPRINŻ na wykonawcę budowy sieci kanalizacji - Kontrakt 8

Podpisanie umowy z firmą WUPRINŻ na wykonawcę budowy sieci kanalizacji - Kontrakt 8

30.07.2010

Oficjalne zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kowanowo, co wiąże się ze zrealizowaniem w całości kolejnego Kontraktu - Kontrakt 5, obejmującego prace we wsi Kowanowo, Łukowo, oraz na ul. Łukowskiej. szczegóły dotyczące kontraktu

19.07.2010

Rozpoczęły się prace ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Szamotulskiej w Obornikach (Kontrakt 4) od posesji N3-N79, które potrwają do połowy listopada 2010 r. Prace prowadzone będą w większości na terenie prywatnych posesji metodą przewiertów sterowanych. W związku z pracami nie wystąpią większe utrudnienia w ruchu kołowym, prosimy jednak kierowców o zachowanie ostrożności. szczegóły dotyczące kontraktu

02.07.2010

Podpisanie umowy na wykonawcę budowy sieci kanalizacji Rożnowo, oraz Marszewiec (Kontrakt 9). Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna z Budzynia. Wartość umowy: 13.180.565,07 zł brutto w tym cena bez podatku 10.803.741,86 zł, oraz VAT 2.376.823,21 zł. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają 20 miesięcy, planowany termin zakończenia robót marzec 2012 r. szczegóły dotyczące kontraktu

11.06.2010

Podpisanie umowy z firmą WUPRINŻ z Poznania na wykonawcę budowy sieci kanalizacji w centrum Obornik, ul. Obrzycka, Betoniarska, Kowanowska (Kontrakt 3 ). Wartość umowy: 12.804.440,74 zł brutto w tym cena bez podatku 10.495.443,23 zł, oraz VAT 2.308.997,51 zł. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają 20 miesięcy, planowany termin zakończenia robót marzec 2012 r. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana na obszarze śródmieścia Obornik umożliwi podłączenie nowych mieszkańców, którzy nie byli do tej pory podłączeni do żadnego systemu kanalizacji zbiorczej, jak i przełączenie mieszkańców korzystających z kanalizacji ogólnospławnej szczegóły dotyczące kontraktu.

Podpisanie umowy z firmą WUPRINŻ z Poznania na wykonawcę budowy sieci kanalizacji w centrum Obornik
Podpisanie umowy z firmą WUPRINŻ z Poznania na wykonawcę budowy sieci kanalizacji w centrum Obornik

11.06.2010

Podpisanie umowy z firmą WUPRINŻ z Poznania na wykonawcę budowy sieci kanalizacji ul. Szamotulska, Staszica (Kontrakt 4). Planowany termin zakończenia robót to listopad 2010 r. Wartość umowy: 5 441 802,45 zł w tym cena bez podatku 4 460 493,81 zł + VAT 981 308,64 zł. Ścieki sanitarne z tych obszarów kierowane będą do systemu kanalizacji miasta Oborniki i dalej do oczyszczalni ścieków w Obornikach. Systemy kanalizacyjne w poszczególnych miejscach są powiązane z innymi zadaniami z czego wynikać będzie kolejność uruchamiania zrealizowanych fragmentów. szczegóły dotyczące kontraktu

06.06.2010

W związku z projektem "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki" pojawił się artykuł w Gazecie Powiatowej Ziemia OBORNICKA z dnia 6 czerwca 2010, nr 23.

05.2010

Dostawa samochodu technicznego typu WUKO (Kontrakt 10). Wykonawcą jest Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o. z Łodzi. Wartość umowy: 790.560,00 zł brutto w tym cena bez podatku 648.000,00 zł + VAT 142.560,00 zł. Zgodnie z warunkami zamówienia samochód jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2010. Przeznaczony jest do czyszczenia kanałów o średnicach od 50 do 800 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń, oraz osadów z kanałów i studzienek, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp. Samochód wyposażony jest w urządzenia do czyszczenia i monitoringu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków szczegóły dotyczące kontraktu.

Samochód WUKO
Samochód techniczny typu WUKO

03.05.2010

Festyn z Funduszem Spójności na obornickim rynku, podczas imprezy odbył się I Rajd Samochodów terenowych 4x4, w którym udział brało 30 samochodów, bieg na 10 km "Grand Prix Obornik", a na zakończenie zagrała Nocna Zmiana Bluesa ze Sławkiem Wierzcholskim w roli głównej.

Zdjęcie z Festynu z Funduszem Spójności
Festyn z Funduszem Spójności

Data ostatniej aktualizacji: 20.07.2012 r.

 
Fundusz Spójności
PWiK Obsługa Klienta Usługi Kontakt Fundusz Spójności PROW © 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.
ul. Staszica 41a, 64-600 Oborniki, tel.: 61 29-61-502, email: sekretariat@pwik-oborniki.pl
polecamy: Pływalnia Oborniki - Centrum Rekreacji Oborniki
projekt & wykonanie: webwizards